Jak zalegalizować dom letniskowy?


Przy spełnieniu wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków istnieje możliwość zalegalizowania takiego budynku. Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania legalizującego należy wystąpić do właściwego miejscowo powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego obowiązującego w 1993 r. budowa takiego budynku wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym, iż obiekt został wybudowany przed wejściem w życie obecnie obowiązującego Prawa budowlanego (przed 1 stycznia 1995 r.), zgodnie z art. 103 ust. 2 tej ustawy postępowanie legalizacyjne należy przeprowadzić na podstawie przepisów aktu prawnego poprzednio obowiązującego, to jest ustawy z 24 października 1974 r. Art. 37 tej ustawy przewidywał rozbiórkę w przypadku, gdy obiekt budowlany:
- znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub
- powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Jeśli nie zachodzą okoliczności wymienione powyżej i budynek jest w dobrym stanie technicznym oraz spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych, organ nadzoru budowlanego zakończy postępowanie, wydając decyzję o jego umorzeniu (na podstawie art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego), a tym samym zalegalizuje obiekt. Natomiast jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 37, budynek jednak nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, w myśl art. 40 poprzednio obowiązującego Prawa budowlanego nadzór wyda decyzję nakazującą przeprowadzenie odpowiednich zmian lub przeróbek w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami. Po wykonaniu obowiązków określonych w art. 40 inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie – i wtedy zakończy się legalizacja. W trakcie postępowania organ nadzoru budowlanego może w drodze postanowienia nakazać inwestorowi sporządzenie oceny lub ekspertyzy technicznej w celu ustalenia, czy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w pkt 2 art. 37, oraz czy obiekt spełnia przepisy techniczno-budowlane.
W postępowaniach prowadzonych na podstawie poprzednio obowiązującego Prawa budowlanego nie ma opłaty legalizacyjnej.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- ustawa z 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. nr 38, poz. 229)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.