Pieniądze na termomodernizację


Dzięki rządowemu programowi wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych właściciele domów jednorodzinnych, którzy się zdecydują na ich przeprowadzenie, mogą uzyskać atrakcyjny kredyt z premią.
Z budżetu państwa dostaje się po zakończeniu inwestycji premię – 1/4 kwoty kredytu. Nie otrzymuje się jej jednak do ręki, jest ona przekazywana bezpośrednio na spłatę zadłużenia. Aby dostać taki kredyt, trzeba przede wszystkim spełnić następujący warunek: pieniądze zaoszczędzone na ogrzewaniu zmodernizowanego budynku muszą wystarczyć na spłatę zadłużenia.

Na co kredyt z premią

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych (również jednorodzinnych), obiektów zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej należących do samorządu terytorialnego oraz lokalnych kotłowni i sieci ciepłowniczych (z wyjątkiem jednostek budżetowych).
Kredyt można dostać między innymi na ulepszenia, w wyniku których nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na ogrzewanie budynku, i podgrzewanie wody użytkowej. Mogą to być takie inwestycje, jak: modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie dachu, podłogi i ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.
Inwestycja termomodernizacyjna będzie uprawniać do ubiegania się o kredyt z premią, jeśli zmniejszy roczne zużycie energii o:
- 10% – gdy modernizuje się jedynie system grzewczy;
- 15% – gdy w budynku zmodernizowano w latach 1985-2001 system ogrzewania, a teraz dokonuje się nowych ulepszeń;
- 25% – w pozostałych wypadkach (kompleksowa termomodernizacja).
Kredytem może być również finansowana zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym odnawialne (na przykład zamiana kotła gazowego na pompę ciepła).

Warunki udzielenia i spłaty kredytu z premią

Kredyt na termomodernizację domu nie może przekroczyć 80% kosztów tego przedsięwzięcia, a okres spłaty nie może być dłuższy niż dziesięć lat.
Można się o niego ubiegać w jednym z 20 banków. Każdy z tych banków podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami. Na wstępie sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy. Wymagane jest również zabezpieczenie kredytu, przy czym stosuje się tu wszystkie standardowe zabezpieczenia dopuszczalne prawem cywilnym i wekslowym: hipotekę na nieruchomości, poręczenie, blokadę lokaty terminowej, zastaw na wkładach oszczędnościowych, zastaw na majątku, zastaw rejestrowy na pojazdach, przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz weksel in blanco kredytobiorcy z klauzulą bez protestu.
Za udzielenie kredytu banki pobierają prowizję: od 0,5 do 4%.
Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć wniosek o premię termomodernizacyjną (formularz otrzymamy w banku, w którym staramy się o kredyt) i audyt energetyczny. Po zawarciu wstępnej warunkowej umowy kredytowej bank przesyła te dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarządza on bowiem państwowym Funduszem Termomodernizacji. BGK w ciągu maksymalnie 30 dni dokonuje weryfikacji audytu i sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki przyznania premii termomodernizacyjnej. Jeśli tak, zawiadamia inwestora i bank kredytujący o wysokości przyznanej premii. W tym momencie następuje wypłata kredytu, przy czym jest z niego potrącana prowizja dla BGK w wysokości 0,6% premii.
Kredyt na termomodernizację spłaca się jak każdy inny kredyt komercyjny, czyli w pełnych ratach kapitałowo-odsetkowych. Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna jednak mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii, co oznacza, że miesięczna rata nie może być wyższa niż 1/12 kwoty rocznych oszczędności na ogrzewaniu uzyskanych w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji.
Na wniosek inwestora, który chciałby szybciej spłacić kredyt, bank może jednak ustalić wyższe raty. Część kredytobiorców korzysta z tej możliwości, choć może się to wiązać z opłatą za wcześniejszą spłatę zadłużenia.
Banki dopuszczają również karencję w spłacie kapitału, czyli odsunięcie momentu rozpoczęcia spłaty kwoty kredytu. Do czasu zakończenia inwestycji na bieżąco są spłacane tylko odsetki.
W 2004 r. średnie oprocentowanie kredytów z premią termomodernizacyjną wyniosło 8,27%.

Jakie są warunki wypłaty premii

BGK przekazuje do banku kredytującego premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu w ciągu siedmiu dni od otrzymania z tego banku zawiadomienia, że inwestycja została wykonana:
- zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym (musi to być odpowiednio poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru budowlanego);
- w terminie określonym w umowie kredytowej.
Premia jest zaliczana przez bank kredytujący na poczet spłaty kredytu wykorzystanego przez inwestora.

Dla tych, którzy nie spełniają warunków ustawy

Są też inne formy wsparcia przedsięwzięć przynoszących oszczędność zużycia energii na potrzeby komunalno-bytowe: kredyty, pożyczki i dotacje.
W banku. Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mogą być przeznaczone zarówno na kompleksowe, jak i cząstkowe inwestycje termomodernizacyjne budynku, w tym również usuwanie i wymianę materiałów azbestowych. Przyznanie takiego kredytu nie zależy od uzyskania określonego efektu energetycznego. Jego atrakcyjność polega głównie na niskim oprocentowaniu – 0,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej jednak niż 3% w skali roku. Maksymalna kwota kredytu to 90% kosztu przesięwzięcia, maksymalny okres realizacji zadania – 12 miesięcy, a czas spłaty kredytu – siedem lat.
Ponadto w BOŚ można uzyskać kredyt na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska (systemy ociepleń, okna termoizolacyjne, kotły gazowe i olejowe o wysokiej sprawności, pompy ciepła, zawory termostatyczne itp.) o obniżonym oprocentowaniu – nawet do 1% w skali roku dla kredytów krótkoterminowych. Warunkiem jest zakup urządzeń lub montaż zamówiony w firmie, która zawarła stosowne porozumienie z tym bankiem.
W gminie. Warto spytać w swojej gminie, czy udziela dotacji lub pożyczek z gminnego (miejskiego) funduszu ochrony środowiska na inwestycje proekologiczne. Dzięki tej formie pomocy wspiera się mniej więcej tyle samo przedsięwzięć, co z kredytu z premią udzielanego na podstawie ustawy termomodernizacyjnej. Warunki i zasady takiej pomocy są ustalane odrębnie w poszczególnych lokalnych funduszach. Powszechnie jest wymagane opracowanie audytu energetycznego.

Podstawa prawna:
- ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U. nr 12, poz. 114)

PREMIA termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu bankowego. Nie mogą się o nią ubiegać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

KREDYTY z premią termomodernizacyjną są udzielane od lipca 1999 r. Do końca 2004 r. przyznano 2569 premii na łączną kwotę 110,8 mln zł. W 2004 r. blisko 5% wniosków o premię złożyli właściciele domów jednorodzinnych.

20 BANKÓW włączyło się w program termomodernizacji, z czego 16 jest w praktyce zaangażowanych w udzielanie kredytów. Najwięcej kredytów na termomodernizację udzielił Bank Ochrony Środowiska (45% wypłaconych premii).

Prace termomodernizacyjne

Większość tych prac trzeba uzgodnić w starostwie powiatowym. Zgłoszenia wymagają: ocieplenie ścian zewnętrznych (jeśli budynek jest nie wyższy niż 12 m), docieplenie dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji grzewczej i ciepłej wody, montaż na budynku urządzeń (kolektorów słonecznych) o wysokości ponad 3 m.
Pozwolenia na budowę wymagają remont lub wymiana instalacji gazowych (na gaz z sieci) oraz wszelkie ingerencje w elementy konstrukcyjne budynku.
Uwaga! Żeby dostać premię termomodernizacyjną, trzeba zawsze zamówić wykonanie projektu budowlanego zgodnego z zaleceniami audytu – bez względu na zakres inwestycji.Banki udzielające kredytów z premią:
- Bank chrony Środowiska
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
- Bank Pocztowy
- Bank Handlowy w Warszawie
- Krakowski Bank Spółdzielczy
- Bank Przemysłowo-Handlowy PBK 
- Kredyt Bank 
- ING Bank Śląski
- BRE Bank  
- Millennium
- Bank Zachodni – WBK
- Bank Gospodarki Żywnościowej
- Wschodni Bank Cukrownictwa
- Bank Polskiej Spółdzielczości
- Gospodarczy Bank Wielkopolski
- Bank Współpracy Europejskiej
- Mazowiecki Bank Regionalny
- Nordea Bank Polska
- Bank Przemysłowy
- Raiffeisen Bank Polska

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Kredyt dostaną tylko te osoby, które wykażą, że są w stanie go spłacić.
By to sprawdzić, bank odejmie od miesięcznych dochodów netto rodziny wszystkie stałe koszty związane z jej utrzymaniem i obciążeniami finansowymi, na przykład spłatą kredytu. Konieczne więc będzie zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia. Choć banki preferują klientów zatrudnionych na stałą umowę, nie znaczy to, że pozostali nie mają szans. Od osób zatrudnionych na czas określony może być wymagane zaświadczenie od pracodawcy, że zamierza przedłużyć taką umowę. W wypadku zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie istotna będzie regularność otrzymywania wynagrodzeń. Czasami do wyznaczania zdolności kredytowej klienta banki przyjmują jedynie część takich dochodów. Podobnie jest w wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Przykład: w Banku Ochrony Środowiska czteroosobowa rodzina mająca wolny dochód netto w wysokości 2 tys. zł może się ubiegać o kredyt na termomodernizację w wysokości do 30 tys. zł, na okres dziesięciu lat – przy założeniu, że oprocentowanie wynosi 9,2%.

AUDYT ENERGETYCZNY
Trzeba go dołączyć do wniosku o kredyt na termomodernizację domu.
Opracowanie to określa zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji i wskazuje rozwiązanie optymalne.
W audycie trzeba też wykazać, że planowana inwestycja będzie opłacalna, czyli że kredyt pomniejszony o premię termomodernizacyjną da się spłacić z kwot zaoszczędzonych na ogrzewaniu maksymalnie w ciągu dziesięciu lat.
Audyt musi być wykonany zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. Teoretycznie można go wykonać samemu, ale w praktyce trzeba to zlecić specjaliście – audytorowi z certyfikatem (audyt będzie weryfikowany). Koszt audytu domu jednorodzinnego wyniesie około 1500 zł. Listę audytorów można otrzymać w bankach udzielających kredytów termomodernizacyjnych lub znaleźć na stronach internetowych: www.kape.gov.pl, www.zae.org.pl, www.mi.gov.pl, www.bgk.pl.

Przykłady termomodernizacji
1) Termomodernizacja za kredyt
Charakterystyka domu
- Budynek wolno stojący z 1982 r., dwie kondygnacje, poddasze nieużytkowe, piwnica nieogrzewana
- Powierzchnia użytkowa 249 m²
- Kubatura części ogrzewanej  948 m³
- Ściany: mur z cegły pełnej 0,38 m, stropy FERT
- Ogrzewanie z własnej kotłowni opalanej węglem. Sprawność kotła 50% (kocioł niskiej jakości, w złym stanie)
- Ciepła woda z term gazowych
- Wentylacja grawitacyjna
- Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 415 GJ
- Roczne koszty ogrzewania 9100 zł

Kredyt- Kwota kredytu: 26 000 zł na dziesięć lat, stopa procentowa 11%
- Uzyskana premia termomodernizacyjna 6500 zł, do spłacenia 19 500 zł
- Miesięczna rata spłaty kredytu 270 zł

Efekt termomodernizacji
- Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 125 GJ/rok
- Roczne koszty ogrzewania 3500 zł
- Oszczędność energii 70%, oszczędność kosztów ogrzewania 61% (w okresie spłaty kredytu koszty obniżą się o 26%)

Całkowity koszt: 32 500 zł, w tym środki własne 6500 zł (20%)

Koszt ogrzewania przed modernizacją 9100 zł/rok (3,04 zł/m² miesięcznie)
Koszt ogrzewania po modernizacji 3500 zł/rok (1,17 zł/m² miesięcznie)
Koszt obsługi kredytu przez dziesięć lat 3240 zł/rok

2) Termomodernizacja za własne pieniądze

Charakterystyka domu
- Budynek wolno stojący z 1970 r., dwie kondygnacje, poddasze nieużytkowe, piwnica nieogrzewana
- Powierzchnia użytkowa 200 m²
- Kubatura części ogrzewanej 614 m³
- Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych 24 cm licowane cegłą pełną, strop pod poddaszem żelbetowy, słabo izolowany
- Ogrzewanie i ciepła woda z własnej kotłowni opalanej węglem
- Wentylacja grawitacyjna
- Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 180 GJ
- Roczne koszty ogrzewania 4500 zł

Efekt termomodernizacji- Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło 140 GJ/rok
- Roczne koszty ogrzewania 2600 zł
- Obniżenie kosztu jednostki ciepła na skutek zastosowania tańszego paliwa
- Oszczędność energii 22%, oszczędność kosztów ogrzewania 42%

Całkowity koszt: 14 200 zł środków własnych (właściciel nie ocieplił ścian budynku ze względu na koszty)

Koszt ogrzewania przed modernizacją 4500 zł/rok (1,87 zł/m² miesięcznie)
Koszt ogrzewania po modernizacji 2600 zł/rok (1,08 zł/m² miesięcznie)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi