Czy można odwołać wykorzystane ulgi?


Czy jest możliwość odliczania ulgi podatkowej – tak zwanej odsetkowej, jeśli skorzystało się wcześniej z ulgi na zakup działki budowlanej? Wiem, że ustawa podatkowa tego zabrania, ale zastanawiam się, czy można zrezygnować z odliczenia dokonanego przed kilkoma laty, zwracając urzędowi skarbowemu kwotę odpisu i korygując jednocześnie ówczesne zeznanie podatkowe. Czy w ten sposób zyskałabym prawo do ulgi odsetkowej? Istotnie, te osoby, które w przeszłości korzystały z mieszkaniowych ulg podatkowych, mają utrudniony dostęp do ulgi odsetkowej. Nie przysługuje ona, jeżeli podatnik lub jego małżonek korzystali lub korzystają z odliczenia od dochodu lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczonych na:
- zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego;
- budowę budynku mieszkalnego;
- wkład do spółdzielni mieszkaniowej;
- zakup budynku lub lokalu;
- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne;
- przebudowę pomieszczenia na cele mieszkalne;
- wykończenie lokalu mieszkalnego w nowym budynku do dnia zasiedlenia tego lokalu oraz
- systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.
Jeśli podatnik utracił prawo do ulgi budowlanej (zrezygnował z planowanej inwestycji, zerwał umowę z kasą mieszkaniową), musi zwrócić odliczone kwoty. Ministerstwo Finansów w piśmie z 13.06.2002 r. (PB5/IMD-033-154-864/02) wyjaśniło, że przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje korekty uprzednio złożonego zeznania, a nakazuje doliczanie stosownych kwot do dochodu (przychodu) należnego za rok, w którym wystąpiły okoliczności w nim wymienione. Skoro podatnik zwrócił ulgę na zasadach określonych przez ustawodawcę, należy przyjąć, że z ulgi tej nie skorzystał. W takim stanie faktycznym nie można powiedzieć, że podatnik korzystał w ulgi, która uniemożliwia mu odliczenie odsetek od dochodu w ramach ulgi odsetkowej.
W przypadku gdy podatnik rozmyślił się co do korzystania z ulgi, należy uznać, że powinien on dokonać korekty zeznań podatkowych za lata, w których korzystał z odliczeń mieszkaniowych (art. 81 Ordynacji podatkowej), oraz uregulować zaległe zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę. Również w takiej sytuacji podatnik faktycznie nie skorzystał z ulg podatkowych, bowiem poniósł finansowe konsekwencje związane z zapłaceniem w latach ubiegłych niższego podatku. Stąd też nie dochodzi do spełnienia dyspozycji art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy, czyli zakazu odliczania od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego.
Kwotę odsetek za zwłokę liczymy według następującego wzoru:
O = (Zp x Ld x Soz)/365 (366), gdzie:
O – kwota odsetek (przed zaokrągleniem),
Zp – zaległość podatkowa,
Ld – liczba dni zwłoki w zapłacie,
Soz – stawka odsetek za zwłokę w danym okresie.
Każda zmiana wysokości stawki (stopy) odsetek za zwłokę, a także kwoty zaległości – w przypadku dokonania częściowej zapłaty podatku – powoduje konieczność ponownego posłużenia się powyższym wzorem w celu ustalenia odsetek za kolejny okres istnienia zaległości podatkowej. Kwota odsetek będzie wówczas sumą dwóch lub większej liczby obliczeń cząstkowych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi