Sprzedaż bez księgi wieczystej


Otrzymałem w spadku grunt. Czy mogę go sprzedać bez założonej księgi wieczystej? Mam tylko akt nadania ziemi oraz postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku.
 .Księgi wieczyste ustalają stan prawny nieruchomości. Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, ale jej właściciel jest w stanie wykazać, że jest uprawniony do rozporządzania nią, nie ma przeszkód w przeprowadzeniu transakcji. Akt nadania ziemi jest dokumentem stwierdzającym, kto jest (był) właścicielem oznaczonej nieruchomości.
Ponieważ zbywcą tej nieruchomości ma być spadkobierca, musi on przedstawić prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (i ewentualnie dział spadku). Dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez naczelnika urzędu skarbowego, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu. Bez tego zaświadczenia notariusz nie sporządzi umowy.
Do sporządzenia umowy jest niezbędne także przedstawienie wyciągu z ewidencji budynków i gruntów oraz mapki ewidencyjnej. Należy też pamiętać, że jeżeli przedmiotem sprzedaży jest grunt rolny, zostanie sporządzona umowa warunkowa. Wynika to z ograniczeń w obrocie ziemią rolną wprowadzonych ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Daje ona prawo pierwokupu dzierżawcy na warunkach w niej określonych. W przypadku braku dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu albo niewykonania przez niego tego prawa prawo pierwokupu przysługuje na mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz skarbu państwa. Przepisów o pierwokupie nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest m.in. osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi