Sąsiad zniszczył ogrodzenie i rośliny


Dom sąsiada jest położony przy granicy z moją posesją. Podczas mojej dłuższej nieobecności sąsiad docieplił ściany. Ze względu na bliskość granicy działek ustawiał rusztowania na mojej działce, bez uzyskania mojej zgody. W dodatku, prowadząc prace, zniszczył pas zieleni oraz krzewy ozdobne i uszkodził moje ogrodzenie. Teraz nie chce naprawić wyrządzonych szkód. W jaki sposób mogę dochodzić swoich praw?

Kwestię korzystania z terenu sąsiedniej nieruchomości dla wykonania robót budowlanych reguluje art. 47 Prawa budowlanego. Jeśli takie wejście na teren sąsiada jest konieczne, przed rozpoczęciem prac przygotowawczych lub robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania jego zgody. Inwestor powinien przeprowadzić negocjacje z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, uzgadniając sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości oraz ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Należy podkreślić, że właściciel sąsiedniej nieruchomości nie jest uprawniony do określania, jaki zakres robót może wykonać inwestor. Jest on ustalony w pozwoleniu na budowę lub w zgłoszeniu robót i sąsiad musi albo wyrazić zgodę na pełny zakres przewidzianych do realizacji robót, wskazując warunki korzystania z jego nieruchomości, albo jej odmówić.W przypadku nieuzyskania zgody na wejście na nieruchomość sąsiednią inwestor może wystąpić o rozstrzygnięcie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu). Organ ten jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek w terminie 14 dni, a rozstrzygnięcie o ewentualnej niezbędności wejścia wydaje w drodze decyzji administracyjnej. W celu oceny zasadności wniosku organ sprawdzi, czy inwestor podjął starania o uzyskanie zgody sąsiada i czy okazały się one bezskuteczne. Sprawdzi także, czy wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania przewidzianych robót jest konieczne. W przypadku uznania wniosku inwestora decyzja powinna określać zakres oraz warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości niezbędne do przeprowadzenia robót. Po zakończeniu robót inwestor jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód na sąsiedniej nieruchomości. Obowiązują w tej kwestii regulacje cywilnoprawne. Na podstawie art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego poszkodowany może zdecydować, czy inwestor ma przywrócić stan poprzedni, czy też zapłacić mu odpowiednią kwotę. W sytuacji gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe, roszczenie poszkodowanego sprowadza się do świadczenia w pieniądzu. Wszelkie spory dotyczące naprawienia szkód wyrządzonych w czasie korzystania z sąsiedniej nieruchomości rozstrzyga sąd powszechny i przed tym organem poszkodowany właściciel sąsiedniej nieruchomości powinien dochodzić odszkodowania.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.