Czy warunki zabudowy muszą określać zasady podziału nieruchomości?


Chciałem podzielić nieruchomość, która leży na terenie nie objętym planem miejscowym. Uzyskałem decyzję o warunkach zabudowy dla budynku bliźniaczego. Niestety, w urzędzie nie chcą pozytywnie zaopiniować projektu podziału, gdyż w decyzji o warunkach nie określono jego zasad. Czy powinienem wystąpić o warunki zabudowy dla podziału?


Nie ma takiej potrzeby ani możliwości. Obecnie ani ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ani ustawa o gospodarce nieruchomościami nie dają podstaw do ustalania warunków zabudowy dla podziału nieruchomości, dlatego nieuprawnione jest wymaganie przez organ takiego rozstrzygnięcia w decyzji. Wcześniej obowiązujące przepisy przewidywały takie rozwiązanie. W art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami postanowiono, że w razie braku planu miejscowego, jeżeli gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzania tego planu – zasady podziału nieruchomości ustala się w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis ten został jednak zmieniony 22 września 2004 r. przez art. 1 pkt 56 lit. a) ustawy z 28 listopada 2003 r. Obecnie stanowi, że w przypadku braku planu miejscowego – jeśli nieruchomość jest położona na obszarze nie objętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, gdy:
- nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo
- jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Natomiast art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, że w przypadku braku planu miejscowego ustalenia warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Nie ma tu natomiast mowy o podziale. A zatem w decyzji o warunkach zabudowy nie rozstrzyga się obecnie kwestii związanych z podzialem, a jedynie z zagospodarowaniem terenu (zabudową). Potwierdza to stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawarte w wyroku z 18 marca 2005 r. (sygnatura IV SA/Wa 899/04): „W tak określonym pojęciu zmiany zagospodarowania terenu art. 59 ust. 1 z 27 marca 2002 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 88, poz. 717) – kładącym akcent na działania inwestycyjne – nie mieści się samo dokonanie podziału działki.” Organ orzekający w sprawach podziału powinien więc zaopiniować projekt podziału pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla określonej inwestycji. W razie negatywnej opinii można wnieść zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie siedmiu dni od otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna:
- ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z 28 listopada 2003 r. zmieniająca ustawę o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 141, poz. 1492)
- ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.