Kiedy gmina może pobrać opłatę adiacencką?


Gmina zamierza wybudować drogę, ale na razie ie podjęła uchwały w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej z tego tytułu. Czy wobec tego będzie mogła ją naliczyć i w jakim terminie?
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Chodzi tu o budowę dróg oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Dotyczy to wszystkich inwestycji wykonanych z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Z opłat tych wyłączone są nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego – nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką w terminie do trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową określoną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Stawka ta nie może być wyższa niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką ma po ich wybudowaniu. Oznacza to, że gmina w czasie, gdy rozpoczyna inwestycję, nie musi mieć jeszcze uchwały określającej wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ale jeśli chce ją pobrać, musi mieć taką uchwałę w chwili ukończenia inwestycji, czyli w momencie, kiedy staje się możliwe korzystanie z drogi. I tu może być problem z ustaleniem, kiedy powstaje taka możliwość. Pomocne może być stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 7 lutego 2006 r. (sygnatura akt I OSK 408/05) stwierdził: „1. Właścicieli nieruchomości można obciążyć opłatami adiacenckimi na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wówczas, kiedy droga została wykonana albo odbudowana lub rozbudowana i miało to wpływ na wzrost wartości nieruchomości. Tym samym opłata adiacencka może zostać wymierzona po wybudowaniu drogi – w całości – a nie poszczególnych jej elementów. 2. Dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót jest tym, od którego należy liczyć stworzenie warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury. Wydanie decyzji w przedmiocie opłaty adiacenckiej może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu budowy drogi. Ustawodawca w art. 145 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależnił początek biegu terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej od możliwości korzystania przez właściciela nieruchomości z wybudowanej drogi, a nie jej części jako określonego odcinka, czy też zakończenia prac na odcinku drogi bezpośrednio przylegającym do nieruchomości właściciela.”

Podstawa prawna:
- ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.