Czy zgłaszać wymianę kotła?


Mam zamiar przeprowadzić w domu modernizację zasilanej gazem kotłowni i instalacji grzewczej, w tym wymienić na nowe kocioł oraz grzejniki. Czy takie prace wymagają jakichś formalności urzędowych?
 .Pozwolenia na budowę nie wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego – wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz na remoncie instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Takie prace wymagają jednak, zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego, zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Natomiast przez remont należy rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeżeli wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie grzejników i kotła będzie spełniać wymagania określone w art. 29 ust. 2 pkt 2 i art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, to nie będzie wymagało uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie zgłoszenia. W przeciwnym razie wymagane będzie pozwolenie.
Ponadto należy zaznaczyć, że wymiana urządzenia gazowego na urządzenie o innych parametrach oraz innej funkcji (na przykład kotła jednofunkcyjnego na dwufunkcyjny) może stanowić istotną zmianę warunków funkcjonowania urządzenia i powodować ciągłą pracę nowego urządzenia, co z kolei – ze względu na bezpieczeństwo ludzi – wymaga zapewnienia stałego dopływu powietrza do spalania i zabezpieczenia przewodu spalinowego przed destrukcyjnym, ciągłym działaniem zwiększonej ilości skroplin (§ 140 ust. 4 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
W powyższej sytuacji, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, do zgłoszenia należy dołączyć opinię techniczną rzeczoznawcy budowlanego o odpowiedniej specjalności, uwzględniającą m.in. sprawdzenie jednostkowego obciążenia cieplnego i bilans powietrza dla potrzeb zapewnienia spalania gazu i wentylacji pomieszczenia oraz określenie zakresu ewentualnych robót budowlanych związanych z wymianą urządzeń grzewczych (na przykład wymiana średnic lub podejścia instalacji gazowej, odprowadzania spalin, wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania itp.).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi