O czym sprzedawca powinien nas uprzedzić.


Sprzedawca, powołując się na art. 7 ustawy o sprzedaży konsumenckiej, odmówił uznania reklamacji, gdyż według niego powinienem był wiedzieć, że fragmenty kupionego przeze mnie gontu bitumicznego mogą się różnić kolorystycznie. Nie zgadzam się z tym. Nie poinformował mnie przecież przy zakupie, że dach mojego domu będzie w łatki.
 .Ustawa o sprzedaży konsumenckiej obciąża sprzedawcę surową odpowiedzialnością wobec kupującego za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Przewiduje jednak również okoliczności, w których będzie z niej zwolniony.
Sprzedawca nie będzie odpowiadał za niezgodność z umową (wadliwość), o której kupujący wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Liczy się tu wiedza kupującego w chwili wydania mu towaru przez sprzedawcę, jeśli towarem tym jest rzecz zamienna, produkowana seryjnie, jedna z wielu takich samych (na przykład narzędzia, samochody), lub w momencie zawarcia umowy – w wypadku rzeczy niezamiennych, mających indywidualnie określone cechy, które są zwykle wytwarzane na zamówienie.
Aby skutecznie zwolnić się z odpowiedzialności, sprzedawca musi poinformować kupującego o istniejącej niezgodności w momencie wydania towaru lub zawarcia umowy. Powinna to być informacja o konkretnej, ściśle określonej niezgodności lub niezgodnościach. Nie może ona polegać na powiadomieniu kupującego, że towar w trakcie jego użytkowania w przyszłości może wykazywać bliżej nieokreślone niezgodności. Powiadomienie o takiej treści nie zwolni sprzedawcy od odpowiedzialności.
W razie sporu to sprzedawca będzie musiał dowieść, że kupujący wiedział o niezgodności. Informację o niej powinien zatem przekazać kupującemu na piśmie.
Sprzedawca nie będzie odpowiadał również za taką niezgodność, o której kupujący powinien był wiedzieć – jak mówi ustawa – rozsądnie oceniając. Zastosowanie tego kryterium w praktyce może sprawiać duże trudności, gdyż pojęcie rozsądnej oceny nie jest ściśle zdefiniowane. Stosując je, trzeba zatem brać pod uwagę okoliczności towarzyszące konkretnemu przypadkowi i uwzględnić między innymi fachowe przygotowanie konsumenta (lub jego brak) do oceny stanu spornego towaru czy miejsce kupowania (targowisko czy specjalistyczny sklep). W praktyce sprzedawca powinien w niebudzący wątpliwości, jednoznaczny sposób przekazać kupującemu informacje o niezgodnościach.
Wiedza o ich istnieniu nie może być utożsamiana z powinnością zbadania przez kupującego wydawanego mu towaru w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Ustawa nie nakłada bowiem na kupującego takiego obowiązku. Sprzedawca będzie zatem odpowiadał za każdą stwierdzoną później niezgodność z umową istniejącą w chwili wydania towaru kupującemu, o której nie został przez niego wprost poinformowany bądź, oceniając rozsądnie, nie mógł o niej wiedzieć.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi