U sąsiada za płotem


Bacznie obserwujemy, co nasi sąsiedzi zza płotu urządzają, składują czy budują w swoim ogródku. Niechciane czy uciążliwe obiekty to najczęstsza przyczyna sporów sąsiedzkich.

  Dla niektórych obiektów i urządzeń określono w przepisach minimalne odległości od granic sąsiednich działek, dla innych nie. Planując zagospodarowanie działki, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko wymogi prawne, ale również – a może przede wszystkim – dobro sąsiedzkich stosunków. Garaż
Mają tu zastosowanie takie same przepisy jak przy budowie domów mieszkalnych. Choć właściciele nieruchomości najchętniej stawialiby takie budynki w rogu działki lub przy granicy z sąsiadem, to jednak nie zawsze jest to możliwe. Zasadniczo należy zachować odległość 3 m (ściana bez otworów) lub 4 m (ściana z otworami) od granicy działki sąsiedniej. Zbliżenie budynku do granicy jest możliwe wtedy, gdy sąsiad już wybudował budynek przy granicy albo usytuował go w odległości mniejszej niż 3 m. Wtedy można się dobudować do budynku sąsiada lub zbliżyć na taką samą odległość, ale nie mniej niż 1,5 m. W innych sytuacjach budowa przy granicy będzie możliwa tylko wtedy, gdy wymiary działki nie pozwalają na zachowanie zasadniczych odległości albo jeśli uzyskamy zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Nie ma natomiast przepisów, które określałyby odległość budynku garażowego lub gospodarczego od innych budynków znajdujących się na tej samej działce. Mogą się one łączyć albo stać oddzielnie.

Taras na gruncie
Jeśli taras jest równy z poziomem gruntu, to jest traktowany po prostu jak utwardzona nawierzchnia gruntu. Nie wymaga się w takiej sytuacji zachowania jakichkolwiek odległości od granicy działki, gdyż te odległości są wyznaczane tylko dla nadziemnych części budynków. Taki taras może się znaleźć tuż przy granicy działki sąsiedniej, choć z pewnością nie jest to komfortowe rozwiązanie dla obydwu stron.

Podjazd dla samochodów
Podjazd to zazwyczaj utwardzona nawierzchnia działki. Jeśli służy celom komunikacyjnym i nie stanowi urządzonego parkingu dla stałych mieszkańców i przyjezdnych gości (na przykład klientów sklepu znajdującego się w budynku), to nie odnoszą się do niego żadne przepisy dotyczące odległości od granicy działki.

Parking
To już zupełnie inna sprawa. Przepisy określają, że odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, dla samochodów osobowych do czterech stanowisk włącznie nie może być mniejsza niż:
 - 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym;
 - 3 m od granicy działki budowlanej.
Dla parkingu na 5 do 60 stanowisk odległości te wynoszą odpowiednio 10 i 6 m.
Odległości te nie mają zastosowania w przypadku parkingów usytuowanych w liniach rozgraniczających ulicy.
Altana, wiata, składzik na narzędzia
Obiekty te zaliczamy do budowli. Jeśli mają ściany, to spełniają funkcje użytkowe budynków o przeznaczeniu gospodarczym. Stosuje się więc do nich przepisy dotyczące odległości budynków od granic z sąsiednimi działkami. Minimalna odległość od granicy takiego obiektu to 4 m (albo 3 m, jeśli w ścianie zwróconej ku granicy nie ma okien ani drzwi). Można go postawić bezpośrednio przy granicy jedynie wtedy, gdy dopuszcza to plan miejscowy lub na sąsiedniej działce stoi już jakiś budynek w granicy albo wydano pozwolenie na budowę tak usytuowanego budynku. Jeżeli wiata czy altana nie mają ścian, to nie ma podstaw do stosowania przepisów dotyczących odległości budynków od granicy działki, a to oznacza możliwość ich lokalizacji przy granicy z sąsiednią działką. Nie można jednak zapomnieć o przepisach dotyczących ochrony budynków mieszkalnych przed niedopuszczalnym zacienianiem przez inne obiekty. Jeśli na sąsiedniej działce blisko granicy znajduje się dom mieszkalny, to wiatę można zlokalizować w odpowiedniej (zależnej od jej wysokości) odległości od tego budynku, nie mniejszej niż wysokość przesłaniania.

Składzik na drewno
Przepisy rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zabraniają składowania poza budynkami materiałów palnych – w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu – w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki. Dlatego stojak, wiata czy inna budowla przeznaczona do składowania drewna do kominka powinny być usytuowane co najmniej 4 m od granicy działki.

Grill i miejsce na ognisko
Nie ma przepisów określających, w jakiej odległości od innych obiektów lub granicy działki można umieszczać obiekty małej architektury, takie jak kominki, murowane grille czy miejsca ogniskowe. Ze względów praktycznych najlepiej usytuować je blisko domu, by transport produktów potrzebnych do przygotowania potraw nie sprawiał kłopotu.
Przy ich budowie należy się jednak kierować dobrem nie tylko własnym, ale także sąsiadów, pamiętając, że zapachy grillowanych potraw i odgłosy towarzyszące biesiadowaniu mogą być dla innych uciążliwe. Nadmierne zadymianie działki sąsiada może być też uznane za szczególną uciążliwość, a pokrzywdzony może domagać się zaniechania takich działań.
Piwniczka ziemna
Może być usytuowana w dowolnym miejscu, nawet przy granicy działki. Przepisy nie wyznaczają bowiem dla takiego obiektu żadnych odległości.

Oczko wodne, basen
Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym regulacje dotyczące odległości od granicy z sąsiednią działką, mają zasto­sowanie do budynków oraz budowli spełniających funkcje użytkowe budynków. W związku z tym nie ma podstaw, aby stosowanie tych przepisów rozszerzać na innego rodzaju obiekty budow­lane. Brak tych regulacji nie zwalnia od obowiązku przestrzegania zasad wiedzy technicznej przy lokalizacji oczka, basenu lub stawu na działce. Nie mogą one powodować zawilgocenia oraz obniżenia poziomu bezpieczeństwa konstrukcji istniejących na sąsiednich działkach obiektów budowlanych.

Śmietnik
Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazują, gdzie można zaplanować miejsce na pojemniki i kontenery na odpady (osłonę, wiatę, utwardzony plac do stawiania pojemników lub kontenerów).
Dozwolone to jest:
 - co najmniej 2 m od granicy działki sąsiedniej lub
 - na granicy działek, jeżeli śmietnik styka się z podobnym urządzeniem
na działce sąsiedniej;
 - przy linii rozgraniczającej od strony ulicy;
 - nie bliżej niż 3 m od okien i drzwi w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Studnia
Zgodnie z przepisami odległość studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:
 - 5 m do granicy działki lub
 - mniej niż 5 m do granicy – pod warunkiem zachowania na obydwu sąsiednich działkach pozostałych przepisowych odległości od niżej wymienionych obiektów (możliwa jest też budowa wspólnej studni na granicy dwóch działek);
 - 7,5 m do osi rowu przydrożnego;
 - 15 m do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 - 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 - 70 m do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego.

Szambo i kompostownik
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej urządzenia sanitarno-gospodarcze (takie jak zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż cztery i podobne urządzenia o pojemności do 10 m³, w tym kompostowniki) mogą być sytuowane:
 - 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;
 - 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego albo
 - mniej niż 2 m od granicy działek, a nawet przy samej granicy – pod warunkiem że kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe lub doły ustępowe sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce obok i zachowano odpowiednie odległości od okien i drzwi budynku oraz od studni.
Powyżej określone odległości wyznacza się dla pokryw i wylotów wentylacji szamba czy dołów ustępowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Przepływowe, szczelne osadniki podziemne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane:
 - w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach;
 - co najmniej 2 m od granicy działki sąsiada lub ulicy (odległość tę należy mierzyć od krawędzi zbiornika);
 - co najmniej 30 m od studni musi wynosić odległość przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.

Uwaga! Na działkach o niewielkich rozmiarach trudno jest tak usytuować oczyszczalnię wraz z przewodami rozsączajacymi, aby nie wejść w konflikt z sąsiadem. Może się bowiem zdarzyć, że wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na jednej działce uniemożliwi budowę studni na sąsiedniej przy zachowaniu przepisowych odległości. W takich sytuacjach organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta), przyjmując zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien ocenić, czy nie spowoduje ona wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jeśli tak, może się sprzeciwić budowie.

Drzewa i krzewy
Nie ma przepisowych odległości dla sadzenia drzew i krzewów przy granicy działki. Mogą się one znajdować przy ogrodzeniu, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że z czasem się rozrosną i mogą powodować uszkodzenie ogrodzenia albo uniemożliwić jego konserwację. Dlatego trzeba zachować odległość odpowiednią dla gatunku i wielkości drzewa. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku sadzenia drzew w pobliżu ściany budynku sąsiada. Roślinność może nie tylko zacieniać jego dom, ale także powodować zawilgocenie i uszkodzenie elewacji. Sąsiad ma wówczas prawo domagać się odszkodowania oraz usunięcia takiej roślinności. Przyczyną konfliktów może być też przerastanie gałęzi i korzeni na sąsiedni grunt. W takiej sytuacji sąsiad może zażądać od właściciela drzewa usunięcia tych gałęzi i korzeni w wyznaczonym terminie, a po jego upływie może sam je obciąć. Musi jednak uważać, aby nie okaleczyć drzewa i nie doprowadzić do jego obumarcia. Za zniszczenie drzewa, które ma więcej niż pięć lat i nie jest drzewem owocowym, grozi kara w wysokości zależnej od gatunku i wielkości drzewa. Przykładowo za usunięcie lub zniszczenie klonu lub topoli o obwodzie pnia 50 cm kara wynosi 2575,30 zł (51,51 zł za każdy centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm), za dąb lub lipę o takim obwodzie będzie większa – 17 030,53 zł (340,61 zł za każdy centymetr obwodu pnia).

Wybieg dla psa
Również w tym przypad­ku przepisy nie stwarzają żadnych ograniczeń. Wybieg dla psa może się więc znajdować tuż przy ogrodzeniu oddzielającym sąsiednie działki. Trzeba jednak tak go skonstruować, aby pies nie niszczył ogrodzenia ani elewacji budynku sąsiada i nie miał możliwości wydostania się na sąsiednią działkę. Zasadą jest, że za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel, także wtedy gdy zwierzę ucieknie, chyba że zostanie wykazane, że właściciel nie ponosi winy, bo na przykład ktoś zniszczył ogrodzenie lub wypuścił psa bez zgody i wiedzy właściciela. Bardziej problematyczne może się jednak okazać szczekanie czworonoga. Uporczywe i głośne hałasy, zwłaszcza w porze nocnej, są bardzo dokuczliwe dla sąsiadów. Mogą oni wprawdzie domagać się uciszenia czworonoga lub zmiany miejsca usytuowania kojca, ale dochodzenie tego przed sądem jest bardzo trudne. Trzeba by bowiem wykazać, że sąsiad utrudnia korzystanie z sąsiedniej nieruchomości ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach miejscowych. Trudno jednak ustalić, gdzie są granice „przeciętnej miary”, zwłaszcza na terenach zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej, gdzie tradycyjnie już trzyma się czworonogi, których zadaniem jest pilnowanie posesji i reagowanie na pojawienie się intruza. Jeśli więc na każdej posesji jest pies, nie można wymagać, aby sąd zakazał trzymania psa jednemu z mieszkańców lub nakazał zamykanie go w jakimś pomieszczeniu z dala od granic sąsiednich nieruchomości.

Co robić, gdy sąsiad nie przestrzega przepisowych odległości?
Jeżeli jakiś obiekt budowlany został usytuowany niezgodnie z przepisami, można tę sprawę zgłosić do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Na pisemny wniosek strony inspektorat powinien przeprowadzić kontrolę i podjąć stosowne kroki w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Wnioskodawca powinien być poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, jeżeli jest stroną postępowania, to znaczy ma interes prawny w sposobie załatwienia sprawy. Z pewnością właściciel sąsiedniej działki, przy granicy której usytuowano obiekt budowlany niezgodnie z przepisami, ma interes prawny w doprowadzeniu do prawidłowego usytuowania obiektu. Niestety, przepisy budowlane nie mają zastosowania do kwestii związanych z usytuowaniem drzew, wybiegu dla psa lub składowaniem jakichś materiałów przy granicy, zaśmiecaniem czy zadymianiem sąsiedniej nieruchomości. W takich sytuacjach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza art. 144, który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Przeciwko osobie, która dopuszcza się takich naruszeń, można wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem z art. 222 § 2 k.c. o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Czy sąsiad może mieć zachwaszczoną działkę?
Zaniedbana roślinność tuż przy płocie nie tylko jest nieestetyczna, ale może też powodować dodatkowe uciążliwości dla sąsiadów. Wiatr rozsiewa nasiona chwastów na okoliczne działki, przenosi opadłe liście. Niestety, nie ma na to paragrafu. Trzeba się albo dogadać z sąsiadem, żeby zrobił porządek na działce, albo cierpliwie to znosić i samemu sprzątać na swojej posesji.

Czy sąsiad może składować śmieci pod płotem?
Niektórzy właściciele nieruchomości mają zwyczaj składowania na swoich działkach różnych niepotrzebnych rzeczy: złomu, gruzu, śmieci. Gdy rozmiar takiego składowiska wskazuje, że nie służy ono tylko właścicielo­wi działki, lecz zwożone są tam przedmioty z okolicznych terenów, to jest to działanie nielegalne, które powinno się spotkać ze stanowczą reakcją władz miasta lub gminy. Jeśli właściciel nieruchomości składuje odpady i nie zawarł stosownych umów na ich wywożenie, to gmina ma obowiązek usunąć te nieczystości na koszt właściciela.
Niezależnie od tego straż miejska może ukarać właściciela takiego składowiska mandatem w wysokości do 500 zł, a w bardziej drastycznych przypadkach sprawa może być skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł.

Podstawa prawna: - ustawa z 7 lipca 1994 r.
 - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118)
 - rozporządzenie mini­stra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.