Jakie okna PCV wybrać


Dlaczego okna z PCW są tak popularne? Zawdzięczają to po pierwsze cenie, a po drugie wciąż ulepszanej technologii – są coraz cieplejsze, nie wypaczają się, nie tracą z biegiem czasu szczelności i nie trzeba ich malować.
Podstawowym elementem konstrukcji tego typu okien są profile z białego lub barwionego wysokoudarowego PCW. Wnętrze profili jest podzielone pionowymi ściankami. Utworzone w ten sposób komory powietrzne dają podstawę klasyfikacji profili na trzy-, cztero-, pięcio-, sześcio-, siedmio-, a nawet ośmiokomorowe. Najszersza komora znajduje się zawsze w środkowej części profilu. Po obu stronach uzupełniają ją węższe komory. Od liczby i szerokości komór oraz szerokości profilu zależy jego współczynnik przenikania ciepła U. W najpopularniejszych profilach trójkomorowych o typowej szerokości 60 mm U wynosi 1,4-1,8. Im więcej komór i większa ich szerokość, tym współczynnik ten jest lepszy.
W każdym oknie profile ram skrzydła okiennego i ram ościeżnicy są skonstruowane jako zespół współpracujących ze sobą elementów systemowych. Do systemu należą też profile, z których wykonuje się pionowe i poziome elementy rozdzielające powierzchnię okien, oraz listwy przyszybowe, profile montażowe, szprosy itp.
Profile okien mogą być zlicowane – powierzchnie ram skrzydła i ościeżnicy znajdują się wtedy w jednej płaszczyźnie – lub nie – powierzchnie te są wówczas w dwóch różnych płaszczyznach.
PCW stosowane do produkcji okien jest wzbogacane chemicznie, co wpływa na właściwości użytkowe i wytrzymałość profili. Do substancji polepszających właściwości tworzywa należą między innymi stabilizatory zabezpieczające je przed starzeniem się i utratą koloru. Powszechnie używa się stabilizatorów zawierających związki ołowiu i kadmu. Mimo że te używane do produkcji występują w postaci związanej i nie są szkodliwe dla człowieka, dąży się do ich wyeliminowania. Są zastępowane stabilizatorami wapniowo-cynkowymi. Ta zamiana jest jednak nadal ograniczona czynnikami technicznymi i finansowymi (wyższe koszty).

Kształtownik – serce profilu

Profile produkowane są w długich odcinkach dochodzących do kilku metrów. Przycina się je do określonego wymiaru pod kątem 45°, a następnie zgrzewa. Najbardziej nowoczesne linie produkcyjne są wyposażone w zgrzewarki czteropunktowe, które pozwalają na jednoczesne zgrzanie wszystkich czterech narożników.
Zanim jednak nastąpi połączenie elementów, w największą komorę każdego profilu ramy okiennej jest wsuwany kształtownik z ocynkowanej stali. To niezwykle ważny element konstrukcyjny ram okien z PCW. Gwarantuje ich sztywność i stabilność wymiarową. W dużym stopniu zależy też od niego waga okna. W niektórych przypadkach producenci profili dopuszczają zastosowanie profilu bez kształtownika, ale określają dokładne warunki (wymiary okna), w jakich jest to możliwe. Kształtowników nie ma na przykład w oknach okrągłych.
Wymiary i kształt wzmocnienia są dopasowane do wymiarów komory. Kształtownik musi być osadzony w profilu sztywno – bez luzu, ale jego ścianki nie stykają się ze ściankami komory całą powierzchnią. W ściankach komory znajdują się wypusty ułatwiające wsuwanie kształtowników, a jednocześnie pozwalające na zachowanie odpowiedniego dystansu.
Stalowe kształtowniki ze względów technologicznych nie są połączone w narożnikach ram. Nie ma bowiem potrzeby dodatkowego wzmacniania narożników.
Na sztywność ram okiennych oprócz kształtownika ma też wpływ szerokość zastosowanego profilu. Im rama ościeżnicy i skrzydła jest szersza, tym okno jest bardziej stabilne i mniej podatne na odkształcenia.

Zewnętrzne, wewnętrzne i środkowe
Styk ościeżnicy i skrzydła okiennego w oknach z PCW może być uszczelniony dwiema lub trzema uszczelkami. W niemieckiej terminologii systemy profili przystosowanych do montażu dwóch uszczelek są oznaczone symbolem AD, a trzech – MD.
Najczęściej stosowany jest system AD. Po domknięciu skrzydła do ościeżnicy pomiędzy uszczelkami tworzy się komora powietrzna. Na skutek zetknięcia się ciepłego powietrza z wnętrza i zimnego z zewnątrz dochodzi w niej do skraplania się pary wodnej. Dlatego ma nazwę komory mokrej. Wykraplająca się woda jest odprowadzana na zewnątrz przez wyfrezowane w ościeżnicy podłużne otwory. Ich wyloty są zabezpieczone osłonami uniemożliwiającymi przedostanie się do wnętrza wody opadowej.
Pełną ochronę okuć przed wilgocią zapewniają okna z systemów profili oznaczanych często MD, pozwalających na zamontowanie trzeciej, środkowej uszczelki. Jest ona montowana na ościeżnicy. Rozdziela komorę powstałą po zamknięciu okna na dwie części: zimną i ciepłą. W części zimnej znajdują się otwory odwadniające, w części ciepłej – okucia. Okna z uszczelkami środkowymi (MD) mają z reguły lepsze współczynniki izolacji cieplnej i akustycznej niż okna z uszczelkami zewnętrznymi (AD).
Uszczelki okienne wykonuje się z materiałów wolno starzejących się, na przykład z silikonu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) lub silikonokauczuku. Powinny wytrzymać pięć-dziesięć lat użytkowania. Montuje się je tak, aby łatwo je było wymienić. Uszczelki są wciskane w szczeliny w profilach – na krawędzi mogą być zgrzewane z profilem. Uszczelki środkowe w ościeżnicach są często łączone z profilem w czasie jego wytłaczania.

Inteligentne okucia
Standardem w oknach systemowych są okucia obwodowe. Dzięki nim okna mogą się otwierać w jednej lub dwóch płaszczyznach. Otwierane w dwóch płaszczyznach mogą być uchylno-rozwieralne, uchylno-przesuwne lub rozwieralno-przesuwne.
Okucia obwodowe to system połączonych ze sobą na obwodzie okna popychaczy, blokad, zawiasów i rygli wprawianych w ruch za pomocą ruchu obrotowego klamki okiennej. Obracając ją, powodujemy przesuwanie się elementów okucia, które umożliwiają szczelne zamknięcie, rozszczelnienie lub otwarcie skrzydła okiennego. Zamiast obracanej ręcznie klamki można zastosować mechanizm silnikowy połączony z siłownikami umożliwiającymi otwarcie okna i zablokowanie go w określonym położeniu.
Okucia obwodowe są produkowane również w wersji antywłamaniowej – rygle i zawiasy utrudniają wyważenie okna od zewnątrz. W klamce okiennej może być zamontowany zamek unieruchamiający mechanizm otwierania okna. Elementy okucia antywyważeniowego mogą być też podłączane do systemów alarmowych.

Ważne parametry

Przy wyborze okien nie można kierować się tylko ich wyglądem – kształtem profilu, kolorem – czy ceną. Ważne, aby okna nie tylko doświetlały, ale też chroniły wnętrze przed ucieczką ciepła i hałasem z zewnątrz oraz zapewniały dobrą wentylację.
Izolacja cieplna. Każdy materiał inaczej przewodzi ciepło, dlatego w oknach profile i oszklenie charakteryzują się innymi wartościami współczynnika U. Choć standardem jest już szklenie okien szybami o U równym 1,1 W/(m²·K), to okno jako całość jest zimniejsze, ponieważ profil ma mniej korzystną wartość U. Oszklenie stanowi ponad 75% powierzchni okna, więc niektórzy producenci podają wartość jego U jako wartość U całego okna, co nie jest prawdą. Przy zakupie warto zwrócić na to uwagę.
Szyba zespolona składa się z dwóch lub trzech tafli szklanych oddzielonych uszczelnioną na krawędziach ramką dystansową. Przestrzeń pomiędzy taflami najczęściej wypełnia gaz szlachetny (na przykład argon).
Aby poprawić izolacyjność cieplną okna, można zastosować okna z zestawem trzyszybowym, z szerokimi profilami wielokomorowymi lub z ocieplonym kształtownikiem.
Izolacja akustyczna. To, na ile okna będą izolowały wnętrze domu od hałasu z zewnątrz, wyraża współczynnik izolacyjności akustycznej RW – według starej normy, lub wskaźnik RA2 – według nowej. Im wartość RW lub RA2 będzie wyższa, tym lepiej. Większość producentów wciąż posługuje się współczynnikiem RW, ponieważ są ważne aprobaty techniczne, w których jest określony właśnie ten parametr. Trzeba przy tym pamiętać, że wartość współczynnika RW nie przekłada się na wartość wskaźnika RA2. W zależności od miejsca, w którym będą zamontowane okna, trzeba dobrać okna z odpowiednimi wartościami tych wskaźników (patrz tabele).
Na wartość współczynnika RW ma wpływ oszklenie. Współczynnik RW standardowych okien jednoramowych ze zwykłą jednokomorową szybą zespoloną i dwiema uszczelkami wynosi 28-29 dB. Szyby zespolone dźwiękochłonne różnią się od zwykłych zespolonych. Tafle szkła, z których są wykonane, mają większą grubość. Można zwiększyć też liczbę tafli w zestawie lub zastosować szkło łączone warstwą folii PVB lub dźwiękochłonną żywicą. W szybach izolujących akustycznie zwiększa się także rozstaw pomiędzy taflami, a jako wypełnienie przestrzeni międzyszybowej stosuje się gaz ciężki. W szybach dźwiękochłonnych uzyskuje się wartości RW od 34 do 47 dB.
Funkcję ochrony przed hałasem pełnią też uszczelki. Lepsze parametry izolacyjności akustycznej (i cieplnej) mają okna z trzema uszczelkami. Trzecia uszczelka pozwala na zwiększenie współczynnika RW o 3-4 dB.
Także okucia mają duży wpływ na izolacyjność akustyczną okien. Okucia obwodowe umożliwiają równomierne dociśnięcie skrzydła do ościeżnicy podczas zamykania. Dzięki temu uszczelki dokładnie przylegają na całym obwodzie skrzydła.
Wentylacja. Czynnikiem mającym znaczny wpływ na odświeżanie powietrza w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną jest jego napływanie z zewnątrz przez okna. Przenikanie powietrza przez zamknięte okna określa się współczynnikiem infiltracji powietrza – a [m³/m·h·daPa2/3].
Latem, aby nastąpiła ta wymiana, wystarczy otworzyć okna, zimą – kiedy otwieranie okien bywa uciążliwe – ta wymiana następuje najczęściej za pośrednictwem szczelin okiennych. Właściwy mikroklimat w pomieszczeniach uzyskuje się, jeśli wartość współczynnika infiltracji powietrza oscyluje pomiędzy 0,5 a 1. Większa wartość oznacza zbyt intensywną wymianę powietrza i straty ciepła, mniejsza świadczy o zbyt małej wymianie i pogorszeniu jakości powietrza w pomieszczeniach.
Produkowane obecnie okna charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem infiltracji powietrza – 0,1-0,3 – co oznacza, że są zbyt szczelne. Wymusza to częstsze otwieranie lub rozwieranie okien. Jeżeli w domu nie ma urządzeń do wentylacji mechanicznej, warto od razu pomyśleć o oknach z możliwością okresowego zwiększania przepływu powietrza. W nowoczesnych szczelnych oknach umożliwiają to najczęściej okucia obwodowe rozszczelniające, w których określona pozycja klamki pozwala na zamknięcie okna bez dociśnięcia uszczelek. Dzięki temu jest zapewniony dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Niestety, rozszczelnione okno nie stanowi już bariery antywłamaniowej, dlatego lepszym rozwiązaniem pod względem bezpieczeństwa, a także wentylacji, są nawiewniki. Najkorzystniejszą cyrkulację powietrza uzyskuje się, gdy są one zamontowane w górnej części okna.

Nie tylko białe
Profile z PCW standardowo są białe. Mogą też być barwione, i to w różny sposób. Produkowane są na przykład okna z tworzywa barwionego w masie. Ramy okienne można też pokrywać foliami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Są one zgrzewane z powierzchnią profili. Mogą to być kolorowe folie z wytłoczoną fakturą drewna lub z fakturą i nadrukowanym rysunkiem słojów imitujących drewno różnych gatunków drzew. Takie folie nakleja się na barwione w masie profile, tak aby w razie przypadkowego zadrapania ramy ostrym przedmiotem miejsce to nie odznaczało się. Folie można stosować obustronnie lub tylko na zewnętrznych powierzchniach okien.
Inne sposoby na zmianę koloru od zewnętrznej strony to:
- stopienie kolorowego tworzywa akrylowego z białą masą PCW;
- kolorowe nakładki z aluminium, które pozwalają nie tylko dobrać odpowiedni kolor, ale także ułatwiają utrzymanie okna w czystości.

Okna w systemach

Na rynku jest ponad 20 producentów profili z PCW. Niektórzy produkują z nich okna, inni sprzedają je firmom, które łączą je w ramy, szklą i wyposażają w okucia. Dlatego z profili jednego typu może być produkowanych wiele rodzajów okien w tak wielu firmach. Gdy już się zdecydujemy, z jakich profili chcemy mieć okna, nie warto zamawiać ich na drugim końcu Polski. Lepiej poszukać producenta okien z tych profili w okolicy. Może się okazać, że nie będzie wielkiej różnicy w cenie, a odejdzie koszt transportu i problemy ze zgłaszaniem ewentualnych reklamacji.
Gdy kupuje się okna w większej ilości, można negocjować ceny.

Izolacyjność akustyczna okien

Aby dobrze dobrać okno pod względem izolacyjności akustycznej, trzeba prześledzić tabele,
w których jest ona wyrażona starym wskaźnikiem Rw i nowym RA2:
- najpierw trzeba sprawdzić, jaka jest wymagana izolacyjność akustyczna dla pokojów i kuchni przy takim poziomie hałasu z zewnątrz jak w okolicy naszego domu;
- następnie należy odnaleźć tę wartość w tabelach w rubryce Dla ścian z oknami i sprawdzić, jaką izolacyjność akustyczną powinny mieć nasze okna.
Wartości w tabelach dotyczą okien stanowiących nie więcej niż 50% powierzchni ściany zewnętrznej w danym pomieszczeniu i są minimalne, czyli im będą wyższe w rzeczywistości, tym lepiej.


OKNA DWUSKRZYDŁOWE

W domach właśnie takich okien montuje się najwięcej. Trzeba pamiętać, że to, jak się będą otwierać, może wpłynąć na ich funcjonalność i... wygląd.
Okna dwuskrzydłowe mogą być ze słupkiem pośrodku lub bez niego. Wzmacnia on konstrukcję okna, ale zmniejsza powierzchnię szyby. Gdy okno jest przedzielone słupkiem, skrzydła otwierają się niezależnie, natomiast gdy go nie ma, jedno z nich musi być zawsze otwierane jako pierwsze. Dlatego przed zakupem należy zdecydować, czy lepiej, aby to było skrzydło prawe czy lewe. Trzeba też wiedzieć, że okno bez słupka jest droższe.
Jeśli decydujemy się na okno z jednym skrzydłem nieotwieralnym, warto pamiętać o tym, że co prawda będzie ono tańsze (nie ma w nim okuć), ale efekt wizualny może być niezadowalający. Część nieotwieralna będzie bowiem miała węższą ramę niż otwieralne.

W POGONI ZA LEPSZYM U

Producenci profili okiennych z PCW cały czas poszukują rozwiązań, które mogłyby obniżyć współczynnik przenikania ciepła U okien.
Obniżanie parametrów izolacyjności cieplnej okien polega przede wszystkim na doborze odpowiednich szyb, tworzeniu wielokomorowych konstrukcji profili okiennych i zastępowaniu stalowego kształtownika innymi wzmocnieniami. Niektórzy producenci osłaniają metalowe wzmocnienia otuliną z tworzywa sztucznego lub stosują kształtowniki z kompozytu poliestrowo-szklanego wypełnione pianką poliuretanową.


U standardowych profili z PCW wynosi od 2 do 1,5 W/(m²·K).
Są też profile pięciokomorowe ze wzmocnieniem z kompozytu poliestrowo-szklanego wypełnionym pianką poliuretanową, dzięki czemu U ramy wynosi 1,21 (zdjęcie po lewej).
Okno z takimi profilami i szybą zespoloną o U równym 1,1 osiąga wartość U = 1,35 W/(m²·K).
Na rynku pojawiły się profile ośmiokomorowe, których U osiąga wartość 0,95 W/(m²·K).
Okna takie są jednak dosyć drogie (zdjęcie po prawej).

IZOLACJA CIEPLNA
Zgodnie z normą współczynnik przenikania ciepła U okien nie powinien być wyższy niż 2 W/(m²·K). Obecnie standard to 1,5 W/(m²·K).

IZOLACJA AKUSTYCZNA
Aby okno dobrze tłumiło hałas z zewnątrz, jego wskaźnik RA2 powinien się mieścić w przedziale 25-32 dB, a Rw – w przedziale 30-35 dB.

ODPOWIEDNIA WENTYLACJA
Zgodnie z normą wartość współczynnika infiltracji powietrza powinna się zawierać w przedziale od 0,5 do 1.

Zalety
- okien nie trzeba malować;
- nie żółkną, gdyż do PCW są dodawane stabilizatory zapewniające zachowanie barwy;
- są trwałe – dobrze wykonane i zamontowane – wytrzymają nawet 40 lat;
- są bardzo szczelne – ograniczają ucieczkę ciepła i tłumią dźwięki.

Wady
- PCW ma właściwości elektrostatyczne – przyciąga brud, a ramy mają dużo zakamarków;
- nie można ich odnowić – gdy się zniszczą, pozostaje wymiana;
- ograniczają napływ świeżego powietrza do pomieszczeń, przez co źle działa wentylacja naturalna.

CENY
Ceny prezentowanych okien zawierają 22-procentowy VAT. Zaokrągliliśmy je do pełnych złotych. Można je traktować orientacyjnie, pamiętając o tym, że są to ceny sugerowane i podlegają negocjacji przy większych zamówieniach. Często można też trafić na sezonowe promocje w punktach sprzedaży.

Z montażem czy bez?
Decydując się na konkretne okna, warto zatrudnić do ich montażu ekipę autoryzowaną przez producenta okien. Często od tego, czy się na to zdecydujemy, zależy okres gwarancji, na przykład na okna bez montażu – rok, a z montażem – 5 lat. Czasem okno kupowane w pakiecie z montażem kosztuje tyle co samo okno. Wynika to z tego, że za okno z montażem nalicza się 7-procentowy VAT, a za montaż płaci się około 15% ceny netto okna.

Zawsze w cenieStandardowe okna są oszklone szybami o U=1,1 W/(m²·K). Mają zamontowane plastikowe bądź aluminiowe klamki w kolorze dobranym do koloru profili. Zawiasy są zamaskowane plastikowymi osłonkami. Do okien dołączone są kotwy montażowe.

Czasami w standardzieAby zapobiec zbieraniu się brudu w załamaniach dolnej części ramy, niektórzy producenci okien montują dodatkową uszczelkę. Wypełnia ona rowki, które powstają między żeberkami (wypustakami) usztywniającymi profil.

DOPŁATY

Ile za co?- kolor
   – jednostronny: 15-39%;
   – dwustronny: 25-45%;
- szprosy
   – międzyszybowe: 12-40 zł/pole;
   – naklejane na szybę: 41-92 zł/pole;
- listwy naklejane na profile imitujące rzeźbienia: od 150 zł/okno;
- nawiewniki: 36-190 zł;
- żaluzje międzyszybowe: 250-300 zł/m²;
- dodatkowe funkcje okuć
   – uchył wielostopniowy: 8-70 zł,
   – dodatkowe zaczepy utrudniające włamanie: od 100 zł;
- osłonki na zawiasy w innym kolorze: 8 zł;
- klamka
   – w innym kolorze: 5-60 zł,
   – z zamkiem: 20-122 zł.

MOŻLIWOŚCI

Grubość oszklenia
Profile 3-komorowe mają zazwyczaj szerokość 60 mm, w oknie można więc osadzić szybę zespoloną grubości nie większej niż 34 mm (czasem 38 mm).
Są też specjalne nakładki na profile (w ofercie KSM-SYSTEM), które umożliwiają montaż szyb specjalnych grubości 58 mm.
Profile o większej liczbie komór są szersze, lecz nie oznacza to, że można w nie wstawić grubsze szyby.
W profilu 4-komorowym (grubości do 70 mm) można osadzić szybę grubości 34 mm (maksymalnie 39 mm). Natomiast w profilu 5-komorowym, który ma zazwyczaj nie mniej niż 70 mm grubości, maksymalna grubość oszklenia nie przekracza 43 mm.

Wymiary skrzydłaMaksymalne wymiary to 150 x 150 cm, choć bywa, że skrzydło nie może być szersze niż 120 cm. Maksymalne wymiary skrzydła balkonowego to 100 x 240 cm.

ŁukiMinimalny promień gięcia profili to 35 cm, maksymalny – 130 cm.

Systemy mieszaneTo takie, w których skrzydła i ramy okien są zbudowane z profili o odmiennej liczbie komór.
Systemy o większej liczbie komór w skrzydle, a mniejszej w ramie – odpowiednio 5 i 3 – są polecane zwłaszcza do otworów, w których okno jest osłonięte od zewnątrz węgarkiem. Stanowi on osłonę ramy, chroni ją przed przemarzaniem, dzięki czemu można ją wykonać z nieco zimniejszego, a więc tańszego profilu. Okno w systemie mieszanym 3/5 często bywa klasyfikowane jako okno 5-komorowe.
Innym rozwiązaniem jest system z 5-komorowym profilem w ramie i 4-komorowym w skrzydle. Dzięki temu, że szerokość profilu skrzydła jest większa niż profilu w ramie, a liczba komór mniejsza, uzyskano szerszą komorę, w której umieszcza się stalowe wzmocnienie.
Po zamontowaniu szerszego wzmocnienia stalowego skrzydła mają większą sztywność.
Ceny z grudnia 2004 roku.

USZCZELKI
Z czegoDo okien z PCW montuje się uszczelki z dwóch tworzyw sztucznych: EPDM – czyli kauczuku syntetycznego – i TPE – elastomeru termoplastycznego.
TPE ma niższy współczynnik przenikania ciepła, więc okno ze zrobionymi z niego uszczelkami ma lepszą izolacyjność termiczną. Uszczelki te w porównaniu z wykonanymi z EPDM są mniej wrażliwe na niską temperaturę, dzięki czemu nie tracą zimą swej elastyczności.
Niektórzy producenci podają, że w ich oknach uszczelki są z PCE. Jest to pewna nieścisłość.
PCE to metoda łączenia uszczelki TPE z profilem okiennym. Polega na wtłaczaniu uszczelki w profil okienny zaraz po jego uformowaniu. Uszczelki EPDM wciska się ręcznie w profile, które już tworzą ramę okna lub skrzydła.

GWARANCJA
Na co i na jak długoDługość okresu gwarancyjnego na okna często zależy od ich koloru, na przykład na białe okna firma DMD udziela 10-letniej gwarancji, ale na kolorowe z takich samych profili – tylko 5-letniej. Takie ograniczenia wynikają z tego, że kolorowe okno, a zwłaszcza to, które ma ciemną powierzchnię zewnętrzną, jest bardziej narażone na odkształcenia termiczne. Niektórzy producenci odradzają wybór ciemnych profili (zwłaszcza na okna o skrzydłach maksymalnych rozmiarów).
Przyznanie gwarancji na okna zazwyczaj wiąże się z zatrudnieniem do ich montażu autoryzowanej ekipy. Jeśli się tego nie zrobi, producent może ograniczyć warunki gwarancji lub skrócić jej okres.
Gwarancja udzielana na szyby dotyczy ich szczelności; szyby zespolone mają ją na 5 lat, a z ciepłą ramką – na 10.
Warunkiem udzielenia gwarancji na okucia jest często autoryzowany montaż okien. Montażysta sprawdza, czy każde okno otwiera się i uchyla, wyjaśnia, jak w razie potrzeby samodzielnie wyregulować zawiasy.

PO ZAKUPIE
Sprawdzanie jakości
Zawsze trzeba sprawdzić, czy dostarczono okna zgodne z zamówieniem. Sprawdza się nie tylko ich liczbę, kolory i sposób otwierania skrzydeł, ale także to, czy okna nie są „przekoszone” – różnica długości przekątnych nie może być większa niż 3 mm.

Uwaga na folię!
Nie powinno się jej zostawiać na profilach dłużej niż trzy miesiące od dnia zakupu. Najlepiej zerwać ją zaraz po osadzeniu okien i wypełnieniu szczelin wokół nich pianką. Można wtedy sprawdzić, czy profile nie są uszkodzone. Najlepiej robić to w obecności montażystów, zanim podpisze się protokół odbioru.

MONTAŻ
Uwaga na parapet
Niewystarczająco zaizolowana szczelina pod oknem – pomiędzy parapetem zewnętrznym a wewnętrznym – to miejsce o mniejszej izolacyjności cieplnej, tak zwany zimny parapet. Mostek termiczny powstaje bardzo często z powodu zbyt głębokiego wsunięcia parapetów wewnętrznych pod ościeżnicę.
W oknach z PCW stosuje się dodatkowe profile wstawiane pod ościeżnicę, nazywane profilami montażowymi. Często rolę takiego profilu przejmuje komorowy parapet zewnętrzny skonstruowany tak, aby można go było połączyć od spodu z profilem ościeżnicy okiennej.
Wszyscy producenci stolarki PCW mają w swej ofercie systemowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne, które można dokładnie dopasować do profili okiennych, unikając w ten sposób niebezpieczeństwa wystąpienia mostka termicznego.

Do przeglądu zaprosiliśmy producentów systemów profili z PCW. Jeśli firma nie produkuje okien ze swoich profili, ich ofertę prezentuje jedna z firm współpracujących z producentem profili.
Ceny z grudnia 2004 roku.

LEGENDA.Nazwa okna: to nazwa profilu, z którego wyprodukowano okno.
Producent: podajemy nazwę producenta okien i – po ukośniku – nazwę producenta profili.
Typ: podajemy funkcję okuć: R – skrzydło rozwieralne, RU – skrzydło rozwieralno-uchylne.
Szerokość profilu: to wymiar okna mierzony w grubości ściany.
Grubość wzmocnienia: podajemy grubość profilu ze stali ocynkowanej, który wzmacnia ramę i skrzydło okna.
Parametry: podajemy je dla całego okna – współczynnik przenikania ciepła U i wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi