Czy w czasie budowy można wejść na teren sąsiada?


Buduję dom. Do wykonania niektórych prac konieczne będzie wejście ekipy budowlanej na teren działki sąsiada. Czy potrzebuję do tego jego zgody? Co zrobić, jeśli sąsiad zabroni nam wejścia?

Zgodnie z art. 47 Prawa budowlanego, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
W przypadku nieuzgodnienia warunków, o których mowa powyżej, właściwy organ (starosta) na wniosek inwestora rozstrzyga w drodze decyzji o konieczności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
W razie uznania, że wniosek inwestora jest zasadny, starosta określa granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Po zakończeniu robót inwestor jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi