Czy projekt oczyszczalni jest potrzebny?


Zamierzam wybudować przydomową oczyszczalnię. Wiem, że należy zgłosić to w starostwie. Kiedy poszedłem do urzędu, aby się dowiedzieć, jakie dokumenty dołączyć, powiedziano mi, że muszę mieć projekt. Gdy zapytałem, czy ma to być mapa z narysowaną oczyszczalnią, czy dokumentacja techniczna z aprobatami, urzędniczka nie potrafiła mi wytłumaczyć, o jaki dokładnie projekt chodzi. Czy i jaki projekt muszę dołączyć do zgłoszenia?
Prawo budowlane nie wymaga, aby do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dołączać projekt. Należy natomiast określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jedynie w przypadku zgłoszenia budowy zbiorników na gaz i wszelkich przyłączy jest wymagany projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta mającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
Prawdopodobnie w tym przypadku urzędnikom chodziło o dołączenie mapy z zaznaczonym usytuowaniem oraz odległością projektowanej oczyszczalni od innych elementów zagospodarowania terenu. Dane te są potrzebne do zbadania, czy umiejscowienie obiektu będzie odpowiadało przepisom techniczno-budowlanym.
Jeśli urząd uzna, że przedstawiona przez inwestora dokumentacja jest niewystarczająca, powinien wydać postanowienie nakładające na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Ustne zobowiązywanie do dostarczenia jakichś dokumentów jest pozbawione podstaw prawnych. Zatem jeżeli urząd będzie się upierał przy projekcie, powinien wydać postanowienie nakazujące jego przedłożenie, wskazując podstawę prawną swojego żądania. W przeciwnym razie inwestor nie ma obowiązku przedstawiania projektu przy zgłaszaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi