Budowa ubezpieczona


Gdy budujemy dom, z każdym tygodniem jego wartość wzrasta. Tym samym coraz więcej możemy stracić, jeśli wydarzy się nieszczęście – pożar lub inne nieprzewidziane zdarzenie.
 Zazwyczaj o ubezpieczeniu domu myślimy dopiero wtedy, gdy już w nim mieszkamy i planujemy na przykład wyjazd na urlop. Tymczasem możemy ubezpieczyć się już na samym początku inwestycji, kiedy ściany domu dopiero wychodzą z ziemi. Jeśli mamy zamiar budować za kredyt, ubezpieczenie budowy może być warunkiem jego otrzymania.
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie standardowe polisy dla budynków w budowie (na przykład Allianz, Compensa, Generali, Hestia, PZU, Warta). Najprościej będzie wybrać jedną z takich gotowych ofert, choć można próbować indywidualnie negocjować dla siebie warunki, w tym również większy zakres ubezpieczenia. Zanim dokonamy wyboru, musimy się dokładnie zapoznać z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) przygotowanymi dla tego typu umów. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, jak zostały określone przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Pytając agenta o wysokość składki, dowiedzmy się, jaki zakres ochrony otrzymamy w zamian.

Co możemy ubezpieczyć?
Przedmiotem ubezpieczenia jest najczęściej znajdujący się w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy dom jednorodzinny wraz z elementami stałymi, czyli zamontowanymi lub wbudowanymi w sposób trwały. Są to na przykład: okna, drzwi, szafy wnękowe, piece, kotły, kominki, instalacje i urządzenia grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie łazienek (wanny, umywalki itp.), powłoki malarskie, okleiny i wykładziny ścian, schodów i podłóg, żaluzje, kraty i rolety.
Ponadto ubezpieczone mogą być – zazwyczaj za dodatkową składkę – budowane garaże wolno stojące, budynki gospodarcze i obiekty małej architektury (ogrodzenia, wiaty śmietnikowe, baseny).
Niektóre polisy przewidują też ubezpieczenie mienia ruchomego znajdującego się w budowanym obiekcie: materiałów budowlanych służących do realizacji inwestycji oraz urządzeń i przedmiotów użytku domowego. Możliwe jest także ubezpieczenie sprzętu budowlanego.

Od jakich zdarzeń?
Niemal wszystkie oferty ubezpieczenia domu w budowie obejmują ochroną szkody powstałe w wyniku: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna i upadku statku powietrznego. Jest to podstawowy zestaw zagrożeń, który może być rozszerzony – zależnie od wybranego zakładu ubezpieczeń – o deszcz nawalny, huragan, powódź, grad, osuwanie się ziemi, katastrofę budowlaną, uderzenie pojazdu.
Porównując oferty, warto sprawdzić, czy zakres ochrony obejmuje też szkody powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej (na przykład gaszenia pożaru).
Tylko nieliczne zakłady oferują w najszerszym pakiecie ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem oraz dewastacji. Tu jednak wymogiem jest odpowiednie zabezpieczenie mienia. Musi się ono znajdować wewnątrz budynku, w którym wszystkie otwory są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do wnętrza budynku bez użycia siły i narzędzi, a drzwi zewnętrzne są zaopatrzone w co najmniej dwa różne zamki wielozastawkowe lub takie kłódki (albo są to drzwi antywłamaniowe). Ochroną na wypadek kradzieży są na ogół objęte wyłącznie elementy wbudowane na stałe.
Opcję ubezpieczenia od kradzieży warto więc rozważyć po doprowadzeniu budowy do stanu zamkniętego, zamontowaniu okien, drzwi zewnętrznych i ewentualnie instalacji alarmowej. Jednak trzeba o niej pomyśleć wcześniej – kiedy wybieramy ubezpieczenie murów.
Już wtedy musimy sprawdzić, czy wybrany zakład ma w ogóle w ofercie ubezpieczenie od kradzieży, bo warunkiem rozszerzenia zakresu polisy może być wykupienie ubezpieczenia podstawowego.
Niektóre polisy zawierają dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lub odpowiedzialności cywilnej.

Za co nie będzie odszkodowania?

Niezwykle ważne jest to, jakie zdarzenia i szkody zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako wyłączenia odpowiedzialności. Mogą to być między innymi szkody:
- spowodowane umyślnie przez ubezpieczającego lub osoby mu bliskie;
- powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub braku właściwej w danych warunkach obsługi i konserwacji;
- powstałe w wyniku opadów atmosferycznych, jeżeli budynek nie był zadaszony i nie miał zamkniętych okien i drzwi;
- wynikłe na skutek błędów projektowych lub błędów w sztuce budowlanej (nieprawidłowy montaż, niska jakość materiałów);
- powstałe wskutek uszkodzenia przez maszyny budowlane, na przykład koparkę lub dźwig.
Innym rodzajem wyłączenia odpowiedzialności jest franszyza, czyli kwota, do której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody. Najczęściej wynosi ona 300-500 zł, czasami bywa określana jako pewien procent sumy ubezpieczenia. Jeśli jest to franszyza integralna, to dopiero gdy wartość szkody przekroczy jej wysokość, zakład ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Jeżeli natomiast jest to franszyza redukcyjna, odszkodowanie zawsze pomniejsza się o jej wartość.

Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Sumę ubezpieczenia musimy określić sami zgodnie z wymogami wybranego zakładu ubezpieczeń. Najczęściej jest ona określana jako końcowa wartość odtworzeniowa obiektu przewidywana na ostatni dzień obowiązywania umowy ubezpieczenia (ogólna wartość wszystkich prac budowlanych i zużytych materiałów). Musimy zatem oszacować, ile będzie nas kosztować budowa ostatniego dnia ważności ubezpieczenia (zakończenia budowy).
Jeżeli w trakcie budowy wartość ta wzrośnie (na przykład zdecydujemy się na droższe materiały), powinniśmy wystąpić o doubezpieczenie budowy, czyli podniesienie sumy ubezpieczenia, i opłacić dodatkową składkę. Jest to bardzo ważne, ponieważ w OWU często są zawarte postanowienia o zmniejszeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, w sytuacji gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości mienia. Zgodnie z zasadą proporcji kwotę odszkodowania pomniejsza się wówczas procentowo o tyle, o ile zaniżona była suma ubezpieczenia.
Jeśli na przykład wykupiliśmy polisę na 200 tys. zł, choć wartość końcowa budowy wyniesie 300 tys. zł, to w razie szkody oszacowanej na 30 tys. zł dostaniemy tylko 20 tys. zł odszkodowania. Większość zakładów stosuje tę sankcję wtedy, gdy niedoubezpieczenie jest wyższe niż określony w OWU procent (na przykład 15%).

Uwaga! Budowa musi być prowadzona zgodnie z prawem, czyli po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zgodnie z jego warunkami oraz z projektem. W przeciwnym razie ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody odmówi wypłaty odszkodowania.

Uwaga! Zapytaj agenta lub sprawdź sam w OWU, czy i jakie limity odpowiedzialności określił ubezpieczyciel. Na przykład odszkodowanie za zniszczenie elementów stałych budynku w wyniku zdarzeń losowych może być ograniczone do 40% sumy ubezpieczenia, a za kradzież mienia ruchomego lub elementów stałych do 10% tej sumy. Za szkody poniesione wskutek powodzi zakład może odpowiadać do 50% sumy ubezpieczenia, jeśli wykupisz polisę z podstawowym zakresem, a do 100% – przy polisie z rozszerzonym zakresem.

Na jak długo się ubezpieczyć?
UMOWĘ ubezpieczenia budowy zawiera się na ogół na rok, ale możliwy jest też krótszy (pół roku) lub dłuższy (dwa lata) okres ochrony. A jeśli zakończymy budowę w trakcie okresu ubezpieczenia? Niektóre zakłady przewidują w takiej sytuacji zwrot części składki, inne proponują zaliczyć ją na poczet ubezpieczenia gotowego i zamieszkanego już domu.

Ile będzie kosztować ubezpieczenie?
SKŁADKA roczna za ubezpieczenie domu w budowie wyniesie średnio 0,1-0,3% sumy ubezpieczenia, zależnie od firmy i zakresu udzielanej ochrony (choć może sięgać kilku procent przy bardzo rozbudowanym zakresie).
Nawet w jednej firmie jej wysokość zależy od wielu czynników, między innymi: sumy ubezpieczenia, położenia i sąsiedztwa budowy, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, rodzaju zabezpieczeń. Tańsze ubezpieczenia dotyczą budynków murowanych, krytych niepalnym materiałem.
Jeśli przewidywana wartość wybudowanego domu to 350 tys. zł, składka roczna wyniesie od 350 do 1050 zł. Czy to dużo? Zatrudnienie stróża kosztowałoby pewnie więcej, a na ekipę budowlaną mieszkającą na budowie też nie zawsze można liczyć, bo w niedziele i święta pracownicy rozjeżdżają się do domów.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi