Czy sąsiad może podnieść swoją działkę?


Mój dom posadowiony jest na gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych. W ostatnim roku sąsiad zaczął nawozić na swoją działkę duże ilości ziemi, podwyższając tym samym poziom terenu o kilkadziesiąt centymetrów. Obawiam się, że może to powodować okresowe podtapianie mojej nieruchomości przez wody opadowe. Naturalny spadek terenu występował od mojej działki poprzez działkę sąsiada do rowu melioracyjnego około 100 m dalej. To ukształtowanie zostało w tej chwili zachwiane. Moja interwencja w urzędzie gminy nie przyniosła rezultatów. Czy podwyższanie terenu działki może się odbywać bez jakichkolwiek uzgodnień, czy też konieczne jest uzyskanie jakiegoś pozwolenia?

Prace polegające na nawiezieniu ziemi w celu wyrównania i podniesienia terenu działki nie są robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Wykonanie takich prac nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Prawo budowlane reguluje sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Nawiezienie ziemi i wykonanie podwyższenia poziomu gruntu – jeśli nie jest związane z prowadzoną przez inwestora budową lub innymi robotami budowlanymi – jest poza zakresem kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Opisane działania mogą jednak naruszać przepisy Prawa wodnego. Art. 29 tej ustawy zakazuje właścicielom gruntów zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a zwłaszcza zmiany kierunku odpływu wody opadowej znajdującej się na gruncie lub zmiany kierunku odpływu ze źródeł. Właściwym organem w zakresie oceny, czy nie zostały naruszone wyżej wymienione przepisy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, czy nie doszło do zmiany stanu wody na gruncie, należałoby się więc zwrócić do odpowiedniego wydziału w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli podniesienie terenu powoduje zmianę stanu wody wywołującą szkodliwy wpływ na działki sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Można również dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Art. 144 Kodeksu cywilnego mówi, iż właściciel nieruchomości przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Właściciel sąsiedniej nieruchomości, którego własność została naruszona, ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. Interpretacja, czy podniesienie poziomu terenu w określonym przypadku naruszyło zasadę art. 144, należy do sądu powszechnego. Jeśli podniesienie poziomu terenu spowodowało na sąsiedniej działce szkody (na przykład zawilgocenie ścian budynku, zalanie upraw), na podstawie art. 363 Kodeksu cywilnego poszkodowany może dodatkowo zażądać naprawienia szkody – bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odszkodowania w postaci odpowiedniej kwoty. Gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe, roszczenie poszkodowanego sprowadzałoby się do świadczenia w pieniądzu. (msw)

Podstawa prawna:- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty