Obowiązki sprzedawcy


Gdy robimy zakupy, powinniśmy być obsługiwani nie tylko grzecznie, ale przede wszystkim fachowo. Warto wiedzieć, czego możemy wymagać od sprzedawcy.
Ze sprzedażą konsumencką wiążą się nie tylko te uprawnienia, które przepisy dają konsumentowi wobec sprzedawcy, w wypadku gdy towar okaże się niezgodny z umową, czyli –mówiąc prościej – wadliwy. W ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zwrócono uwagę jeszcze na inne zagadnienia związane z samym momentem zawierania umowy sprzedaży. Rozwiązania niektórych problemów trzeba szukać w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących umowy sprzedaży (art. 535-555).

Dowód zakupu

Największy kłopot sprawia kupującym brak możliwości udowodnienia zawarcia umowy sprzedaży z konkretnym sprzedawcą i jej treści, a zwłaszcza ceny towaru lub jego ilości, jeśli jest sprzedawany na wagę.
Problem pojawia się wtedy, gdy kupujący chce złożyć reklamację u sprzedawcy, powołując się na jego ustawową odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Dlatego przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz gdy cena towaru przekracza 2000 zł, sprzedawca ma obowiązek pisemnie, z własnej inicjatywy, potwierdzić istotne postanowienia umowy. Niezależnie od jej rodzaju będą to zawsze: nazwa towaru, jego cena oraz dane sprzedawcy. W wypadku sprzedaży na próbę dojdzie jeszcze ustalony ze sprzedawcą czas, w ciągu którego konsument może się zastanowić, czy odebraną już ze sklepu rzecz ostatecznie zatrzymać, czy zwrócić, doprowadzając do rozwiązania umowy. Warunki umowy sprzedaży na raty będą zwykle potwierdzone na piśmie, gdyż jest ona najczęściej jednocześnie umową o kredyt konsumencki, która zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim powinna być zawarta w formie pisemnej.
W przypadku każdej innej umowy sprzedaży konsumenckiej sprzedawca ma obowiązek pisemnie potwierdzić jej zawarcie zawsze, gdy kupujący tego zażąda. Na potwierdzeniu powinny się znaleźć wówczas co najmniej: nazwa i adres sprzedawcy, data sprzedaży, a także określenie towaru, jego ilość i cena.
Zwykle dowodem zawarcia umowy jest paragon lub rachunek, ale potwierdzenie może być też sporządzone na zwykłej kartce papieru.

Miejsce sprzedaży
Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w miejscu sprzedaży powinny być zapewnione odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne, które umożliwią wybór towaru, sprawdzenie jego kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Wyposażenie miejsca sprzedaży powinno być zatem dostosowane do rodzaju sprzedawanych towarów.
Dostęp do prądu to podstawowy warunek. Trudno jednak wymagać, aby w sklepie była możliwość podłączenia do instalacji gazowej czy wodnej.
Niejednokrotnie w praktyce okazywało się, jak istotne znaczenie ma odpowiednie oświetlenie w sklepie. Niewłaściwe może zniekształcić kolory do tego stopnia, że wydają się zupełnie inne, niż są w rzeczywistości.
W rezultacie towar ma inne właściwości, czyli jest niezgodny z umową, co naraża sprzedawcę na ustawową odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Stworzenie konsumentowi odpowiednich warunków do sprawdzenia działania rzeczy i zbadanie jej przez konsumenta nie powoduje jednak, że sprzedawca w przyszłości będzie z tej odpowiedzialności zwolniony.

Instrukcja

Wraz z towarem sprzedawca powinien wydać kupującemu wszystkie elementy wyposażenia, instrukcję konserwacji oraz obsługi. Z ustawy wynika, że każdy towar powinien być w nie zaopatrzony, nawet zwykły młotek, śrubokręt czy taczka.
Żądanie instrukcji do rzeczy tego rodzaju nie jest jednak uzasadnione. Obowiązkowo natomiast instrukcja powinna być dołączona do towaru o skomplikowanej konstrukcji, jeśli przeciętny konsument nie potrafiłby go bez niej uruchomić i w pełni korzystać z jego wszystkich funkcji. Do takich towarów na pewno należą skomplikowane, wielofunkcyjne narzędzia (na przykład wiertarka, szlifierka kątowa, przyrząd do przycinania glazury), a także większość AGD. Brak sporządzonej na piśmie instrukcji obsługi tego rodzaju rzeczy i niemożność jej uzupełnienia uzasadniałyby – moim zdaniem – odstąpienia od umowy i żądanie od sprzedawcy zwrotu pieniędzy, jak za towar niezgodny z umową.
Instrukcje mogą być sporządzone w postaci ulotek dołączonych luzem do towaru albo być umieszczone bezpośrednio na nim lub na jego opakowaniu. Mogą mieć formę graficzną lub słowną.
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej wymaga jednak, aby informacje i dokumenty dołączone do towaru sprzedawanego w Polsce były podane w języku polskim lub – jeśli rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli grafice towarzyszy opis, powinien być on podany w języku polskim.

Opakowanie

Jeszcze innym obowiązkiem sprzedawcy, wynikającym z art. 547 Kodeksu cywilnego, jest poniesienie kosztów związanych z wydaniem towaru, w szczególności kosztów zmierzenia lub zważenia towaru i jego opakowania. Wykonanie tego obowiązku polega w praktyce na zapewnieniu opakowania odpowiedniego do właściwości towaru, na przykład worków foliowych lub papierowych na materiały sypkie, oferowane luzem. Sprzedawca i kupujący mogą się jednak umówić, że koszty te poniesie kupujący.

Transport

Dostarczenie klientowi towaru transportem zorganizowanym przez sprzedawcę to dodatkowa zachęta do zakupu.
Pralki, lodówki czy ceramika budowlana docierają na miejsce przeznaczenia szczelnie opakowane. Bez usunięcia kartonów i innych osłon nie sposób sprawdzić, czy dobrze zniosły transport i nieuszkodzone, w całości dotarły do klienta. Winą za zły stan towaru kupujący zwykle obarcza sprzedawcę. Jednak nie zawsze słusznie.
Jeśli sprzedawca zatrudni firmę, której działalność polega na świadczeniu usług transportowych, nie odpowiada on wtedy za uszkodzenie rzeczy w czasie transportu (art. 544 k.c.). Wydanie towaru kupującemu następuje bowiem już w chwili powierzenia go przewoźnikowi. Kupujący może zapłacić za rzecz dopiero wtedy, gdy ten mu ją dostarczy i umożliwi jej sprawdzenie. Odbierając towar, kupujący powinien dokładnie sprawdzić jego stan, a wykryte usterki lub niekompletność natychmiast pisemnie zgłosić przewoźnikowi obecnemu przy oględzinach (art. 545 k.c.). Jeżeli zlekceważy ten obowiązek, pozbawi się możliwości udowodnienia później przewoźnikowi, że rzecz zniszczyła się w czasie transportu.
Jeśli sprzedawca dowozi towar własnym transportem, to on odpowiada za jego stan aż do odebrania go przez kupującego. Kupujący powinien rozpakować towar i dokładnie go obejrzeć. Nie zaszkodzi też sprawdzić, czy ma wszystkie elementy, które wymieniono w dołączonych dokumentach, na przykład w instrukcji obsługi.
Gdy nie rozpakujemy i nie sprawdzimy rzeczy w obecności dostawcy, niezależnie od tego, czy jest nim sprzedawca, czy przedstawiciel firmy transportowej, możemy później przeżyć rozczarowanie. Już nieraz okazywało się, że dostarczano rzecz uszkodzoną, niekompletną, a nawet nie tę, która została kupiona.
Koszty przesłania towaru kupującemu za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika zasadniczo obciążają kupującego (art. 547 § 2 k.c.). Jednak praktyka rynkowa wskazuje, że sprzedawcy za darmo dowożą towary nie tylko własnym transportem, lecz płacą za przewóz także wówczas, gdy wykonuje go firma transportowa.

Podstawa prawna:
- ustawa z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
- ustawa z 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. nr 90, poz. 999 z późn. zm.)
- Kodeks cywilny

Uwaga! Materiały do budowy lub wyposażenia domu często wybiera się na podstawie próbki lub wzoru okazanych przez sprzedawcę. W ten sposób z reguły kupuje się farby, fugi, glazurę i wykładziny. Trzeba dokładnie ustalić ich numer lub nazwę, zanotować to na kartce i potwierdzić podpisem sprzedawcy. Unikniemy wówczas nieporozumień i łatwiej nam będzie wykazać, że kolor dostarczonej farby lub fugi nie jest taki sam, jak okazanej uprzednio przez sprzedawcę próbki.

Uwaga! Sprzedawca ma obowiązek tak przygotować towar do przewozu, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem. Sposób opakowania i przesłania powinien być dostosowany do właściwości rzeczy.

O jakich zakupach mowa?

PRZEPISY DOTYCZĄ TOWARU KONSUMPCYJNEGO, czyli kupowanego na użytek własny, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Takimi towarami są tylko rzeczy ruchome, na przykład wszelkie kupowane przez konsumentów materiały budowlane oraz służące do wykonywania prac budowlanych i remontowych narzędzia i urządzenia.

Towary zagraniczne w Polsce  – po polsku

OBOWIĄZEK UŹYWANIA JĘZYKA POLSKIEGO nie odnosi się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Obowiązek posługiwania się językiem polskim w relacjach przedsiębiorców z konsumentami dotyczy natomiast nazewnictwa towarów, informacji o ich właściwościach, instrukcji obsługi, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań. Pozostawienie treści w języku obcym jest dopuszczalne, jednakże obok niej zawsze powinna się znaleźć polska wersja językowa. Obowiązkowo w języku polskim muszą być sformułowane informacje o właściwościach towarów podawane w reklamach.
BRAK POLSKIEJ WERSJI obcojęzycznej instrukcji obsługi jest podstawą do złożenia reklamacji. Towar bez niej jest niekompletny i dlatego niezgodny z umową. Konsument może zażądać od sprzedawcy dostarczenia dokumentu sporządzonego w języku polskim lub, jeśli to niemożliwe, odstąpić od umowy i zażądać zwrotu ceny towaru.
ŁAMANIE PRZEPISÓW ustawy o języku polskim jest zagrożone karą grzywny, która może wynieść do 5000 zł. Ponosi ją każdy, kto wprowadza towar do obrotu, a zatem również sprzedawca detaliczny. Jest ona nakładana przez sąd na wniosek organu kontrolnego, najczęściej Inspekcji Handlowej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi