Ubezpieczenie domu. Jak wybrać polisę


Dlaczego chętniej ubezpieczamy samochód niż dom? Pewnie dlatego, że ryzyko utraty samochodu jest większe. Pamiętajmy jednak, że zniszczenie domu może oznaczać utratę dorobku życia.
 . Ubezpieczenie domu jednorodzinnego występuje w dwóch formach: obowiązkowej dla budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz dobrowolnej dla pozostałych budynków mieszkalnych.
Ubezpieczenie dobrowolne jest kształtowane przez firmę ubezpieczeniową – oczywiście w granicach dozwolonych przez prawo. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dobrowolne złożenie oświadczenia woli przez ubezpieczającego (klienta) i zakład ubezpieczeń. Treść umowy stanowią zazwyczaj ogólne warunki ubezpieczenia opracowane przez zakład ubezpieczeń. Określone są tam przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron. Ustalenie wysokości składek również pozostaje w gestii firmy ubezpieczeniowej. W związku z tym oferty różnych firm mogą się znacznie różnić nie tylko ceną, lecz również zakresem ochrony.

Przedmiot ubezpieczenia – czyli co może chronić polisa
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przede wszystkim dom jednorodzinny rozumiany zazwyczaj jako budynek mieszkalny, w którym znajdują się nie więcej niż cztery samodzielne mieszkania.
Ubezpieczenie budynku może obejmować kilka składowych przedmiotów:
- substancję budynku, czyli mury (ściany konstrukcyjne i działowe) i wszystko, co się w nich znajduje lub jest do nich przytwierdzone na stałe (instalacje elektryczne, grzewcze i kanalizacyjne, elewacja, okładziny ścian, podłóg i sufitów, dach wraz z orynnowaniem itp.);
- wyposażenie stałe, na przykład urządzenia sanitarne, szafy wnękowe, kominki;
- ruchomości domowe, takie jak: urządzenia domowe, meble, dywany, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, odzież i inne przedmioty osobistego użytku, sprzęt elektroniczny (audiowizualny, muzyczny, fotograficzny, komputerowy) i zmechanizowane AGD, systemy antenowe, instrumenty muzyczne, sprzęt turystyczny i sportowy, wartości pieniężne itp.
Oprócz budynku mieszkalnego ubezpieczyć można również znajdujące się na tej samej posesji budynki gospodarcze, garaże, budowle i obiekty małej architektury, takie jak altany, wiaty czy ogrodzenie. Niektóre firmy oferują jeszcze więcej. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte namioty i tunele foliowe oraz inne elementy, takie jak: skrzynki na listy, pojemniki na śmieci, urządzenia oświetleniowe, a nawet szyldy, tablice reklamowe i markizy.

Zakres ubezpieczenia – czyli od jakich zdarzeń nas chroni

Ubezpieczenie chroni właściciela budynku od określonych w umowie zdarzeń losowych. Przede wszystkim są to podstawowe ryzyka „ogniowe” (pożar, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części) oraz inne związane ze zdarzeniami naturalnymi, takimi jak: huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, osunięcie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi. Ponadto do zakresu ubezpieczenia są włączane – często za opłatą dodatkowej składki – takie sytuacje jak: przepięcie powstałe wskutek uderzenia pioruna (ważne dla posiadaczy wysokiej klasy sprzętu komputerowego), następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych, zalanie, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, następstwa akcji ratowniczej, akty wandalizmu, a nawet akty terroryzmu.
Mienie ruchome stanowiące wyposażenie budynku może zostać również ubezpieczone od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji przez osoby trzecie. Ubezpieczenie to może zostać zawarte pod dwoma warunkami:
- pomieszczenia, w których znajduje się mienie, muszą być zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia;
- uprzednio musi zostać zawarte ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych u tego samego ubezpieczyciela (bardzo rzadko rezygnuje się z tego warunku).


Wyłączenia odpowiedzialności – czyli za co nie dostaniemy odszkodowania

Zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody:
- wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego i osoby, za które ponosi on odpowiedzialność z mocy prawa;
- spowodowane zapadaniem lub osuwaniem się ziemi wskutek działalności górniczej;
- powstałe wskutek powolnego i systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności rur;
- powstałe w wyniku przemarzania elementów konstrukcyjnych budynku;
- będące następstwem braku konserwacji i okresowych remontów w ubezpieczonym obiekcie;
- w obiektach wybudowanych bez odpowiednich zezwoleń i niezgodnie z Prawem budowlanym;
- w obiektach opuszczonych i niezamieszkanych, przeznaczonych do rozbiórki lub w stadium przebudowy bądź remontu;
- w pomieszczeniach zabezpieczonych niezgodnie z wymogami ubezpieczyciela.
Ponadto w ogólnych warunkach ubezpieczenia określona jest zazwyczaj kwota zwana udziałem własnym ubezpieczającego lub franszyzą, do wysokości której zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności lub o którą jest pomniejszana wysokość odszkodowania. Jeżeli wartość szkody nie przekroczy wysokości udziału własnego lub franszyzy, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Suma ubezpieczenia – na jaką kwotę się ubezpieczyć

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości ubezpieczonego mienia. Prawidłowe jej ustalenie jest bardzo ważne, gdyż decyduje ona o wysokości składki, a w razie szkody może również wpłynąć na wysokość odszkodowania.
Dla budynków nie stosuje się wartości rynkowej, bo ma na nią wpływ lokalizacja i wartość działki. Gdyby posługiwano się wartością rynkową, sumy ubezpieczenia takiego samego domu na przykład w Warszawie i Zamościu byłyby zupełnie inne. A chodzi o to, aby kwota ta pozwalała na odbudowanie budynku niezależnie od jego usytuowania. Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej.
Najbardziej korzystne dla ubezpieczającego jest ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej. Suma ubezpieczenia odpowiada wtedy kwocie, którą należałoby wydać, aby odbudować taki sam obiekt, z uwzględnieniem wszelkich dotychczasowych parametrów: wymiarów, konstrukcji, zastosowanych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe.
Wartość rzeczywista uwzględnia stopień zużycia budynku, który z kolei zależy od przewidywanej trwałości budynku. Dla budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej wynosi ona średnio 80-100 lat, a dla budynków o konstrukcji mieszanej (ściany z cegły, strop i dach drewniane) – 90-120 lat. Im budynek jest starszy, tym mniej korzystne jest ubezpieczenie w wartości rzeczywistej. Na przykład dla budynków o konstrukcji mieszanej starszych niż 20 lat stopień zużycia technicznego waha się średnio między 12 a 16% (o tyle wartość rzeczywista będzie niższa od odtworzeniowej).
Niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują formularze wyceny budynków, które mogą pomóc w oszacowaniu jego wartości. Jeżeli nie korzysta się z takiego formularza, trzeba pamiętać o tym, że za określenie prawidłowej sumy ubezpieczenia jest odpowiedzialny ubezpieczający, czyli klient.
Sumę ubezpieczenia dla wyposażenia domu również określa się według wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej. Coraz częściej ma tu jednak zastosowanie system „na pierwsze ryzyko” – zarówno w ubezpieczeniu od ognia, jak i kradzieży (do niedawna stosowano go tylko przy ryzyku kradzieży). Oznacza to, że ubezpieczający określa sumę ubezpieczenia na poziomie przewidywanej straty powstałej w wyniku zdarzenia losowego, a nie na podstawie wartości całego mienia. Klient musi zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką stratę może ponieść w wyniku pożaru w domu, zalania czy włamania. W ubezpieczeniu „na pierwsze ryzyko” nie grożą nam konsekwencje wynikające z niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia, gdyż suma ubezpieczenia nie odnosi się do faktycznej wartości mienia, stanowi jedynie górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
Na wzór niemiecki pojawiają się również próby ustalania sumy ubezpieczenia na podstawie metrażu mieszkania. Zakład ubezpieczeń szacuje, że średnio na metr kwadratowy mieszkania przypada określona wartość mienia, i mnożąc ją przez metraż, uzyskuje sumę ubezpieczenia.

Składka – czyli ile trzeba zapłacić

W ostatnich latach obserwujemy obniżanie się poziomu stawek ubezpieczeniowych spowodowane coraz większą konkurencją na rynku.
Wysokość stawek taryfowych zależy głównie od konstrukcji i rodzaju budynku lub budowli. Z uwagi na większe ryzyko pożaru i rozmiar szkód wyższe stawki dotyczą budynków mieszkalnych zaliczanych do grupy palnych (drewniane lub o konstrukcji szkieletowej drewnianej albo murowane z drewnianą więźbą dachową i palnym pokryciem dachu). Na podwyższenie stawki wpływają również: prowadzenie w budynku działalności gospodarczej, jedynie okresowe zamieszkiwanie, dotychczas zaistniałe szkody, dokupienie dodatkowych ubezpieczeń.
W ubezpieczeniu od kradzieży na wysokość składki ma wpływ przede wszystkim lokalizacja domu oraz zastosowane zabezpieczenia, które mogą dać zniżkę w składce nawet do 50% jej pierwotnej wysokości.
W tabeli obok podajemy przykładowe roczne stawki za ubezpieczenie domu w pięciu firmach ubezpieczeniowych. W zestawieniu nie uwzględniono innych elementów składki, takich jak: zniżka marketingowa, za zabezpieczenia ponadstandardowe, za ubezpieczenie od innych ryzyk w pakiecie, za płatność jednorazową, za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe albo zwyżka (stawka) regionalna lub za płatność ratalną. Zestawienie to pokazuje przede wszystkim możliwą rozpiętość stawek. Aby dokładnie wyliczyć stawkę, należałoby uwzględnić wszystkie czynniki, które wpływają w danej firmie na jej kalkulację. Każda firma może uzależnić wysokość składki od innych czynników, co, niestety, powoduje duże utrudnienie w porównywaniu cen.
Wybierając ubezpieczenie, należy zwrócić uwagę nie tylko na jego cenę, lecz również na zawartość umowy.
Porównanie wysokości składek nie jest miarodajne, jeżeli nie porównuje się równocześnie zakresu ubezpieczenia. Niska stawka podstawowa jest często obudowana dodatkowymi zwyżkami, które powodują, że w efekcie dane ubezpieczenie wcale nie jest tańsze.
Szacuje się, że jedynie około 30% gospodarstw domowych ma ubezpieczenie majątkowe. Zadziwiające jest, że znacznie łatwiej jest przekonać klienta do zakupu ubezpieczenia Auto Casco niż ubezpieczenia domu. Dlaczego? Przecież wartość domu jest kilkakrotnie wyższa niż wartość samochodu, a nieszczęśliwe zdarzenie losowe może spowodować utratę dorobku całego życia.
Składka za podstawowe roczne ubezpieczenie domu jest dużo niższa niż za ubezpieczenie komunikacyjne. Ubezpieczenie domu chroni nie tylko od szkód katastrof, które wydarzają się sporadycznie, lecz również od takich, z którymi spotykamy się na co dzień (na przykład zalanie).
Oferta ubezpieczycieli jest obecnie bardzo bogata i z pewnością można z niej wybrać produkt dobrze dopasowany do potrzeb. W wyborze pomogą agenci, multiagenci i brokerzy ubezpieczeniowi.
Osoby preferujące nowoczesne techniki sprzedaży mogą się zapoznać z ofertą i zawrzeć umowę przez internet lub telefonicznie.

Jak trzeba zabezpieczyć dom?

STANDARDOWE WYMAGANIA w większości firm są następujące:
- drzwi zewnętrzne do domu powinny być w dobrym stanie technicznym oraz tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, aby ich sforsowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi (powinny być zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden taki zamek osadzony w drzwiach o zwiększonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem). Jeden zamek wielozastawkowy wystarczy też, jeżeli w domu jest alarm z powiadomieniem upoważnionej jednostki interwencyjnej (monitoring czynny). Wielozastawkowym nazywamy taki zamek, do którego klucz ma więcej niż dwa żłobienia prostopadłe do trzonu;
- drzwi wejściowe prowadzące do pomieszczeń gospodarczych muszą być zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub taką kłódkę;
- wszystkie okna i inne oszklone otwory zewnętrzne powinny być w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte, zaopatrzone w sprawny mechanizm zamykający, którego nie można otworzyć z zewnątrz bez włamania lub wyważenia. Niektóre firmy wymagają, aby okna na parterze były obowiązkowo zabezpieczone kratami, żaluzjami lub szybami antywłamaniowymi;
- wszystkie inne otwory w stropach i dachach muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostanie się do wnętrza;
- klucze do zamków i kłódek powinny być w wyłącznym posiadaniu ubezpieczonego lub osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących albo osób upoważnionych przez niego do ich przechowywania. W razie zgubienia lub zaginięcia kluczy konieczna jest niezwłoczna wymiana zamków na własny koszt pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

Uwaga! Nie warto zaniżać lub zawyżać sumy ubezpieczenia budynku! W pierwszym wypadku (zwanym niedoubezpieczeniem) odszkodowanie nie wystarczy na odbudowanie budynku, a ponadto ubezpieczyciel ma prawo zastosować tak zwaną proporcjonalną wypłatę odszkodowania. Oznacza to, że zostanie ono pomniejszone w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia była zaniżona w stosunku do prawidłowo określonej wartości budynku przed szkodą. Nadubezpieczenie, czyli zawyżenie wartości budynku, spowoduje, że klient zapłaci wyższą składkę, a odszkodowanie i tak nie może przekroczyć faktycznej wartości budynku.

SPRAWDŹ DEFINICJE ZDARZEŃ zanim podpiszesz umowę

Zawarte w ogólnych warunkach umów definicje nie zawsze pokrywają się z potocznym, szerokim rozumieniem zjawisk. Co więcej, ich obszerna lista nie musi oznaczać, że jeżeli dane zjawisko wystąpi i spowoduje stratę, możemy liczyć na odszkodowanie. Na przykład:
- powódź – w jednej z firm w definicji tego zdarzenia jest powiedziane, że zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za powódź przewidywalną, czyli taką, którą w danym miejscu w ciągu ostatnich dziesięciu lat poprzedziły dwie inne powodzie;
- uderzenie pioruna – jest rozumiane jako bezpośrednie uderzenie pioruna w ubezpieczony budynek. Jeżeli piorun uderzy w stojące obok drzewo, które zawali się na budynek, zakład ubezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności. Zdarzenie to będzie podlegało ochronie, jeśli definicja jest rozszerzona o „bezpośredni, natychmiastowy skutek” uderzenia pioruna;
- huragan lub silny wiatr – chodzi o zniszczenia spowodowane wiatrem, którego siła waha się w zależności od firmy od 17 do 24,5 m/s. Oznacza to, że jedna firma będzie odpowiadała za zniszczenia, gdy wiatr osiągnie 61,2 km/h, a inna dopiero powyżej 88,2 km/h;
- wandalizm (dewastacja) – to umyślne zniszczenie mienia przez osoby trzecie (czyli obce osobie ubezpieczonej). Zdarza się, że firmy ograniczają swoją odpowiedzialność do wandalizmu po dokonanym włamaniu. Oznacza to, że odpowiadają za jego skutki tylko wtedy, gdy sprawca szkody dostanie się do domu w wyniku włamania.

Co robić, gdy zdarzy się szkoda?

UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZANY jest do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia szkody lub ograniczenia jej rozmiaru. Po szkodzie należy zabezpieczyć ocalałe mienie i bezzwłocznie powiadomić ubezpieczyciela. Do czasu przybycia na miejsce upoważnionego przedstawiciela zakładu ubezpieczeń nie wolno zmieniać stanu faktycznego po szkodzie. Jeżeli zostanie dokonana naprawa lub uprzątnięte miejsce szkody, to nie będzie możliwe określenie wysokości odszkodowania.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ustala odszkodowanie na podstawie dostarczonych przez ubezpieczającego dokumentów uzasadniających wysokość szkody, kosztorysów i rachunków. Jeżeli ubezpieczający nie dostarczy dokumentów, oszacowanie szkody może zostać dokonane przez ubezpieczyciela na podstawie cen obowiązujących w budownictwie w dniu powstania szkody.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA odbywa się zazwyczaj po dostarczeniu wszystkich rachunków lub kosztorysów. W uzasadnionych wypadkach zakład ubezpieczeń może wypłacić transzę odszkodowania już na podstawie części zgromadzonych rachunków lub zaliczkowo dać do dyspozycji poszkodowanego pewną kwotę na pokrycie szkody. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku.
Jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania jest niemożliwe, to ma on obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi