Podłoga na ruchomym gruncie. Problem z budowy


Konieczność zagęszczania gruntu podbudowę podłogi z piasku i gruzu bez zagęszczenia, nie uzyskamy trwałego podłoża. Grunt należy odpowiednio zagęścić, tak aby do minimum zredukować jego osiadanie. Wrzucenie luzem gruzu powoduje, że między jego bryłami pozostają niewypełnione miejsca.
Na skutek nacisku podłóg budynku (ciężar własny oraz obciążenia użytkowe) grunt zaczyna się zagęszczać, a więc i osiadać. Stopień osiadania może być różny – zależy od wielkości wolnych przestrzeni w gruzie, które powoli będą się wypełniać, oraz od rodzaju obciążenia posadzki.
Jak zagęszczać? Przed rozpoczęciem zasypywania podbudowy dno wykopu należy oczyścić z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie oraz zagęszczanie gruntów (najlepiej pospółką, czyli mieszaniną piasku i żwiru) musi być wykonane warstwami o grubości 25 cm z zastosowaniem ubijaków ręcznych. Grubość warstw powinna być dostosowana do charakterystyki maszyn zagęszczających (może być mniejsza lub większa). Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż Is=0,95 według próby normalnej Proctora.

Ogrzewanie podłogowe a osiadanie podłogi
Podłoga osiada? By stwierdzić skalę zagrożenia ogrzewania podłogowego wodnego, trzeba omówić kilka czynników, które mają wpływ na trwałość ogrzewania:
- tempo przyrostu odkształceń. Im wolniejsze, tym mniejsze prawdopodobieństwo zerwania rur ze względu na dość dużą możliwość odkształceń;
- równomierność odkształceń. Jeżeli odkształca się cały podkład i nie występują pęknięcia, to nie ma niebezpieczeństwa ścięcia rury;
- zapewniona ciągłość rur. Niedo-puszczalne jest połączenie odcinków rur ogrzewania podłogowego w podłodze, nie powinny też przechodzić przez dylatacje. W przypadku nierównomiernego osiadania często duże różnice pojawiają się właśnie w miejscach dylatacji podkładu, co może grozić ścięciem rury;
- wielkość odkształceń podkładu przy odcinkach rur przyłączonych do rozdzielacza. Jeżeli rury grzewcze są prowadzone w podkładzie w rurach osłonowych (peszlach) na odcinku co najmniej 100 cm od wyjścia do rozdzielacza, to mają niewielką możliwość zniwelowania wpływu ruchu podkładu na trwałość połączenia rur z rozdzielaczem.

Ekspert radzi - Dariusz Karolak, inżynier
Humus należy usuwać

O trwałości podłogi na gruncie – oprócz prawidłowego ułożenia i zagęszczenia podłoża z pospółki – decyduje usunięcie humusu. Humus to próchnica glebowa będąca składnikiem gleby organicznego pochodzenia w postaci bezkształtnej masy barwy ciemnej lub żółtej (im więcej próchnicy, tym ciemniejszy odcień). Główną rolę w składzie humusu odgrywają kwasy, zwłaszcza próchnicze. Humus występuje w górnych warstwach gleby. Należy pamiętać, że w Polsce są różne rodzaje gleby o zróżnicowanej zawartości próchnicy, tak więc skala negatywnych skutków ubocznych jest uzależniona od procentowej zawartości składników organicznych w glebie (im więcej próchnicy, tym gleba bardziej urodzajna) oraz od jej miąższości (im grubiej, tym większe osiadanie). Pozostawienie gleby z humusem może skutkować niekontrolowanym osiadaniem podłoża, a w skrajnym przypadku grunt organiczny (na przykład z dużą zawartością części roślinnych), odcięty nasypem od dostępu powietrza, może zacząć się rozkładać, wydzielając gaz o przykrym zapachu. By uniknąć kłopotów i kosztownej naprawy, najlepiej zawsze usuwać humus – chyba że inwestor zleci badania pod kątem procentowej zawartości próchnicy, jej składu i zachowania w czasie. Nikt tego jednak nie robi, bo takie badanie to wydatek opłacalny tylko przy dużych inwestycjach.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.