Odsetki od sprzedawcy.


Sprzedawca nie zwrócił mi pieniędzy za wadliwy towar w terminie, jaki ze mną pisemnie uzgodnił. Czy mogę żądać od niego odsetek od kwoty zadłużenia? Jeśli tak, to od kiedy powinienem je naliczać?
Na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego od niezwróconych w uzgodnionym terminie pieniędzy można żądać odsetek. 


 .Jeżeli kupujący nie umówił się ze sprzedawcą na inną wysokość odsetek, należą się odsetki ustawowe. Od 10 stycznia 2005 roku wynoszą one 13,5% w stosunku rocznym. Nie jest to jednak maksymalna wysokość odsetek. Strony (sprzedawca i kupujący) mogą w umowie określić inną ich wysokość (odsetki umowne), mniejszą lub większą od odsetek ustawowych. W przepisach prawa nie przewidziano bowiem górnego pułapu odsetek umownych.
Odsetki za opóźnienie pełnią funkcję odszkodowania za ponadterminowe przetrzymywanie cudzych pieniędzy i korzystanie z nich. Co najważniejsze, obowiązek ich zapłaty powstaje już wówczas, gdy opóźnienie w zapłacie długu powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika (bez jego winy), a osoba, która się ich domaga (wierzyciel), w związku z opóźnieniem nie doznała żadnej materialnej, wymiernej szkody. Samo przekroczenie terminu powoduje, że wierzycielowi należą się odsetki. Nalicza się je od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin zapłaty dłużnej kwoty, aż do dnia jej zapłaty.
Prawo do żądania zapłaty odsetek zasadniczo przedawnia się po trzech latach, co znaczy, że po upływie tego terminu nie można skutecznie dochodzić ich zapłaty przed sądem. Roszczenie o odsetki przedawnia się jednak nie później niż sama należność główna, czyli kwota, od której są naliczane (uchwała Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04). Termin ich przedawnienia upływa za każdy dzień opóźnienia z osobna; odsetki należą do tak zwanych świadczeń okresowych (ich wysokość zmienia się z czasem).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi