Garaż przy granicy z drogą


Gdy w gminie obowiązuje miejscowy, to zazwyczaj określa on sposób usytuowania budynków (wskazuje linie zabudowy).
W razie braku planu trzeba sięgnąć do innych przepisów.
Jeżeli ulica nie ma charakteru drogi publicznej, nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o drogach publicznych, w tym wskazane tam odległości zabudowy od drogi. Dlatego wiele urzędów w odniesieniu do odległości od działek przeznaczonych na drogi wewnętrzne stosuje § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym przepisem odległość budynku od granicy działki budowlanej powinna wynosić 4 m (gdy będzie on zwrócony w stronę granicy ścianą z otworami) lub 3 m (w przypadku ściany bez otworów). Jeśli z uwagi na wymiary działki nie jest możliwe zachowanie tych odległości, obiekt może być usytuowany w odległości mniejszej niż 3 m (ale nie mniejszej niż 1,5 m) lub bezpośrednio przy granicy.
Urzędnicy stosują te przepisy na zasadzie analogii, gdyż nie ma innych uregulowań pozwalających określić odległość budynku od granicy z drogą wewnętrzną. Warto jednak zwrócić uwagę, że działka stanowiąca drogę wewnętrzną nie spełnia kryteriów działki budowlanej określonych w art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten definiuje działkę budowlaną jako nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
Dlatego § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powinien być w tym przypadku stosowany.
Skoro jednak – w razie braku planu – zasady zagospodarowania nieruchomości określane są w drodze decyzji o warunkach zabudowy, to linia zabudowy powinna być wyznaczona na podstawie istniejącej linii zabudowy wyznaczonej przez budynki stojące na działkach sąsiednich.
Jeśli jakieś obiekty stoją już przy granicy z drogą, można w ten sposób usytuować kolejne budynki. Jeśli nie, to projektowany budynek powinien być oddalony od granicy tak samo jak pozostałe.

Podstawa prawna:
-rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
-ustawa z 27 marca­ 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
-rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1588)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.