Czy po zmianie planu trzeba rozebrać budynek?


Jesteś właścicielem pawilonu usługowego na nieruchomości, która po zmianie planu została przeznaczona pod zieleń miejską. Według planu pawilon jest do rozbiórki. Czy miasto może ci zabronić dalszego prowadzenia w nim działalności i zmusić do rozbiórki obiektu?


Gmina nie może zabronić prowadzenia działalności w istniejącym obiekcie i zmusić właściciela do jego robiórki, nawet jeśli dokonała zmiany przeznaczenia terenu. Byłoby to możliwe jedynie poprzez wywłaszczenie, ale w tej sytuacji pozbawienie właściciela praw do nieruchomości nie wchodzi w grę. Urządzenie zieleni miejskiej nie jest bowiem wymienione w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako cel publiczny uzasadniający wywłaszczenie. Dlatego właściciel takiego obiektu może dalej prowadzić w nim działalność, jednak nie będzie go mógł rozbudować ani przebudować, gdyż nie dostanie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych. Może natomiast skorzystać z uprawnień, jakie daje art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości albo jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:
- odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
- wykupienia nieruchomości bądź jej części lub
- zamiany na inną.
Jeśli natomiast w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z wyżej wymienionych uprawnień, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Ponadto osoba, która uważa, że uchwała w sprawie planu narusza prawo, może ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego po uprzednim wezwaniu gminy do usunięcia naruszeń.

Podstawa prawna:
- ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.