Badanie geologiczne gruntu


Mam już działkę, teraz zamierzam zamówić projekt domu. Nie wiem, czy powinienem też zlecić wykonanie badań geologicznych gruntu, czy są konieczne i czy architekt przygotowujący projekt powinien się sam o nie postarać albo zażądać ich ode mnie przed wykonaniem projektu? Warunki gruntowe(rodzaj gruntu, jego nośność, poziom wód gruntowych) mają wpływ na ustalenie sposobu posadowienia fundamentów. Aby prawidłowo zaprojektować posadowienie budynku lub innego obiektu budowlanego, należy starannie rozpoznać występujące na danym terenie podłoże gruntowe.
W art. 34 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego zapisano, że projekt budowlany powinien między innymi zawierać – w zależności od potrzeb – wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Sformułowanie „w zależności od potrzeb” oznacza, że oceny, czy dokumentacja geotechniczna jest niezbędna, powinien dokonać projektant, na którym ciąży obowiązek opracowania projektu budowlanego. Jednak to organ wydający pozwolenie na budowę (czyli starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) ma prawo zająć ostateczne stanowisko, uznając za konieczne lub nie załączenie do projektu dokumentacji geotechnicznej.
Gdy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nie będzie zawierał dokumentacji geotechnicznej, a właściwy organ uzna za niezbędne jej wykonanie, organ ten może nałożyć na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości (czyli niekompletności przedstawionego do zatwierdzenia projektu budowlanego).
Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich i dokumentacji geotechnicznej będzie konieczne w przypadku projektowania budynków lub budowli o dużej kubaturze i skomplikowanej konstrukcji. Dla obiektów o prostej konstrukcji (do takich zalicza się budynki mieszkalne jednorodzinne) takie badania także warto wykonać – inwestor zyska wówczas pewność, że projektant na ich podstawie właściwie zaprojektuje fundamenty i dom będzie dobrze posadowiony, a tym samym w trakcie jego użytkowania nie wystąpią niespodzianki w postaci osiadań lub pęknięć konstrukcji.
Oczywiście inwestor może sam zadbać o wykonanie przez geologa badań i dokumentacji geotechnicznej, nie czekając na opinie projektanta. Szczegółowe zasady określania przydatności gruntów na potrzeby budownictwa zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839).Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi