Tradycyjnie podzielony dom


Konkretne pomieszczenia w domu wydzielamy najczęściej ścianami działowymi. Muszą one być więc trwałe, utrzymywać ciężar różnych przedmiotów, a także izolować akustycznie. Wszystkie te cele osiągniemy, gdy wybudujemy je z właściwie dobranych materiałów, skrupulatnie przestrzegając zasad sztuki budowlanej.

Ściany działowe nie są nośnym elementem konstrukcyjnym, nie przenoszą żadnych obciążeń pochodzących z innych elementów budynku, przekazują jedynie własny ciężar stropowi, na którym stoją. Ściana działowa powinna być tak skonstruowana, aby gwałtowne uderzenie w nią, na przykład jakiegoś przedmiotu, nie spowodowało jej pęknięcia. Nie musi izolować termicznie – chyba że oddziela pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego. Ściana działowa powinna być jak najlżejsza, a jednocześnie odpowiednio izolować akustycznie (zależy to od tego, jakie pomieszczenia są nią rozdzielone) – te dwa czynniki determinują wybór materiału do jej budowy. Dokonanie właściwego wyboru może być utrudnione, ponieważ izolacyjność akustyczna zależy w znacznym stopniu od grubości, a przez to – od masy przegrody.

Klasycznie – ceramicznie
Projekt konstrukcyjny uściśla zawsze rodzaj materiału, z którego mają zostać wzniesione ściany działowe, ale oczywiście za zgodą projektanta możliwa jest jego zamiana na inny.
Jeżeli zdecydujemy się na cegłę dziurawkę lub kratówkę pionowo drążoną, oznacza to, że możemy z niej zbudować ścianę grubości 1/2 cegły, czyli 6,5 cm, lub ścianę grubości 1/4 cegły, czyli 12 cm. Takie ściany będą miały dostateczną wytrzymałość na uderzenia boczne, ale ich izolacyjność akustyczna nie zadowoli osób wymagających. Dużo lepiej izolują akustycznie pustaki ceramiczne. Można wybierać spośród tradycyjnych pustaków do ścian działowych, typowych pustaków ściennych oraz systemowych, w których spoina pionowa zostanie zastąpiona połączeniem na pióro i wpust. Ściany wykonane z pustaków, mimo iż nie pełnią funkcji nośnej, są bardzo odporne na uderzenia, ponadto charakteryzują się wysoką izolacyjnością akustyczną i doskonałą odpornoś­cią ogniową. Duże rozmiary pustaków pozwalają na szybkie wznoszenie ścian – można wybrać takie pustaki, że na wykonanie 1 m² ściany potrzeba będzie tylko osiem sztuk, a czas wykonania ściany o takiej powierzchni wyniesie mniej niż 30 min. Dobrym materiałem na ścianę działową­ okazuje się poryzowana ceramika budowlana. Dzięki jej zastosowaniu jesteśmy w stanie spełnić kryterium małego ciężaru ściany działowej oraz wysokiej izolacyjności przegrody. Ściana co prawda będzie dość gruba, ale – dzięki drążeniom – lekka oraz dobrze izolująca akustycznie.

Udane murowanie
Z cegły dziurawki można zbudować ścianę o dwóch różnych grubościach – na 1/4 lub 1/2 cegły. W pierwszym przypadku cegły układa się na rąb z przewiązaniem spoin pionowych, co pół cegły. Ułożenie cegły w ten sposób oznacza, że warstwy cegieł w murze stykają się ze sobą wozówką, czyli bokiem o najdłuższym i najkrótszym wymiarze. Dziurawkę układa się podłużnie, otwory powinny przebiegać równolegle do lica ściany. Wykonując ściany z pustaków ceramicznych, należy je ustawiać w ten sposób, aby szczeliny biegły pionowo, a ich dłuższa krawędź była prostopadła do lica ściany.
Ściany działowe muruje się nie wcześniej niż po wybudowaniu stanu surowego (czyli gdy zostaną już wykonane ściany nośne, stropy oraz konstrukcja dachu) w przypadku budynków niskich, a w przypadku wyższych – po wykonaniu co najmniej dwóch kondygnacji leżących powyżej tej, na której muruje się ściany. Najlepiej jednak rozpocząć pracę po dwu-, trzymiesięcznej przerwie, gdy mury i podłogi już nieco przeschną i zmniejszy się wilgotność w domu. Teoretycznie nie ma żadnego znaczenia, czy murowanie rozpoczniemy od piętra, czy parteru. Praktycznie natomiast najbezpieczniej jest wykonać ściany działowe na piętrze, pozwolić, aby strop się ugiął, a następnie wznieść je na parterze. Należy jednocześnie pamiętać o tym, że na piętrze przybędzie jeszcze obciążenie użytkowe, więc ugięcie stropu się zwiększy. Nie jest to jednak problem, ponieważ ściana działowa będzie mieć u góry szczelinę pozwalającą na swobodę ugięć górnego stropu.
Ściany działowe grubości 1/4 cegły i długości do 5 m przeważnie nie wymagają zbrojenia, chyba że są narażone na obciążenia poziome lub na silne uderzenia boczne. Gdy długość ściany działowej w świetle ścian nośnych jest większa od 5 m, stosuje się zbrojenie poziome w spoinach muru. W zależności od przewidywanego­ obciążenia poziomego dobiera się jego rozstaw, lecz nie może być to mniej niż co dwie spoiny i nie rzadziej niż co 90 cm. Spoiny zbroi się płaskownikiem 15 x 1,5 mm lub prętem stalowym średnicy 4,5-6,0 mm. Zbrojenie kotwi się w obu ścianach nośnych, do których przylega ściana działowa. Jeżeli w ścianie działowej jest otwór drzwiowy lub okienny, to odgięty do góry płaskownik lub pręt zbrojeniowy należy przymocować do bocznej powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany (w przypadku ościeżnicy drewnianej – przybicie, metalowej – spawanie, wykonanej z PCW – przykręcanie). Ościeżnice drzwiowe i okienne ustawia się w czasie murowania.
Do murowania ścian grubości 1/4 cegły stosuje się zwykle zaprawę cementową o proporcji cementu do piasku 1:5. W celu uplastycznienia zaprawy i ułatwienia jej schodzenia z kielni zaleca się dodawanie do niej jednej lub dwóch kielni ciasta wapiennego na jeden zarób w skrzyni. Ściany grubości 1/2 cegły muruje się na zaprawie cementowej albo cementowo-wapiennej 1:2:4 (cement:wapno:piasek).

Najważniejsze połączenia...

...ze stropem.
Ściany nie należy łączyć ze stropem ponad nią. Po pojawieniu się obciążenia, czyli po postawieniu ścian działowych na stropie piętra, może nastąpić jego ugięcie, które w żadnym wypadku nie może spowodować nacisku na ścianę działową znajdującą się pod stropem. Ściana ta nie powinna więc być trwale łączona ze stropem ponad nią.
Również połączenie ze stropem, na którym stoi ściana, nie może być monolityczne. Dlatego pierwszą warstwę ściany, tak zwaną szychtę, układa się na materiale oddzielającym ją od stropu, na przykład na warstwie papy. Powoduje to, że ściana nie odkształca się wspólnie ze stropem. Pracuje wtedy samodzielnie, przenosząc tylko ciężar własny. Gdy połączenie ściany ze stropem jest monolityczne, ugięcie stropu powoduje zarysowanie ściany działowej.
Często zastanawiamy się, czy zmiana usytuowania ściany działowej w stosunku do ustaleń projektowych nie spowoduje zawalenia się stropu. Nie stanie się tak, ale pod warunkiem że ściana zostanie wykonana z takiego samego (lub lżejszego) materiału, jaki został uwzględniony w obliczeniach statycznych.
Gdy projekt przewiduje strop gęsto­żebrowy, nad ewentualnymi zmianami w usytuowaniu ścian działowych trzeba się zastanowić jeszcze przed budową. A to dlatego, że zgodnie z praktyką budowlaną ścianę działową na stropie z belkami stalowymi oraz na stropie gęstożebrowym można ustawiać w dowolnym miejscu tylko wtedy, gdy jej linia jest prostopadła do kierunku belek w stropie. Gdy ma być równoległa – należy ją wymurować na belce stalowej lub na żebrze stropu, a nie między nimi (wymagałoby to wzmocnienia stropu).
...z sąsiadującymi ścianami. Aby połączyć ściany działowe ze ścianami prostopadłymi do nich, w przyszłych miejscach styku wycina się bruzdy, wypuszcza zbrojenie kotwiące lub pozostawia się gniazda, które umożliwią połączenie ścian na tak zwane strzępia zazębione.
Wykonanie gniazd w ścianie konstrukcyjnej, a następnie zagłębianie w nich ceramicznych elementów ściany działowej jest bardzo trudne,­  ­pracochłonne i mozolne. Dlatego należy tutaj zastosować taką technikę murowania, która pozwoli na przewiązanie elementów ściany działowej oraz konstrukcyjnej w tym samym czasie. W związku z tym miejsce usytuowania ściany działowej musi zostać jednoznacznie określone przed wykonaniem ściany konstrukcyjnej. Dopuszcza się więc, oczywiście pozorne, odejście od zasady murowania ścian działowych po wykonaniu konstrukcji nośnej. Ponieważ w trakcie budowy ściany nośnej nie wolno wykonywać całej ściany działowej, można wybudować tylko fragment niezbędny do połączenia jej ze ścianą poprzeczną, pamiętając jednocześnie o tym, by pozostawić zakończenie schodkowe.
...z kominem. W domach jednorodzinnych zazwyczaj buduje się komin na własnym fundamencie. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest rozdzielenie dylatacją ściany działowej od obudowy komina. W szczelinie dylatacyjnej należy umieścić styropianową wkładkę lub papę bitumiczną. Zapobiegnie to pojawieniu się rys czy widocznych spękań na tynku na połączeniu ściany z kominem. Jeżeli fundament komina jest połączony z fundamentem budynku, taka dylatacja nie jest już niezbędna.
...z więźbą dachową. Zasady wykonania ściany działowej na poddaszu są podobne jak w przypadku ściany pełnej kondygnacji. Nad nią także należy zostawić szczelinę szerokości od 8 do 10 cm, aby na ścianie działowej nie oparła się konstrukcja dachu (a tym samym nie nastąpiło przekazanie obciążeń), w przypadku gdyby nastąpiło jej ugięcie. Ścianę działową na poddaszu charakteryzuje skos górnej krawędzi – kończy się ona schodkowo, stąd konieczna jest większa ilość materiału ściśliwego do wypełnienia szczeliny.
Ściana działowa może być różnie umiejscowiona w stosunku do konstrukcji nośnej dachu – pod krokwią, między krokwiami lub prostopadle do nich. W każdym z tych rozwiązań ścianę warto ustabilizować za pomocą profili stalowych. Ich zadaniem jest ograniczenie możliwości ruchu ściany (w płaszczyźnie poziomej), natomiast nie łączą jej na sztywno z więźbą.

Żeby było mocniej
Ze względów wytrzymałościowych prawidłowe jest ułożenie elementu murowego tak, aby drążenia biegły pionowo. Zapewnia to ścianie optymalną wytrzymałość na ściskanie.
Błędem jest ustawianie elementów ceramicznych drążeniami poziomo. Ułożenie ich w ten sposób dopuszczalne jest tylko w górnych partiach ściany lub w miejscach połączenia ściany działowej z nośną, gdzie wyeliminuje potrzebę docinania pustaków.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.