Czy warto termomodernizować ?


W większości budynków mieszkalnych w Polsce koszty ogrzewania stanowią największą część całkowitych kosztów użytkowania. Dlaczego tak się dzieje i co zrobić, żeby były mniejsze?

Duże kwoty, które wydajemy na ogrzewanie, biorą się stąd, że dawniej budowano zgodnie z przepisami budowlanymi, które nie stawiały wysokich wymagań – aby budynek był ciepły (czyli dobrze izolowany termicznie), a paliwa, energia i dostarczane ciepło były tanie. Obecnie ceny paliw i energii są wysokie, a trzeba wziąć pod uwagę to, że będą stale wzrastać. Warto więc wprowadzić takie zmiany w budynkach, które zmniejszą ucieczkę ciepła i umożliwią znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Te zmiany to termomodernizacja.
A termomodernizacja to nie tylko mniejsze koszty ogrzewania, ale także większa wygoda użytkowników – w pomieszczeniach nie ma zimnych ścian czy podłóg, a dom jest łatwiej ogrzać nawet przy największych mrozach. Dzięki ociepleniu ścian nasz dom znowu wygląda jak nowy, a jego cena w razie sprzedaży może wyraźnie wzrosnąć.
Termomodernizacja to również działanie na korzyść środowiska naturalnego, gdyż mniejsza ilość spalanych paliw oznacza mniejszą emisję emitowanych do atmosfery gazów i pyłów.
Jak wykazują doświadczenia zebrane w Polsce przez ostatnie kilka lat, a w krajach zachodniej i północnej Europy w ciągu kilkudziesięciu lat – w wyniku termomodernizacji można zmniejszyć koszty ogrzewania o połowę, a nawet jeszcze bardziej.

Jak termomodernizować?

Termomodernizacja powinna ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku, a także poprawić działanie instalacji grzewczej. Najczęściej obejmuje ona następujące usprawnienia:
- ocieplenie ścian, dachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i podłóg na gruncie;
- wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych oraz usprawnienie systemu wentylacji;
- modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej w budynku;
- modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających jej zużycie;
- modernizacja albo wymiana kotła lub węzła ciepłowniczego oraz zainstalowanie automatyki sterującej;
- ewentualnie wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, na przykład kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę itp.
Pełny efekt uzyskuje się dzięki jednoczesnemu wykonaniu wszystkich możliwych usprawnień.


 
Ile można zaoszczędzić?

By ocenić, czy zużywamy dużo, czy mało ciepła na ogrzewanie, posługujemy się wskaźnikiem zapotrzebowania na energię w ciągu roku (sezonu grzewczego) odniesionym do 1 m² powierzchni użytkowej, wyrażanym w kilowatogodzinach (kWh/m²).
Współczesne domy – budowane według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych – powinny zużywać rocznie 100-130 kWh/m². Większość naszych domów została jednak zbudowana według dawniejszych przepisów i zużywa znacznie więcej energii (ciepła). Termomodernizacja pozwala zbliżyć zużycie energii do takiego poziomu jak w nowych domach. Ponieważ przepisy (a więc i sposób budowy) zmieniały się stopniowo, można orientacyjnie określić możliwe oszczędności zależnie od roku oddania domu do użytku.
Aby obliczyć, jakie jest rzeczywiste zużycie energii na ogrzewanie w naszym domu, trzeba znać zużycie paliwa i wielkość powierzchni użytkowej. Do tego obliczenia potrzebna jest też znajomość wielkości energii (w kilowatogodzinach) zawarta w jednostce paliwa z uwzględnieniem strat w czasie spalania.

Przykład
Obliczamy wskaźnik zużycia ciepła dla domu o powierzchni użytkowej 180 m² ogrzewanego gazem z sieci miejskiej, zakładając, że w ciągu roku zużywa się 5500 m³ gazu.
(5500 m³ x 8,5 kWh/m³) : 180 m² = 260 kWh/m².

 


Ile kosztuje termomodernizacja?

Na podstawie danych z wielu dokonanych termomodernizacji można stwierdzić, że jej koszt kompleksowy wynosi 150-300 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Termomodernizacja domu o powierzchni użytkowej 200 m² będzie więc kosztować 30-60 tys. zł.
Żeby dokładniej ocenić ten koszt, trzeba określić wielkość robót i posłużyć się wskaźnikami kosztów jednostkowych.
Do takiej oceny można przyjąć wskaźniki z niżej zamieszczonej tabeli. Brak w niej danych o usprawnieniach instalacji ciepłej wody, gdyż sytuacje i możliwe rozwiązania są tak różne, że podanie orientacyjnych kosztów modernizacji jest praktycznie niemożliwe.Przykład
Obliczamy koszty termomodernizacji domu o powierzchni 150 m² polegającej na ociepleniu ścian, stropów nad piwnicą i ostatnią ogrzewaną kondygnacją, wymianie okien oraz modernizacji instalacji grzewczej.
1. Ocieplenie ścian 120 m² x 120 zł/m² = 14 400 zł
2. Ocieplenie stropu pod poddaszem 75 m² x 60 zł/m² = 4500 zł
3. Ocieplenie stropu nad piwnicą 60 m² x 50 zł/m² = 3000 zł
4. Wymiana okien 24 m² x 450 zł/m² = 10 800 zł
5. Modernizacja instalacji c.o. 150 m² x 20 zł/m² = 3000 zł
Razem 35 700 zł

Czy to się opłaca?

Termomodernizację przeprowadzamy po to, żeby zmniejszyć coroczne koszty ogrzewania. Ocena opłacalności przedsięwzięcia polega na porównaniu przewidywanych nakładów (kosztów) orientacyjnych z przewidywanymi korzyściami, czyli oszczędnościami. Taką ocenę najłatwiej wykonać, obliczając wskaźnik tak zwanego czasu zwrotu nakładów. Jest to czas (w latach), w ciągu którego suma uzyskanych oszczędności zrówna się z sumą poniesionych nakładów.
Na ogół przyjmuje się, że opłacalna inwestycja powinna się zwrócić w czasie nie dłuższym niż dziesięć lat.

Przykład
Obliczamy, po jakim czasie zwróci się termomodernizacja domu, która będzie kosztować 35 700 tys. zł. Spodziewamy się, że jej efektem będzie obniżenie rocznych kosztów ogrzewania z 6600 zł do 2800 zł, czyli uzyskanie rocznej oszczędności 6600 – 2800 = 3800 zł (58%).
Czas zwrotu = 35 700 : 3800 = 9,3 lat.

Obniżenie kosztów będzie proporcjonalne do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania domu. Przewidywane oszczędności może dokładnie wyliczyć audytor energetyczny.
Poszczególne roboty termomodernizacyjne przynoszą różne oszczędności, różna jest też ich opłacalność (czas zwrotu). Warto to wiedzieć i wykorzystać, gdy fundusze nie pozwalają nam wykonać termomodernizacji w maksymalnym zakresie. Wtedy trzeba realizować te usprawnienia, które są najbardziej opłacalne, bo najszybciej się zwrócą.
Pamiętajmy o tym, że:
1. Konieczna i najbardziej efektywna jest modernizacja instalacji grzewczej, doprowadzenie jej do pełnej sprawności. Ponadto jeżeli ogrzewamy dom za pomocą kotła kupionego przed wieloma laty, warto go wymienić, bo nowy zajmie mniej miejsca i zużyje znacznie mniej paliwa, dając tę samą ilość ciepła, także jego obsługa będzie łatwiejsza. Przy okazji wymiany kotła warto rozważyć wprowadzenie kotła dwufunkcyjnego, czyli przeznaczonego do ogrzewania i c.w.u. Można też przejść na inny rodzaj paliwa.
2. Ocieplamy wszystkie ściany zewnętrzne. Powinno się też koniecznie ocieplić dach (gdy poddasze jest ogrzewane) lub strop pod poddaszem (gdy jest nieogrzewane), gdyż ocieplenie tych części budynku jest najbardziej efektywne. W budynku niepodpiwniczonym ocieplamy też podłogę na gruncie.
3. Ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą tylko nieznacznie zmniejsza zużycie ciepła. Powoduje także obniżenie temperatury w piwnicy, co nie zawsze jest pożądane.
Na ogół warto ocieplać strop nad piwnicą, gdy w pomieszczeniach na parterze odczuwa się zimną podłogę, a więc raczej ze względów użytkowych niż ekonomicznych.
4. Wymiana okien jest mało opłacalna, zwróci się po długim okresie. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy z niej z góry rezygnować, gdyż nowe okna mają wiele zalet, takich jak: lepsza izolacja, szczelność, dobre wyciszanie hałasu z zewnątrz, prosta konserwacja, estetyka. Okna wymienia się zatem bardziej ze względów użytkowych niż ekonomicznych.
5. Warto usprawniać instalację zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.
Na ogół podgrzewacze pojemnościowe są bardziej ekonomiczne w użytkowaniu niż przepływowe. Dobre izolowanie przewodów rur ciepłej wody, wprowadzenie natrysków-perlatorów itp. to dalsze sposoby na oszczędność, które na ogół szybko się zwracają.
Większe zmiany – większe oszczędności. W powyższych uwagach przyjęto, że chcemy wprowadzić takie zmiany, żeby nasz dom zużywał na ogrzewanie nie więcej energii niż budynki budowane obecnie (100-130 kWh/m² rocznie), i że chcemy, żeby pieniądze wydane na termomodernizację zwróciły się nam w czasie nie dłuższym niż 10 lat.
Można jednak dążyć do jeszcze niższego zużycia energii i znacznie mniejszych kosztów ogrzewania. W takim przypadku termomodernizacja powinna obejmować:
- ocieplenie wykonane przy użyciu znacznie pogrubionych warstw izolacji termicznej;
- nowe okna o podwyższonych parametrach, na przykład trzyszybowe ze szkłem niskoemisyjnym i wypełnione argonem;
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
- zastosowanie systemu przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych;
- montaż nowego systemu ogrzewania dostosowanego do bardzo niskiego zapotrzebowania na ciepło.
Taka modernizacja wymaga jednak poniesienia wyższych kosztów oraz zdecydowania się na dłuższy czas zwrotu wydanych pieniędzy.

AUDYT JEST POTRZEBNY
Na wszelkie prace termomodernizacyjne można uzyskać kredyt (częściowo umarzalny). Podstawą do jego otrzymania jest fachowa ocena stanu domu i określenie prac, które powinno się wykonać, aby ten stan poprawić, czyli audyt energetyczny.

Do każdego wniosku o kredyt musi być dołączone opracowanie zwane audytem energetycznym określające zakres i parametry techniczne różnych wariantów termomodernizacji i wskazujące optymalne rozwiązanie. W audycie trzeba też wykazać, że planowana inwestycja będzie opłacalna, czyli że kredyt pomniejszony o premię termomodernizacyjną będzie można spłacić z kwot oszczędzonych na ogrzewaniu maksymalnie w ciągu dziesięciu lat. Zakres i formę audytu określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. Teoretycznie audyt można zrobić samemu lub powierzyć dowolnej osobie, ale jest to opracowanie dość skomplikowane, dlatego lepiej zlecić je specjaliście – audytorowi (czyli osobie legitymującej się zaświadczeniem ukończenia odpowiedniego szkolenia). Listę audytorów o praktycznie sprawdzonych kwalifikacjach można znaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Infrastuktury (www.mi.gov.pl) lub Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl). Jest także grupa audytorów, którzy uzyskali certyfikat Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Listę ich nazwisk można znaleźć na stronie www.kape.gov.pl. Tylko na podstawie audytu bank udzieli kredytu na termomodernizację, a Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię termomodernizacyjną, czyli umorzenie 25% kredytu

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi