Czy jeden z bliźniaków może być wyższy?


Mieszkam w domu stanowiącym wraz z domem stojacym na sąsiedniej działce zabudowę bliźniaczą. Chiałabym dobudować piętro. Czy jest mi potrzebna zgoda sąsiada?

Obecnie przepisy nie zobowiązują do uzyskania zgody sąsiada na rozbudowę budynku. Sposób usytuowania budynku względem granicy jest bowiem uzależniony od usytuowania obiektu znajdującego się po stronie sąsiada. Jeśli stoi on przy granicy, to z drugiej strony też można dobudować (nadbudować) budynek, ale dobudowana ściana ma przylegać do ściany istniejącego budynku. Niestety, przepisy budowlane nie precyzują, czy ściany te mają mieć taką samą długość i wysokość (wcześniej taki warunek był wyrażony wprost). Skoro jednak przepisy mówią, że ściany mają do siebie przylegać, to raczej niedopuszczalne jest budowanie (podwyższanie) ściany tak, aby była ona wyższa lub dłuższa od ściany sąsiedniego budynku, chyba że plan miejscowy wyraźnie wskazuje wysokość zabudowy (czyli określa, że ma być wyższa niż wysokość istniejących budynków).
Jeśli nie ma planu miejscowego albo nie zawiera on zapisów pozwalających na podwyższenie budynku, nadbudowa domu przy granicy w taki sposób, aby przewyższał on drugą część bliźniaka, będzie możliwa dopiero po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zezwolenia takie wydaje organ, który udziela pozwolenia na budowę (starosta powiatowy), po uzyskaniu zgody ministra infrastruktury. Trzeba jednak złożyć w tej sprawie wniosek z uzasadnieniem. Wtedy zgoda sąsiada może być pomocna.

Podstawa prawna: 
- ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.);
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi