Czy liczą się wszystkie wpłaty do kasy?


zawarłem umowę o kredyt kontraktowy z kasą mieszkaniową. Zobowiązałem się w niej, że do stycznia 2005 r. będę wpłacał zadeklarowane kwoty: pierwszą ratę jeszcze w 2001 r. w wysokości 8 tys. zł i pozostałe w wysokości 200 zł (podlegające indeksacji) płatne miesięcznie. W kolejnym paragrafie zapisano, że zmiana wysokości raty poprzez aneks do umowy nie stanowi zmiany warunków umowy. W następnych latach w ten sposób pięć razy zmieniałem kwotę raty. W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że tzw. incydentalne kwoty wpłacane po zmianie umowy przez aneks nie mają wpływu na wielkość odliczenia wydatków od podatku w rozliczeniu rocznym PIT i że przysługuje mi jedynie odliczenie wynikające z zadeklarowanej miesięcznej raty 200 zł. Czy urzędnik miał rację?
.W opisanej sytuacji podatnik ma prawo do odliczenia 30% całej wpłaconej do kasy kwoty. Przedstawione stanowisko pracownika urzędu jest nieprawidłowe i niezgodne z praktyką organów podatkowych.
Przypomnijmy, iż podatnicy, którzy rozpoczęli oszczędzanie w kasie mieszkaniowej jeszcze w 2001 r., mogą nadal korzystać z odliczenia – aż do upływu okresu, na jaki została zawarta umowa z bankiem.
Termin dokonywania wpłat musi być jednak ustalony przed 1 stycznia 2002 r. Przepisy nie wprowadzają natomiast żadnych ograniczeń co do wysokości wpłacanych do kasy kwot. Mogą one być zmieniane aneksem do umowy również po 1 stycznia 2002 r. Czytelnik może więc skorzystać z odliczenia 30% wszystkich wpłaconych do kasy pieniędzy (oczywiście do wysokości ustawowego limitu ulgi budowlanej).
W zeznaniu rocznym powinien wykazać całe odliczenie, nie zważając na błędne stanowisko pracownika urzędu skarbowego. W celu zabezpieczenia swoich interesów może wystąpić o oficjalną interpretację – na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej. Powinna ona być korzystna dla podatnika, tym bardziej że samo Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 lipca 2003 r. (nr PB5/MC-033-41-1651/03) stwierdziło: Jeżeli umowa o kredyt kontraktowy dopuszcza możliwość wnoszenia przez podatnika wpłat incydentalnych, które wraz z innymi środkami (oszczędnościami) są gromadzone na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym, to nie można podatnikowi – który spełnia wszystkie z pozostałych warunków określonych przez ustawodawcę – odmówić prawa do zastosowania zmniejszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia tych wpłat.
Wprawdzie stanowisko Ministerstwa Finansów nie wiąże urzędów, ale prawo do pełnej ulgi w przedstawionej sytuacji potwierdzają również wyjaśnienia organów podatkowych zamieszczone na stronach internetowych resortu, na przykład pismo Urzędu Skarbowego w Płocku z 17 marca 2004 r. (nr UPO-415/PD/56/04/AS).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi