Czy można mniej płacić za użytkowanie wieczyste?


Jestem użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której kilkanaście lat temu wybudowałem budynek usługowy z częścią mieszkalną. Obecnie zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej i cały budynek wykorzystuję na potrzeby mieszkalne. Czy w związku z tym mogę się ubiegać o zmniejszenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste?

Tak. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana. Jeżeli jest to więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy. Jeśli więc podstawowym celem była działalność usługowa, to stawka opłaty rocznej wynosi 3% ceny nieruchomości. Można się jednak ubiegać o zmianę tej stawki, jeżeli po ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana. Skoro zaprzestano prowadzenia tam działalności gospodarczej i budynek będzie teraz wykorzystywany tylko do celów mieszkalnych, to należy się postarać o zmianę stawki na odpowiednią dla celów mieszkaniowych – wynosi ona 1% ceny.
Żeby jednak było to możliwe, najpierw trzeba dokonać formalnej zmiany przeznaczenia budynku. W tym celu trzeba złożyć w starostwie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku z usługowego na mieszkalny. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wyrazi sprzeciwu, to faktycznie może nastąpić zmiana sposobu użytkowania. Potem można się zwrócić do gminy (miasta) o zmianę stawki opłaty rocznej, a w razie decyzji odmownej – w terminie 30 dni od otrzymania decyzji – złożyć wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego o zbadanie zasadności odmowy.
Warto też wiedzieć, że osoby fizyczne mają możliwość uzyskania 50-procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
- dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana do celów mieszkaniowych;
- zainteresowany złoży wniosek w tej sprawie.

Podstawa prawna: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi