Czy gmina może zaprzestać prac nad planem?


Ponad rok temu gmina przystąpiła do sporządzania planu miejscowego, ale do tej pory go nie uchwalono. Czy obowiązują jakieś terminy zakończenia tej procedury? Czy gmina może zaprzestać prac nad planem?

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zasady nie nakłada na gminy obowiązku sporządzenia planów miejscowych, nie ustala też, jak długo może trwać procedura uchwalania planu. Dlatego na obszarach, dla których przepisy szczególne nie przewidują obowiązku sporządzenia planu miejscowego, gminy nie muszą ani przystępować do jego uchwalania, ani kontynuować już rozpoczętej procedury. Niewykluczone, że w związku ze zmianą przepisów nie jest nawet możliwe prowadzenie dalszych prac nad planem. Otóż zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeśli przed 11 lipca 2003 r. gmina zawiadomiła o terminie wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu, może kontynuować prace nad nim na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Jeżeli natomiast procedura nie była jeszcze tak zaawansowana, to, niestety, po zmianie przepisów trzeba zaczynać wszystko od nowa. Gmina może więc jeszcze raz przystąpić do sporządzenia planu miejscowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. albo zrezygnować z prac nad nim. Rezygnacja oznacza dla inwestorów poważne problemy w zagospodarowaniu nieruchomości, a w niektórych sytuacjach może wręcz uniemożliwić realizację jakichkolwiek inwestycji.
Mieszkańcy zainteresowani sporządzeniem planu miejscowego powinni więc dowiadywać się w urzędzie gminy, co się w tej sprawie dzieje, lub składać wnioski o przystąpienie do jego sporządzenia. Zainteresowanie władz gminy problemem może je skłonić do sporządzenia planu.

Podstawa prawna: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi