Prąd i woda na budowie


O uzbrojeniu działki trzeba pomyśleć kilka miesięcy przed rozpoczęciem budowy. Bez tego nie uruchomimy nawet betoniarki.
Doprowadzenie do działki energii elektrycznej, gazu i wody wymaga wielu formalności, czasu i pieniędzy. Lepiej nie liczyć na to, że życzliwy sąsiad pozwoli nam korzystać z jego wody i prądu choćby na starcie budowy.

Prąd

Najpierw musimy złożyć w najbliższym zakładzie energetycznym wniosek o warunki przyłączenia do sieci. Na czas trwania budowy występujemy o warunki na przyłącze tymczasowe. Po jej zakończeniu zastąpimy je przyłączem docelowym.
Za przyłącze docelowe płacimy zazwyczaj według taryfy, a więc znacznie poniżej rzeczywistych kosztów przyłączenia, na dodatek zakład sam załatwia formalności i buduje przyłącze. Natomiast przyłącze tymczasowe musimy wykonać własnym kosztem i staraniem.
Jedynie gdy przyłącze tymczasowe wykonane przez zakład będzie wykorzystane do docelowego zasilania obiektu, bez konieczności jego przebudowy, pobiera się za nie opłatę taryfową (liczoną dla mocy docelowej). Dlatego wiele osób wolałoby od razu mieć przyłącze docelowe. Jednak decyzja w tej sprawie należy do zakładu. Jeśli się zgodzi, będzie można od razu zamontować w ogrodzeniu docelową skrzynkę, potrwa to jednak od pół roku do dwóch lat. Tymczasową można wykonać w ciągu miesiąca, jeżeli oczywiście w pobliżu działki jest sieć energetyczna.
Wraz z warunkami dostajemy projekt umowy przyłączeniowej, którą musimy podpisać przed rozpoczęciem budowy przyłącza. Będą w niej określone m.in.: obowiązki stron umowy, termin wykonania przyłącza, wysokość opłaty przyłączeniowej, termin rozpoczęcia dostaw energii, sposób egzekwowania warunków umowy i termin ważności umowy.
Po podpisaniu umowy możemy zlecić wykonanie przyłącza tymczasowego monterowi z zakładu energetycznego lub osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Na czas budowy zostanie poprowadzony z najbliższego słupa istniejącej linii przewód do skrzynki elektrycznej, w której znajduje się licznik (rozdzielni pomiarowo-budowlanej). Można ją postawić w dowolnym miejscu, tak by nie przeszkadzała w pracach budowlanych. Przed rozpoczęciem eksploatacji przyłącza zakład energetyczny musi go odebrać; oddelegowany pracownik sporządzi protokół i oplombuje skrzynkę. Na koniec trzeba będzie jeszcze podpisać umowę sprzedaży energii.

Ile za prąd?

Koszt przyłącza tymczasowego to około 2000 zł. Opłata taryfowa za przyłącze docelowe zależy od liczby kW. Stawki wynoszą średnio: około 95 zł/kW dla przyłącza napowietrznego i 120 zł/kW dla kablowego. Dodatkowo trzeba zapłacić około 34 zł za każdy metr przyłącza powyżej 200 m długości. Do tych cen należy jeszcze doliczyć 22% VAT. Ponadto trzeba ponieść koszt szafki na licznik i bezpieczniki oraz jej montażu – razem do 2000 zł.
Prąd budowlany (czy to z przyłącza tymczasowego, czy docelowego) jest średnio o 10% droższy od zużywanego w celach mieszkalnych.

Woda

Jeśli blisko naszej działki przebiega linia wodociągu i kanalizacji, architekt powinien uwzględnić przyłącza w projekcie zagospodarowania działki. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego składamy w lokalnym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym lub w gminie (jeżeli jest ona właścicielem wodociągu).
W zakresie budowy przyłączy wodnych obowiązują inne przepisy niż dla energetycznych – właściciel posesji musi sam dopełnić wszelkich formalności i ponieść całkowity koszt wykonania przyłącza, a czasem również partycypować w kosztach budowy głównego wodociągu. Zakład wodociągowy dostarcza, montuje i utrzymuje na swój koszt jedynie wodomierz (pobiera za to co miesiąc opłatę abonamentową).
Po uzyskaniu warunków musimy zlecić uprawnionej osobie wykonanie projektu przyłącza. Najwygodniej jest skorzystać z usług projektanta poleconego przez zakład wodociągowy, który dobrze zna miejscowe wymagania. Gdy projekt przyłącza zostanie zatwierdzony przez zakład wodociągowy i ZUD, budowę musimy zgłosić w starostwie powiatowym.
Po 30 dniach zlecamy geodecie wytyczenie trasy przyłącza, a następnie po uzyskaniu zezwolenia zakładu zlecamy jego budowę wybranemu wykonawcy (najlepiej współpracującemu z naszym zakładem wodociągowym). Jeśli roboty mają być prowadzone w drodze publicznej, musimy zamówić projekt organizacji ruchu i uzyskać zgodę zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego.
Po zakończeniu prac pracownik przedsiębiorstwa wodociągowego musi je odebrać i spisać protokół.
W tym wypadku nie musimy podpisywać umowy przyłączeniowej, podpisujemy tylko umowę o dostawę wody.

Ile za wodę?

Koszty podłączenia do wodociągu są różne, w zależności od zakładu i regionu Polski.
Za projekt przyłącza wodnego zapłacimy około 1000 zł (cena zależy od stawek przyjętych w danym rejonie). Uzgodnienie projektu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym kosztuje średnio 100 zł. Usługi geodety, czyli naniesienie przyłączy na mapę projektową i uzgodnienie ich w ZUD, a potem wytyczenie przebiegu przyłączy i inwentaryzacja powykonawcza, kosztują od 500 zł w górę. Za budowę przyłącza długości 15 m musimy zapłacić mniej więcej 3000 zł (od 40 zł za metr rury). Do tego należy doliczyć jeszcze 500 zł za „wcinkę” i wejście do budynku. Za odbiór końcowy przyłącza zakład pobierze ponownie około 100 zł. Czasami gmina żąda opłaty partycypacyjnej (udziału w kosztach budowy nowo powstałego wodociągu). Taryfy wodne każda gmina zatwierdza w formie uchwały. Różnice w stawkach za wodę zużytą w gospodarstwie domowym są znaczne: w niektórych gminach wynoszą 1,50 zł/m³, w innych – 2,50 zł/m³ (plus 7% VAT). Za wodę zużywaną na potrzeby budowy płaci się tyle samo co za wodę przeznaczoną na cele mieszkalne.

UWAGA! Warunki przyłączenia są ważne dwa lata. Podpisując umowę przyłączeniową, trzeba zwrócić uwagę na to, czy warunkiem realizacji przyłącza docelowego nie jest uprzednie wykonanie instalacji wewnętrznych w domu. Jeśli budowa domu się przedłuży, a termin ważności warunków przyłączenia i umowy minie, to nie tylko trzeba będzie załatwiać formalności od nowa, ale też przepadnie wniesiona za przyłącze opłata.

PRĄD I WODA OD SĄSIADA
– nielegalne i ryzykowne.

Zgodnie z prawem nie ma możliwości, aby w czasie budowy czerpać prąd i wodę od sąsiada. Nie może on być ich dystrybutorem. Jeżeli nawet umówimy się, że będziemy korzystać z jego prądu, to jest to nielegalne. W razie kontroli z zakładu energetycznego można zapłacić karę w wysokości 5000 zł. Podobnie jest z czerpaniem wody od sąsiada. Jedynie gdy ma on studnię, możemy czerpać z niej wodę na potrzeby budowy, korzystając z łaskawości sąsiada.
Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się korzystać z prądu czy wody sąsiada, musimy się liczyć również z tym, że w razie pogorszenia stosunków sąsiedzkich może on nas nagle i bez żadnych wyjaśnień odciąć od cennego źródła. I nie pomoże tu powoływanie się na ustne czy nawet pisemne ustalenia dotyczące rozliczeń finansowych za zużyte media.

Co we wniosku o prąd?

PODAJEMY W NIM:
- nazwisko, imię, adres;
- adres i charakter przyłączanego obiektu (dom jednorodzinny wolno stojący);
- rodzaj przyłącza (stałe, tymczasowe);
- moc przyłączeniową (na czas budowy najczęściej 4-5 kW);
- planowany termin rozpoczęcia poboru energii;
- rodzaj wybranej taryfy (jedno- lub dwustrefowa).

DO WNIOSKU DOŁĄCZAMY:
- akt notarialny potwierdzający własność działki;
- szkic sytuacyjny określający usytuowanie planowanego domu względem istniejącej sieci (na aktualnej mapie w skali 1:500).

WNOSIMY PRZEDPŁATĘ (około 120 zł plus 22% VAT), którą zakład zaliczy na poczet należności za przyłączenie. Jeśli decyzja będzie odmowna, dostaniemy zwrot zaliczki.

CZAS OCZEKIWANIA na warunki przyłączenia to 14 dni.

Co we wniosku o wodę?

WE WNIOSKU PODAJEMY:
- charakter i rodzaj planowanej zabudowy;
- zapotrzebowanie na wodę.

DO WNIOSKU DOŁĄCZAMY:
- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym istniejącym uzbrojeniem, zaznaczonym planowanym budynkiem i przebiegiem oraz dojazdem do działki, jeżeli nie przylega ona bezpośrednio do ulicy;
- dokument potwierdzający prawo do korzystania z obiektu budowlanego i gruntu (wyciąg z księgi wieczystej lub akt notarialny);
- czasami decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis z aktualnego planu zagospodarowania.

OPŁATA za wydanie warunków wynosi od 30 do 100 zł (w zależności od gminy).

CZAS OCZEKIWANIA na wydanie warunków wynosi około dwóch tygodni.

JAK BUDOWAĆ BEZ PRZYŁĄCZY?

– możliwe, choć drogie.

Gdy nie ma linii energetycznej w pobliżu naszej działki, prąd możemy czerpać z agregatu prądotwórczego. Jest to jednak bardzo drogie rozwiązanie. Koszt 25-kilowatowego agregatu diesla to 180 zł na dobę. Do tego dochodzi jeszcze koszt paliwa (blisko 4 l ropy na godzinę pracy).
Jeśli nie ma wodociągu lub ze względu na odległość przyłączenie byłoby bardzo kosztowne, możemy wykopać studnię. Jej lokalizację trzeba określić w planie zagospodarowania działki i nie wolno jej samowolnie zmienić. Za wywiercenie lub wykopanie studni zapłacimy od 100 do 350 zł. Wykonanie studni kopanej ujmującej wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie wymaga zezwoleń. Zdarza się, że poziom wód gruntowych uniemożliwia wykopanie studni, dlatego warto o tym pomyśleć przed kupnem działki.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi