Jakie formalności przy naprawie ogrodzenia?


Ogrodzenie mojej działki od strony drogi to słupki stalowe i przęsła z siatki stalowej powlekanej. Ze względu na ich nie najlepszy stan techniczny chciałbym wymienić część słupków na nowe, a zamiast siatki wstawić przęsła z prętów stalowych. Czy mogę to wykonać bez pozwolenia?

Takie prace będą stanowić remont ogrodzenia wymagający zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu).
Prawo budowlane definiuje remont jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Zgodnie z tą definicją wymianę słupków na nowe oraz wstawienie przęseł z prętów stalowych zamiast siatki stalowej można uznać za remont ogrodzenia. Natomiast art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego stanowi, iż przeprowadzanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże konieczne jest dokonanie zgłoszenia. Należy w nim określić ro-dzaj, zakres i sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót, a także termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji (może tego zażądać urząd). Inwestor dokonuje zgłoszenia przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do ich wykonywania może przystąpić po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu (jest to tak zwana zasada milczącej zgody). Zgłoszenie, podobnie jak pozwolenie na budowę, ma dwuletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.