Ile można czekać na odszkodowanie?


Czekam już drugi miesiąc na wypłatę odszkodowania z PZU z tytułu kradzieży w moim domu. Wiem, że na przykład w kodeksie postępowania administracyjnego na załatwienie sprawy obowiązuje miesięczny termin. Czy PZU jest z tego obowiązku zwolniony?
W sprawach związanych z umową ubezpieczenia kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania.
O prawach i obowiązkach stron rozstrzygają tu kodeks cywilny, przepisy szczególne (na przykład ustawa o działalności ubezpieczeniowej i wydane na jej podstawie akty wykonawcze), ogólne warunki ubezpieczenia lub sama umowa.
W przypadku kradzieży z włamaniem do lokalu zastosowanie znajdzie art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, art. 817 k.c. oraz termin wskazany w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Zwykle jest to 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia. Jeżeli jednak wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od ich ustalenia. Na to właśnie często powołują się zakłady ubezpieczeń, uznając, że nie wyjaśniono wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności. Warto pamiętać o tym, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek wskazać na piśmie przyczyny niemożności wypłaty oraz podać podstawę prawną i okoliczności faktyczne. Ponadto, jeśli konieczne są czasochłonne wyjaśnienia, zakład powinien wypłacić bezsporną część świadczenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Za część bezsporną w przypadku ubezpieczenia mieszkania można uznać na przykład kosztorys sporządzony przez zakład ubezpieczeń.
Nie oznacza to jednak, że przyjmując odszkodowanie w tak ustalonej wysokości, odstępujemy od roszczeń o wypłatę odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody. Wypłata bezspornej części nie zamyka możliwości dochodzenia pełnego odszkodowania.
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi