Ubezpieczenia okołokredytowe. Ile mogą nas kosztować


Podnoszą jakość proponowanych produktów kredytowych, ale również zwiększają ich koszt. Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są warte swojej ceny.

Przed wybraniem oferty konkretnego banku warto sprawdzić wszelkie koszty, które będziemy ponosić jako przyszły kredytobiorca. Wśród nich znaczące miejsce zajmują składki za wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, które otrzymujemy wraz z kredytem. Ze względu na lepsze warunki wynegocjowane przez banki z towarzystwami ubezpieczeniowymi na ogół składki te są niższe od tych, które otrzymalibyśmy bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia obligatoryjne
Część jest zawsze obowiązkowo wymagana przez banki udzielające kredytów na budowę, kupno lub remont domu. Należą do nich ubezpieczenia:
- pomostowe kredytu hipotecznego do czasu uzyskania wpisu do hipoteki;
- nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych;
- niskiego wkładu własnego – umożliwiające zaciągnięcie zobowiązania na 100% wartości nieruchomości.
Ubezpieczenie pomostowe jest przejściowym zabezpieczeniem interesów banku na wypadek odmowy wpisu hipoteki. Najczęstszym powodem odmowy są braki formalne we wniosku. Choć ubezpieczenie to opłacamy razem z ratą kredytu od dnia jego uruchomienia, to banki różnie naliczają składkę – niektóre pobierają ją za rok z góry, inne miesięcznie do czasu wpisania hipoteki w księdze wieczystej, a jeszcze inne na ten czas podnoszą marżę będącą składnikiem oprocentowania kredytu. Większość banków, udzielając kredytu w wysokości 100% wartości nieruchomości, wymaga ubezpieczenia tak zwanego brakującego wkładu własnego (w zależności od waluty i banku własne środki finansowe powinny stanowić od 10 do 30% wartości inwestycji). Najczęściej ubezpieczenie to obejmuje trzy-cztery lata spłaty. Jeśli w tym czasie nie spłacimy tyle kapitału kredytu, żeby osiągnąć standardowo wymagany przez bank poziom środków własnych, będziemy musieli wznowić ubezpieczenie na kolejne lata. Natomiast nadpłacone ubezpieczenie powinniśmy odzyskać (warto sprawdzić, czy w umowie zawarto odpowiedni zapis). Składkę wlicza się w ratę kredytu.

Uwaga! Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu zazwyczaj kredytobiorca musi zwrócić. Najczęściej nie jest on bowiem stroną umowy ubezpieczenia ani wskazanym w niej uposażonym, a ubezpieczyciel może mieć w stosunku do niego roszczenie regresowe. Jednym słowem, ubezpieczenia te chronią bank, a nie klienta, choć to on płaci składki. Budzi to zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (asz)

Jeśli kupujemy, budujemy czy remontujemy dom za kredyt, konieczne jest ubezpieczenie go od ognia i innych zdarzeń losowych, czasami również od kradzieży. Polisa powinna obejmować wszystkie kredytowane obiekty znajdujące się na działce – garaż wolno stojący, budynek gospodarczy czy ogrodzenie. Ubezpieczenie to jest wymagane przez cały okres kredytowania. Możemy skorzystać z programu ubezpieczeniowego oferowanego przez bank (we współpracy z zakładem ubezpieczeń) albo wykupić je indywidualnie w wybranej firmie. Zawsze jest jednak konieczna cesja praw z polisy na rzecz banku. Ubezpieczenia oferowane przez banki – nawet jeśli nie konkurencyjne – to na pewno są tańsze. Wysokość sumy ubezpieczenia musi odpowiadać wartości domu, a nie kwocie kredytu.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi