Niedotrzymanie terminu dokończenia budowy


Jeśli inwestor nie zakończy w wyznaczonym czasie robót budowlanych określonych w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego będzie zobowiązany do stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji. Jest jednak możliwość zmiany określonego w decyzji terminu wykonania pozostałych robót. Kwestię udzielania pozwolenia na użytkowanie pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych reguluje art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, wydając taką decyzję, może – choć nie jest to obowiązek – określić termin zakończenia pozostałych do realizacji robót i w takim przypadku stanowi on warunek tej decyzji. Wskazane jest, aby inwestor już w składanym wniosku o pozwolenie na użytkowanie określił zakres pozostałych do wykonania prac i podał – w miarę możliwości – termin ich realizacji. Jego obowiązkiem jest zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych po rozpoczęciu użytkowania. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę (inwestora) warunku (wykonania określonych robót budowlanych), a nie został on zrealizowany w wyznaczonym terminie, organ nadzoru budowlanego powinien stwierdzić wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wygaśnięcie decyzji skomplikuje stan faktyczny, gdyż inwestor nie będzie dysponował pozwoleniem na użytkowanie i powinien niezwłocznie ponownie o nie wystąpić. Trzeba pamiętać, że organ nadzoru budowlanego jest uprawniony do nałożenia kary na inwestora użytkującego obiekt budowlany bez pozwolenia (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego). Dla budynku jednorodzinnego taka kara wynosi 10 tys. zł. Rozwiązaniem w przedstawionej sytuacji wydaje się wystąpienie przez inwestora z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie terminu wykonania określonych w decyzji pozostałych robót budowlanych.

Uwaga! Można go złożyć jedynie przed upływem tego terminu. Możliwość zmiany decyzji ostatecznej przewiduje art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Może być ona zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli zostaną zachowane określone warunki: zgodę na zmianę musi wyrazić strona, takiej zmianie nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i przemawia za tym interes strony. We wniosku inwestor powinien uzasadnić potrzebę zmiany decyzji. Wydaje się, że w omawianym przypadku brak środków finansowych niezbędnych na dokończenie prac w wyznaczonym terminie można uznać za zasadną przesłankę przemawiającą za interesem strony. Przesunięcie w czasie wykonania tarasu oraz robót wykończeniowych na poddaszu użytkowym nie naruszy przepisów szczególnych, w tym przypadku prawa budowlanego. Jedyną stroną w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest inwestor, tym samym złożony przez niego wniosek należy traktować jako zgodę na zmianę decyzji. W związku z tym w opisywanej sytuacji istnieje możliwość zastosowania przez organ nadzoru budowlanego trybu przewidzianego w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:  - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 - ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.