Jak zmienić kierownika budowy


Wielokrotnie zwracałem uwagę kierownikowi budowy, że zaniedbuje swoje obowiązki i dopuszcza do wadliwego wykonywania robót. Po jednej ze sprzeczek kierownik zszedł z budowy i więcej się nie pokazał. Zabrał ze sobą dziennik budowy. Teraz nie odbiera telefonów i nie mogę się z nim skontaktować. Co mam zrobić?
Takie zachowanie kierownika budowy upoważnia inwestora do zwolnienia go z tej funkcji. Należy więc pisemnie (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) powiadomić go o zwolnieniu i zażądać zwrotu dziennika budowy. Trzeba też niezwłocznie zatrudnić nowego kierownika budowy i powiadomić o tym powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Każda zmiana na tym stanowisku wymaga zgłoszenia w urzędzie. Wraz z zawiadomieniem trzeba złożyć oświadczenie nowego kierownika budowy, że podejmuje się tej funkcji, oraz zaświadczenie, że przynależy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, bo tylko ich członkowie mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ważne jest, aby szybko zatrudnić nową osobę, bo roboty budowlane nie mogą być prowadzone bez kierownika. Poza tym musi on wypełniać dziennik budowy na bieżąco i z pewnością nie zechce wpisywać prac wykonanych, zanim został zatrudniony, i brać za nie odpowiedzialności. Gdyby dotychczasowy kierownik nie chciał zwrócić dziennika budowy, należy o tym fakcie poinformować powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i wystąpić o wydanie nowego dziennika budowy. Można też poprosić nadzór budowlany o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy zachodzą podstawy do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. Nadzór budowlany w razie stwierdzenia, że kierownik nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki, może się zwrócić do właściwych organów samorządu zawodowego o ukaranie takiej osoby.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi