Ile ulg dla współwłaścicieli?


Razem z siostrą jesteśmy współwłaścicielkami domu jednorodzinnego niepodzielonego na dwa osobne mieszkania. Przeprowadziłyśmy jego generalny remont. Czy przysługuje nam jeden limit odliczeń, czy też każda z nas ma prawo do swojego? Urząd skarbowy nie chciał uznać osobnych ulg, a pracownik urzędu stwierdził, że tego rodzaju interpretacja wynika bezpośrednio z Kodeksu cywilnego. Czy jeśli w domu zostałyby wydzielone dwa mieszkania (z odrębnymi wejściami), przysługiwałyby nam dwie ulgi?
Stanowisko urzędu skarbowego jest błędne. Każdemu podatnikowi, który poniósł wydatki na remont domu, przysługuje odliczenie w pełnej wysokości – niezależnie od udziału we współwłasności.
Pracownik urzędu skarbowego prawdopodobnie powołał się na art. 207 Kodeksu cywilnego, który stanowi: „Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną". Opierając się na tym przepisie, można dojść do wniosku, że wydatki na remont wspólnego domu należy podzielić stosownie do posiadanego udziału. Jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają limitu odliczenia od wysokości udziału we współwłasności. Istotne jest to, czy podatnik poniósł wydatki na remont i czy spełnił warunki uprawniające go do skorzystania z ulgi (ma tytuł prawny do nieruchomości, wydatek jest udokumentowany fakturą). Jeżeli tak jest, ma prawo do pełnego odliczenia, niezależnie od tego, jakiej części jest współwłaścicielem.
Problemem rozliczenia wydatków przy współwłasności zajął się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2001 r. (sygn. akt SA/Bk 131/00). Przyjęto, w nim, że koszty budowy domu na wspólnym gruncie może odliczyć każdy ze współwłaścicieli, który je poniósł, bez względu na wielkość jego udziału w zabudowanym gruncie. Jak stwierdził NSA, budowa domu na wspólnym gruncie jest tak zwanym nakładem użytecznym, a nie koniecznym, i nie można jej uznać za „wydatek lub ciężar związany z rzeczą wspólną" w rozumieniu art. 207 Kodeksu cywilnego. Przepis ten normuje rozliczenie między współwłaścicielami pożytków i przychodów oraz wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną. Nie ma natomiast zastosowania w przypadku budowy domu prowadzonej przez jednego ze współwłaścicieli na wspólnym gruncie, która jest nakładem tego współwłaściciela na współwłasność.
Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września 1995 r. (sygn. akt SA/Gd 1958/94), w którym stwierdzono, że jeśli adresatem ulgi jest podatnik ponoszący wydatki na budowę domu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych współwłaścicieli, z których każdy ponosi we własnym imieniu określone wydatki na ten cel, powinien on mieć prawo do samodzielnego korzystania z odliczenia, niezależnie od proporcji udziału we współwłasności.

Podstawa prawna: - art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 202, poz. 1956)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi