Pełnomocnik nas zastąpi w urzędzie, w sądzie, u notariusza


nie muszą być przeszkodą w załatwianiu różnych formalności. 
 Upoważnienie osoby zwanej pełnomocnikiem do działania w imieniu (reprezentowania) mocodawcy – na tym właśnie polega pełnomocnictwo. Możemy ustanowić go nie tylko do reprezentowania nas przed sądami lub organami administracji, ale także do zawarcia określonych umów, złożenia oświadczeń woli, uzyskania niektórych dokumentów.
Są jednak czynności, których pełnomocnik nie może wykonać, na przykład nie może sporządzić testamentu ani go odwołać, uznać ojcostwa lub mu zaprzeczyć.
Pełnomocnik działa w cudzym imieniu ze skutkiem bezpośrednio dla reprezentowanego.
W treści pełnomocnictwa mocodawca może upoważnić pełnomocnika do ustanowienia innych pełnomocników (tak zwanych substytutów), którzy mogą go zastępować. Substytut działa tylko w zakresie określonym dla pełnomocnika głównego.

Rodzaje pełnomocnictw

- Ogólne – upoważnia do czynności zwykłego zarządu; nie określa, do jakich czynności prawnych ustanowiono pełnomocnika.
- Szczególne – upoważnia do ściśle określonej czynności prawnej, która może przekroczyć zakres zwykłego zarządu, na przykład do kupna lub sprzedaży konkretnej nieruchomości.
- Rodzajowe – upoważnia do czynności prawnych określonego rodzaju (na przykład załatwiania spraw związanych z budową), także tych, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, jeżeli nie wymaga się dla nich pełnomocnictwa szczególnego.
- Procesowe – upoważnia do zastępowania mocodawcy w postępowaniu przed sądami i urzędami administracji.

Przykład. W umowie kupna nieruchomości zawartej przez pełnomocnika znajdzie się przykładowo sformułowanie: „Jan Kowalski oświadcza, że sprzedaje Beacie Wróbel niezabudowaną działkę nr 5 o pow. 1500 m² za cenę 100 tys. zł, a Wojciech Nowak działający w imieniu i na rzecz swego mocodawcy (tj. Beaty Wróbel) oświadcza, że nieruchomość tę za wymienioną cenę kupuje”.

Jak udzielić pełnomocnictwa
W sprawach mniejszej wagi (na przykład odbiór decyzji o podziale nieruchomości) urzędnik może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli nie ma wątpliwości, że stronę reprezentuje członek najbliższej rodziny.
Pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności powinno jednak być udzielone na piśmie.
Z reguły wymagane jest, aby podpis mocodawcy został poświadczony notarialnie. Z kolei pełnomocnictwo do zawarcia umowy nabycia (zbycia) nieruchomości musi być sporządzone w formie aktu notarialnego, tak samo jak umowa przenosząca własność nieruchomości (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny). Pełnomocnictwo do wykonania prawa pierwokupu nieruchomości też powinno być notarialne.
Tożsame w skutkach formie pisemnej jest pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej (opatrzone podpisem elektronicznym, który można sprawdzić za pomocą ważnego certyfikatu).

Czy można za granicą

Jeżeli przebywamy za granicą, a chcemy na przykład sprzedać lub kupić nieruchomość położoną w Polsce, nie musimy przyjeżdżać do kraju. Wystarczy udzielić pełnomocnictwa w formie pisemnej i poświadczyć swój podpis u notariusza w państwie pobytu. Jeśli prawo tego państwa uznaje taką formę za w pełni skuteczną, to jest ona także wystarczająca w Polsce. Pełnomocnictwo takie wymaga jednak legalizacji przez polskiego konsula.
Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w obcym języku, wówczas do aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży zawieranej przez pełnomocnika powinno być dołączone oprócz oryginału jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego może być też udzielone za granicą bezpośrednio przed polskim konsulem i wtedy oczywiście nie wymaga legalizacji (akty i inne czynności notarialne konsula mają taką samą moc jak czynności notariuszy w Polsce).

Kiedy pełnomocnictwo wygasa

Dochodzi do tego:
- gdy mocodawca je odwoła, co może nastąpić w każdym momencie (czyli głównie wtedy, gdy straci zaufanie do pełnomocnika). Odwołanie może mieć dowolną formę, nawet gdy udzielono go w akcie notarialnym;
- z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w treści pełnomocnictwa zastrzeżono, że jest ono „nieodwołalne i niegasnące na wypadek śmierci”.
Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik powinien zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może zażądać poświadczonego odpisu z zaznaczonym wygaśnięciem.

Jeśli pełnomocnictwo nie było ważne

Jeżeli zawrzemy jakąś umowę z osobą, w imieniu której działał pełnomocnik, a nie był uprawniony do działania albo przekroczył zakres pełnomocnictwa, wówczas ważność tej umowy zależy od potwierdzenia jej skutków przez mocodawcę. W przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomości powinno ono mieć formę aktu notarialnego. Odmowa potwierdzenia albo upływ terminu, do którego miała być potwierdzona (może go wyznaczyć strona umowy domagająca się potwierdzenia), powodują, że umowa jest bezwzględnie nieważna. Gdyby się okazało, że na podstawie na przykład umowy sprzedaży działki dokonano już wpisu w księdze wieczystej i wpis się uprawomocnił, wówczas można taki stan zmienić, występując z powództwem o uzgodnienie treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym.
W praktyce zdarza się, że notariusz sporządza umowę sprzedaży nieruchomości z udziałem pełnomocnika działającego bez wymaganego upoważnienia i umieszcza w akcie informację o konieczności potwierdzenia skutków przez nabywców. Sąd nie dokona jednak wpisu do księgi wieczystej bez takiego potwierdzenia.

Podstawa prawna:
- Kodeks cywilny (art. 95-109)
- Kodeks postępowania cywilnego

Kto może być pełnomocnikiem

Może nim być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia). Jednak w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym pełnomocnikiem procesowym mogą być wyłącznie:
- adwokat lub radca prawny;
- niektórzy członkowie rodziny: rodzice reprezentowanego, jego małżonek, rodzeństwo, dzieci lub osoby adoptowane.
UWAGA! Od 5 lutego 2005 r. pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu cywilnym mogą być też:
- osoby sprawujące zarząd nad majątkiem;
- osoby pozostające w stałym stosunku zlecenia, jeśli dokonywana czynność należy do zakresu zlecenia.

PRZYKŁADOWE PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany Jan Nowak, zamieszkały w ....................... przy ul. .................................,
niniejszym oświadczam, że upoważniam Beatę Kowalską, zamieszkałą w ............................. przy ul. ................................., legitymującą się dowodem osobistym nr .........................,
do reprezentowania mnie przed organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości ozn. nr. geod. ............ położonej w ............................, w tym w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla powyższej nieruchomości oraz w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, jak również do reprezentowania mnie wobec przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień w sprawach budowlanych.

                                                                                                           Jan Nowak
Koszty pełnomocnictwa

TAKSA NOTARIALNA
(łącznie z 22% VAT) za:
- sporządzenie aktu notarialnego – 36,60 zł;
- wypis aktu notarialnego – 8,11 zł za stronę;
- poświadczenie podpisu – 24,40 zł.
OPŁATA SKARBOWA – 15 zł za odpis pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (oryginał zwolniony z opłaty).

Przedstawiciel ustawowy to co innego

Niektóre osoby mogą być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, na przykład niepełnoletnie dzieci przez rodziców, a osoby całkowicie ubezwłasnowolnione – opiekuna.
Przedstawiciel ustawowy jest upoważniony do działania na podstawie ustawy (rodzice) lub postanowienia sądu (opiekun). Zazwyczaj reprezentuje on osobę w pełnym zakresie ze względu na jej niezdolność do samodzielnego działania. Ponadto osoba reprezentowana zwykle nie ma wpływu na ustanowienie i wybór osoby przedstawiciela ustawowego (w przeciwieństwie do pełnomocnika, którego wybieramy sobie sami).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi