Jak udokumentować w banku budowę lub remont domu


Zanim dostaniemy kredyt, musimy przekonać bank, że wydamy go na cel określony we wniosku.
Kredytobiorca zostanie poproszony o przedstawienie kilku dokumentów, z których szczególnej uwagi wymagają kosztorys robót i harmonogram wypłat.


Jak przygotować kosztorys i harmonogram?
Klienci przedstawiają je na ogół na drukach przygotowanych przez bank. W kosztorysie podaje się szczegółowe informacje dotyczące prac już wykonanych i przyszłych oraz kosztów i sposobu finansowania wszystkich etapów budowy. Roboty budowlane są podzielone na etapy: stan zerowy, stan surowy zadaszony, stan surowy zamknięty, stan wykończeniowy oraz wykończenie zewnętrzne i wykonanie przyłączy. W przypadku remontu wyszczególnia się takie prace jak wykonanie tynków, malowanie, układanie posadzki, wymiana okien, roboty instalacyjne itp.  W harmonogramie klient określa terminy zakończenia poszczególnych etapów oraz wysokość i terminy wypłat poszczególnych transz kredytu. Oba te dokumenty sporządza i podpisuje kredytobiorca (choć w niektórych bankach musi je sporządzić osoba z uprawnieniami budowlanymi). Kosztorys każdorazowo jest weryfikowany pod względem wysokości nakładów na poszczególne prace oraz kolejności prac przez inżyniera budowlanego zatrudnionego przez bank.

Czy bank sprawdza realizację harmonogramu?
Umowa kredytowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące między innymi tego, na jakie prace przeznaczone są poszczególne transze kredytu. Przed wypłatą kolejnej pracownik banku sprawdza, czy zostały one wykonane i czy ma to odzwierciedlenie we wpisach w dzienniku budowy. Inspekcja taka jest w MultiBanku bezpłatna. Kredytobiorca zobowiązany jest również do dostarczania aktualnych zdjęć inwestycji. Jeśli ze środków z danej transzy ma być sfinansowane na przykład pokrycie dachu, to pracownik banku w czasie inspekcji nieruchomości (czyli wizyty na budowie, podczas której zrobi zdjęcia) sprawdzi, czy faktycznie dachówki są już na dachu, czy też leżą jeszcze na placu budowy. W umowie kredytowej data wypłaty transzy określona jest jako termin „do”. Gdy kredytobiorca wcześniej wykona prace opłacone z poprzedniej transzy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby szybciej wypłacić mu kolejne środki. Jeżeli natomiast znacznie przekroczy określony w umowie termin zakończenia danego etapu prac, bank poprosi o krótkie wyjaśnienie przyczyny i sporządzi aneks do umowy kredytowej zmieniający terminy wykorzystania transzy.

Te dokumenty potwierdzą cel kredytu:

- odpis z księgi wieczystej nieruchomości
– nie starszy niż sprzed dwóch miesięcy (otrzymamy go w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości);
- wypis z rejestru gruntów i odbitka z mapy ewidencyjnej – nie starsze niż sprzed sześciu miesięcy (uzyskamy je w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej we właściwym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu);
- pozwolenie na budowę, najlepiej z klauzulą ostateczności – w wypadku budowy domu i remontu wymagającego takiego pozwolenia (na przykład wymiana okien na większe albo wybicie nowego otworu okiennego, wymiana pokrycia dachowego połączona z przebudową poddasza albo wykonanie nowej instalacji gazowej);
- potwierdzenie przyjęcia przez starostę zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia – w wypadku „lżejszego” remontu (na przykład docieplenie domu, zwykła wymiana okien czy pokrycia dachowego, położenie nowych posadzek lub glazury);
- projekt budowlany – jeżeli prace wymagają pozwolenia na budowę;
- dziennik budowy – jak wyżej;
- potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania – jeśli z treści księgi wieczystej nie wynika, że jest to nieruchomość zabudowana;
- kosztorys robót (budowy lub remontu) i harmonogram wypłat transz;
- umowa z generalnym wykonawcą wraz z harmonogramem realizacji inwestycji – jeśli taka została zawarta.

A jeśli kosztorys okaże się niedoszacowany?
Należy wtedy przedstawić w banku nowy kosztorys i harmonogram prac oraz złożyć wniosek o podwyższenie kwoty kredytu. Po weryfikacji tych dokumentów i ponownym zbadaniu zdolności kredytowej klienta bank przygotuje aneks podwyższający kwotę udzielonego kredytu i poszczególnych transz. Jeśli klient nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, będzie musiał z własnych środków pokryć różnice wynikające z niedoszacowania.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi