VAT od przyłączy


Przed 1 maja 2004 r.  o VAT zawierała dość obszerny, ale zamknięty spis czynności objętych podatkiem. Działania podatników niemieszczące się w nim nie podlegały VAT. Dotyczyło to także opłat przyłączeniowych. W piśmie z 20.08.1999 r. stanowiącym oficjalną wykładnię prawa minister finansów stwierdził, że: „pobieranie opłat za przyłączenie podmiotów do sieci elektroenergetycznych, zgodnie ze szczegółowymi warunkami przyłączenia podmiotów do sieci oraz pokrywania kosztów przyłączenia, określonymi przez ministra gospodarki na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne – nie jest czynnością dotyczącą sprzedaży towaru lub usługi. Pobór tych opłat nie stanowi czynności określonych w art. 2 ustawy z 8.01.1993 r. o VAT. W związku z powyższym opłaty te nie podlegają opodatkowaniu VAT i nie powinny być rejestrowane w ewidencji prowadzonej dla potrzeb tego podatku”.
Tak więc pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o VAT samo przyłączenie do sieci nie było traktowane jak opodatkowana usługa zakładu energetycznego.

Po 1 maja 2004 r.

Nowa ustawa nie zawiera zamkniętego spisu czynności opodatkowanych. VAT objął w zasadzie każdą czynność – dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. To ostatnie rozumiane jest jako każda czynność niebędąca dostawą towarów. Po 1 maja opłaty za przyłączenie do sieci są więc objęte VAT. Na gruncie powyższej definicji usługi minister finansów w lipcu br. w piśmie nr PP1-811/508/PELM-283/2004/LJ jednoznacznie stwierdził, iż: „przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych stanowi w myśl przepisów ww. ustawy świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu wg stawki 22%”.

Dlaczego najwyższa stawka

W nowej ustawie o VAT utrzymano do końca 2007 r. stawkę w wysokości 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infra- strukturą towarzyszącą temu budownictwu. Owa infrastruktura definiowana jest jako:
- sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych;
- urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i mała architektura;
- urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
Stawka 7% obejmuje więc wszelkie prace budowlane związane z budową i remontami budynków mieszkalnych oraz infrastruktury towarzyszącej tym budynkom, nawet jeżeli jest ona wykorzystywana także do innych celów niż mieszkalne.
Jednak opłata za przyłączenie nie jest zapłatą za budowę tego przyłącza. Nie korzysta więc z preferencyjnej 7-procentowej stawki. Umowa przyłączeniowa została uznana przez resort finansów za usługę niezwiązaną z budownictwem mieszkaniowym.

Zaliczka w wysokości 100%

Wobec zmiany zasad opodatkowania inwestorzy, którzy kończą teraz budowę budynku mieszkalnego, spotykają się z „propozycją nie do odrzucenia” ze strony zakładów energetycznych. Te ostatnie zobowiązane na gruncie nowych przepisów do zapłaty 22% VAT od usługi przyłączenia żądają dopłaty samego VAT do uiszczonej już w całości opłaty przyłączeniowej.
Niestety, nowa ustawa nie reguluje takiej sytuacji, kiedy zapłacono w całości zaliczkę na poczet usługi przyłączenia pod rządami starych przepisów, a sama usługa jest wykonywana pod rządami nowej ustawy.
W czerwcu 2004 r. minister finansów zajął oficjalne stanowisko dotyczące korelacji starych i nowych przepisów. Niestety, dotyczy ono czynności, które podlegały opodatkowaniu VAT przed 30.04.2004 r., a zostały wykonane po 1.05.2004 r. Stwierdza się w nim, że: „w przypadku wykonywania niektórych czynności, zmianie uległa wysokość stawek podatku, a także zasady ich opodatkowania związane w szczególności z wejściem w życie przepisów dotyczących miejsca świadczenia. (...) Zatem w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, które wykonane zostały przez podatników przed 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał po 30 kwietnia 2004 r. – czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania, to jest przed 1 maja 2004 r.”
Jednak opłata przyłączeniowa nie podlegała VAT wtedy, gdy zakłady energetyczne pobierały całą zapłatę, czyli zaliczkę w wysokości 100% na poczet usługi wykonywanej już pod rządami nowych przepisów. W takim wypadku nie można mówić, że obowiązek powstał z chwilą zapłaty – czynność ta nie podlegała podatkowi, a więc nie powodowała powstania obowiązku. Nie można więc zastosować przytoczonej wyżej przychylnej podatnikom interpretacji.
W podobnej sprawie organy podatkowe zajęły bardzo niekorzystne stanowisko – dotyczyło ono gruntu, którego sprzedaż także nie podlegała VAT do 1.05.2004 r. „W związku z tym, że faktyczne nabycie mieszkania nastąpiło już pod rządami nowej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie VAT do 30 kwietnia 2004 r. sprzedaż gruntu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W myśl jednak przepisów nowej ustawy dostawa gruntu podlega opodatkowaniu (art. 2 pkt 6 i art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r.). Bez znaczenia zatem w opisanej sytuacji jest to, że całość należności została przyjęta przed 1 maja 2004 r. Jeżeli czynność dostawy towaru została dokonana po 1 maja, podlega ona opodatkowaniu według zasad określonych ww. ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług”.
W przypadku opłat przyłączeniowych sytuacja jest, niestety, bardzo podobna. Zapłata przed zmianą przepisów jest obojętna podatkowo; natomiast wykonanie usługi pod rządami nowej ustawy powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Oczywiście obowiązek ten obciąża zakład energetyczny.

Czy trzeba dopłacić

Jeżeli z umowy o przyłączenie nie wynika możliwość podniesienia ceny o 22% z powodu zmiany przepisów podatkowych, wymuszanie od klientów dopłaty jest niezgodne z prawem kontraktów. Ryzyko, moim zdaniem, obciąży tu zakłady energetyczne, czyli podatników VAT.
Jeżeli natomiast umowa przewiduje podniesienie ceny lub wskazuje, że ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi z chwilą przyłączenia odbiorcy do sieci – istnieją podstawy do żądania „dopłaty” w wysokości 22% VAT.

Umowa o przyłączenie

Opłaty przyłączeniowe są pobierane przez podmioty dostarczające tak zwane media. W szczególności chodzi o zakłady energetyczne, spółki gazownicze i wodociągowe.
Umowa o przyłączenie do sieci energetycznej została uregulowana w ustawie Prawo energetyczne.
Jej stronami są:
- przyszły odbiorca,
- przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
Za przyłączenie odbiorców do sieci pobierana jest opłata, k

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi