Osoba prawna zarządcą budynku


W naszym budynku jest wspólnota mieszkaniowa, która ma wybrany przez nas zarząd. Tymczasem powierzył on zarządzanie budynkiem osobie prawnej – spółce z o.o. Czy miał on do tego prawo? W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) zarządcą jest osoba fizyczna lub prawna, której właściciele lokali w umowie zawartej w formie aktu notarialnego powierzyli zarząd nieruchomością wspólną. Umowa taka może być zawarta pomiędzy wszystkimi właścicielami lokali przy wyodrębnianiu lokali lub w późniejszym terminie i powinna określać sposób sprawowania zarządu nieruchomością wspólną.
W przypadku sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi się także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Zmiana tego uregulowania wymaga uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Jeżeli nie ustanowiono zarządcy w ten sposób, oznacza to, że wspólnota posiada jedynie zarząd. Skoro zatem wspólnota ma zarząd, to jeśli z umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub z uchwały zaprotokołowanej przez notariusza nie wynika inaczej, nie posiadała do tej pory zarządcy. Dlatego też nie jest w takim przypadku możliwe powierzenie zarządu nieruchomością wspólną osobie trzeciej przez zarząd wspólnoty. Wymagana jest bowiem zawsze wola właścicieli lokali wyrażona w obecności notariusza. Nawet jeśli na mocy przepisów przejściowych ustawy o własności lokali zarząd był sprawowany przez jednostkę organizacyjną właściciela (skarb państwa lub gmina), do której stosowało się odpowiednio przepisy o zarządcy, jednostka taka (przykładowo różne administracje domów mieszkaniowych czy też zarządy budynków komunalnych bądź spółki gminne utworzone w tym celu) mogła zarządzać nieruchomością wspólną tylko do czasu ustanowienia przez właścicieli zarządu lub powierzenia zarządu osobie trzeciej. Z chwilą gdy to nastąpiło, powierzenie zarządu osobie trzeciej zawsze będzie wymagało formy szczególnej, czyli aktu notarialnego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi