Premia gwarancyjna dla posiadaczy książeczek


Osoby, które budują lub kupują dom jednorodzinny i mają książeczki mieszkaniowe, mogą wystąpić o wypłatę premii gwarancyjnej. Spadek wartości pieniędzy gromadzonych latami na książeczkach rekompensują częściowo premie gwarancyjne. Przeciętnie premia wynosi 7 tys. zł. Niektórzy dostaną tylko kilkaset złotych, inni nawet kilkanaście tysięcy. Jej wysokość zależy bowiem od długości okresu oszczędzania na książeczce, wysokości zgromadzonego wkładu, wpłat wniesionych w poszczególnych latach, obowiązujących w tym czasie wskaźników przeliczeniowych 1 m² powierzchni użytkowej oraz ceny 1 m² powierzchni użytkowej ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o likwidację książeczki. Premię oblicza się według skomplikowanego wzoru zawartego w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
W każdym momencie (nie tylko wtedy, gdy wnioskujemy o wypłatę) można zwrócić się o wyliczenie wysokości zgromadzonych środków i przysługującej premii w oddziale PKO BP obsługującym książeczki mieszkaniowe. Pierwsze wyliczenie jest bezpłatne, za drugie i kolejne trzeba zapłacić po 25 zł.

Dla kogo premia

O premię mogą się ubiegać tylko posiadacze książeczek mieszkaniowych wystawionych do 23 października 1990 r. Dostaną ją ci, którzy dokonają jednej z następujących inwestycji mieszkaniowych:
- uzyskają spółdzielcze prawo do mieszkania lub odrębną własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem nabycia własności przez osobę, której wcześniej przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu);
- nabędą, w drodze kupna lub zamiany, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego – z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
- nabędą, w drodze zakupu lub zamiany, własność lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – z wyjątkiem nabycia na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych (nabycie przez małżeństwo na zasadach współwłasności łącznej nie jest zatem przeszkodą);
- przystąpią do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego;
- uzyskają własność domu jednorodzinnego lub odrębną własność mieszkania w budynku wielorodzinnym w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na nim domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej;
- uzyskają odrębną własność lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych;
- uzyskają własność domu jednorodzinnego lub odrębną własność mieszkania w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności;
- wpłacą kaucję zabezpieczającą w wysokości ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu, który został wybudowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego i sfinansowany kredytem z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego;
- wpłacą co najmniej 20% kosztów budowy mieszkania czynszowego w ramach TBS na podstawie umowy partycypacji.

Kiedy po wypłatę

Wniosek o wypłatę premii trzeba złożyć przed upływem 90 dni od dokonania jednej z wymienionych wyżej inwestycji. W przypadku budowy domu jednorodzinnego termin ten zaczyna biec od dnia formalnego zakończenia budowy, czyli zazwyczaj 21 dni po zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.
W razie kupna domu – od daty podpisania aktu notarialnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające powstanie praw do premii (patrz ramka obok).
Premia może być jednak wypłacona inwestorowi już w trakcie budowy, ale dopiero po osiągnięciu określonego w ustawie etapu:
- budowa domu musi być zaawansowana w co najmniej 20% jego wartości kosztorysowej;
- przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego albo pomieszczeń niemieszkalnych – jeśli w ich efekcie powstanie odrębna własność lokalu mieszkaniowego – musi być zaawansowana w co najmniej 50% wartości kosztorysowej.
Premia może być również przekazana wskazanej we wniosku spółdzielni mieszkaniowej po wniesieniu co najmniej 50% wkładu budowlanego (mieszkaniowego) lub deweloperowi – po wpłaceniu co najmniej 50% wartości kosztorysowej mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo Towarzystwu Budownictwa Społecznego – po wniesieniu co najmniej 50% kwoty partycypacji.
Warunkiem wypłaty premii w trakcie budowy jest dostarczenie do banku dokumentów potwierdzających stan zaawansowania inwestycji (patrz ramka obok). Jeśli nie mamy odpowiedniego zaświadczenia, bank może przeprowadzić kontrolę budowy. Jej koszt to 50 lub 80 zł – zależnie od tego, czy budowa leży w granicach miasta, w którym znajduje się oddział banku, czy poza jego granicami.

Podstawa prawna: ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.)

Jak przepisać książeczkę mieszkaniową?

Jeśli mamy książeczkę mieszkaniową, ale nie planujemy żadnej inwestycji, możemy ją przepisać (scedować) na kogoś z najbliższej rodziny: małżonka (również byłego), dziecko, rodzica, dziadka, wnuka, rodzeństwo, macochę, ojczyma, pasierba. Jedna książeczka może być przepisywana kilkakrotnie, może więc w rezultacie takiego „łańcuszka” przejść na dalszych krewnych. Można też przepisać kilka książeczek na jedną osobę – dostanie ona wtedy kilka premii.
Żeby dokonać cesji książeczki, musimy się stawić w banku z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo. Pojedyncza operacja kosztuje 70 zł.

Uwaga! Premia przysługuje zarówno w wypadku kupna domu lub mieszkania nowo wybudowanego, jak i używanego – na rynku wtórnym.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

WYPŁATA W TRAKCIE INWESTYCJI.
Zależnie od jej rodzaju będą potrzebne:
- pozwolenie na budowę i dziennik budowy;
- zaświadczenie o zaawansowaniu budowy wydane przez inspektora nadzoru budowlanego (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku);
- wypis z księgi wieczystej;
- pismo ze spółdzielni z podaniem wysokości wymaganego wkładu i wpłaconej już kwoty (nie starsze niż 30 dni);
- umowa z deweloperem i informacja o wpłaconej dotąd kwocie na jego konto (nie starsza niż 30 dni);
- zaświadczenie z gminy, że lokal, który powstanie w wyniku przebudowy np. strychu, będzie samodzielny.
PO DOKONANIU INWESTYCJI, w zależności od jej rodzaju, będą potrzebne:
- zawiadomienie o zakończeniu budowy złożone w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego;
- pismo ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające przyjęcie w poczet członków;
- akt notarialny zakupu lub zamiany domu albo mieszkania.
Jeśli się okaże, że wniosek nie został wystarczająco udokumentowany, bank wyznaczy termin na jego uzupełnienie, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie tego terminu bank zwróci wniosek bez rozpatrzenia.

Uwaga! Jeśli wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii zostanie złożony po 90 dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna, premia przepadnie.

O PREMIĘ MOŻNA WYSTĄPIĆ DWA RAZY
Jeśli premia ma być wypłacona w trakcie inwestycji polegającej na finansowaniu budowy mieszkania lub domu w spółdzielni mieszkaniowej albo w firmie deweloperskiej bądź partycypacji w TBS, właściciel książeczki mieszkaniowej musi podpisać w banku wypłacającym premię zobowiązanie, że zwróci premię, jeśli wycofa się z inwestycji. Ponadto musi udzielić upoważnienia inwestorowi, któremu została przekazana premia, do jej zwrotu do banku.
Żeby nie stracić premii bezpowrotnie, trzeba ponownie wystąpić o jej wypłatę w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpływu do banku zwracanej równowartości premii. Oczywiście warunkiem powtórnej wypłaty będzie uzyskanie w tym terminie nowych uprawnień do premii, na przykład poprzez kupno domu lub rozpoczęcie jego budowy i zainwestowanie w nią co najmniej 20% wartości kosztorysowej.
Ponowna wypłata premii gwarancyjnej może być dokonana tylko raz, w wysokości premii zwróconej. Do czasu upływu sześciomiesięcznego terminu, zwrócona równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę wkładu na książeczce mieszkaniowej.

Czy od premii trzeba zapłacić podatek?

Otrzymanej premii gwarancyjnej nie uwzględniamy w zeznaniu rocznym, bowiem w art. 52a ust 1. pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniono od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.
Uwaga ta strona utrzymuje się dzięki reklamą . Każdy kliknięcie w nie daje mi parę groszy. Nie bądź sknera .Z góry dzięki
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi