Podatek od nieruchomości


Każda gmina sama ustala stawki tego podatku na swoim terenie. Nie mogą być one jednak wyższe od określonych w ustawie, a te w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 3,2%.

Musimy go płacić za samo posiadanie gruntów, budynków lub budowli. Danina ta ma charakter majątkowy, niezależny od osiągania dochodów z nieruchomości. Płacą ją właściciele oraz użytkownicy wieczyści gruntów, ale i posiadacze zależni (na przykład najemcy) obiektów należących do gminy lub skarbu państwa.

Za grunt

Podatkowi od nieruchomości podlegają wszystkie grunty z wyjątkiem:
- leżących pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi;
- pasów drogowych i dróg;
- sklasyfikowanych w ewidencji jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych albo jako lasy. Są one bowiem opodatkowane podatkiem rolnym lub leśnym. Jeśli jednak na gruntach rolnych lub leśnych jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza, będą obłożone podatkiem od nieruchomości.
Z podatku od nieruchomości zwolnione są między innymi takie grunty:
- nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych spełniających jeden z warunków:
   – są w wieku emerytalnym,
   – są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
   – są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   – są całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym albo do samodzielnej egzystencji.
Podatek wylicza się, mnożąc odpowiednią stawkę przez powierzchnię gruntu. Wysokość stawki zależy od przeznaczenia gruntu: dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi jest niższa, dla związanych z działalnością gospodarczą – wyższa. Na wymiar podatku nie ma wpływu klasa gruntu. Powierzchnia musi się zgadzać z danymi z ewidencji gruntów.

Za budynek

Podatkiem objęte są wszystkie rodzaje budynków: mieszkalne, przemysłowe, handlowo-usługowe, magazynowe, biurowe, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, oświaty, nauki i kultury, produkcyjne oraz inne niemieszkalne. O zakwalifikowaniu budynku do jednej z kategorii decyduje jego przeznaczenie.
Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian), mający fundamenty i dach. Podstawą opodatkowania budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa. Mierzy się ją po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Należy przy tym pamiętać o tym, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle 1,40-2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchni tej nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości podatku.
Wysokość podatku od nieruchomości dla budynków oblicza się – tak jak i dla gruntów – mnożąc powierzchnię przez odpowiednią stawkę zależną od przeznaczenia budynku. I tu dla budynków związanych z działalnością gospodarczą obowiązują znacznie wyższe stawki niż dla mieszkalnych. Jeżeli budynek mieszkalny jest częściowo zajęty – na przykład na biuro, sklep czy gabinet lekarski – dla tej części stawka podatku jest wyższa. Stan budynku nie ma wpływu na wysokość podatku, chociaż gmina ma prawo różnicować stawki na swoim terenie, uzależniając je między innymi od stanu technicznego budynków.
Z podatku od nieruchomości zwolniono między innymi budynki:
- gospodarcze lub ich części, pod warunkiem że służą:
   – działalności leśnej lub rybackiej,
   – wyłącznie działalności rolniczej (położone na gruntach gospodarstw rolnych),
   – prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej;
- wpisane indywidualnie do rejestru zabytków pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Za budowlę

Budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem ani obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane (na przykład przyłącze i urządzenie instalacyjne, przejazd, ogrodzenie, plac postojowy i plac przed śmietnikiem) związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Podatkowi podlegają wyłącznie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że wszelkie wiaty, pawilony, namioty, przyczepy, place i ogrodzenia należące do osób nieprowadzących takiej działalności są wolne od podatku.
Wysokość podatku od budowli zależy od ich wartości przyjętej dla celów amortyzacji podatkowej dokonywanej metodą liniową (wartości początkowej w danym roku podatkowym). Jeśli budowla nie jest amortyzowana, podstawą podatku jest jej wartość rynkowa.

Podstawa prawna:- ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.)
- ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
- ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Ile trzeba zapłacić?
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.
Maksymalne stawki dla gruntów:
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł/m² powierzchni;
- grunty pod jeziorami – 3,52 zł/ha powierzchni;
- pozostałe grunty – 0,32 zł/m² powierzchni.

Maksymalne stawki dla budynków lub ich części:
- mieszkalne – 0,54 zł/m² powierzchni użytkowej;
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,98 zł/m² powierzchni użytkowej;
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61 zł/m² powierzchni użytkowej;
- pozostałe – 6,01 zł/m² powierzchni użytkowej.

PODATEK ROLNY.
Maksymalna wysokość wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną średniej ceny skupu 2,5 q żyta z pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, czyli 94,18 zł;
- od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 188,35 zł.

PODATEK LEŚNY.Od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna według średniej ceny sprzedaży z trzech kwartałów roku poprzedniego, co w 2005 roku daje 26,49 zł.

Uwaga!

Wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak związane z działalnością gospodarczą, co oznacza opodatkowanie
ich najwyższą stawką. Nie dotyczy to tylko budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także budynków lub budowli, które nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej ze względu na swój stan techniczny. Musi to być jednak potwierdzone przez właściwy organ administracji, na przykład powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zamieszkanie w domu, którego budowa nie została formalnie zakończona, nie odsuwa obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Powstaje on bowiem 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed jego ostatecznym wykończeniem.

Kiedy trzeba zapłacić?

KUPILIŚMY DZIAŁKĘ. Musimy w ciągu 14 dni złożyć w urzędzie gminy informację o posiadanych nieruchomościach (na specjalnym druku przygotowanym w gminie). Obowiązek podatkowy powstaje od następnego miesiąca, ale podatek płacimy dopiero po otrzymaniu decyzji ustalającej jego wysokość. Jeżeli poprzedni właściciel zapłacił już podatek za cały rok, czekamy na decyzję dotyczącą nowego roku podatkowego.

ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ DOMU. Również składamy informację w ciągu 14 dni, ale podatek od budynku płacimy od 1 stycznia następnego roku.

ZMIENILIŚMY SPOSÓB UŻYTKOWANIA. Zgłaszamy w ciągu 14 dni, jeśli to wpływa na wysokość podatku.

TERMINY WPŁATY RAT to 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

RATY PODATKU muszą być płacone proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, a nie według własnych potrzeb i możliwości. W praktyce oznacza to, że muszą być równe.

PODATEK LEŚNY I ROLNY PŁACIMY TYLKO OD GRUNTÓW

Podatkowi rolnemu podlegają wyłącznie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami) lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Budynki nigdy nie podlegają podatkowi rolnemu.
W ustawie o podatku rolnym zróżnicowano jego wysokość dla gruntów gospodarstw rolnych (liczony według hektarów przeliczeniowych) i dla pozostałych gruntów (według rzeczywistych hektarów z ewidencji).
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Jeżeli łączna powierzchnia użytków rolnych i gruntów zadrzewionych nie przekracza 1 ha powierzchni rzeczywistej, należy ustalić liczbę hektarów przeliczeniowych, aby określić, czy mamy do czynienia z gruntami gospodarstwa rolnego, czy z innymi gruntami. Hektary przeliczeniowe ustala się według klasy gruntu (jest ich dziesięć) i rodzaju użytków rolnych (dwa) oraz okręgów podatkowych – szczegółowa tabela do przeliczeń jest zamieszczona w ustawie. Najsłabsze grunty są zwolnione z podatku.
Podatkowi leśnemu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów pod symbolem Ls. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Zwolnione z podatku leśnego są:
- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
- użytki ekologiczne.
Jeżeli na gruntach rolnych lub leśnych prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż rolnicza czy leśna, podlegają one podatkowi od nieruchomości.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi