Bliźniak zgodnie z prawem.


Na jakiej działce może powstać?

Najlepiej, jeśli będą to dwie działki przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę bliźniaczą. Niestety, niewiele gmin ma plany miejscowe, w dodatku tak szczegółowe, żeby określały nie tylko rodzaj, ale również typ zabudowy. Skoro jednak budynek bliźniaczy jest zaliczany do budynków jednorodzinnych, może być sytuowany na terenach przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę jednorodzinną, pod warunkiem że plan nie nakazuje lokalizacji budynków wolno stojących. Wtedy nie będzie możliwości budowy budynków typu bliźniaczego. Plan może też wprowadzać warunki, które będą miały wpływ na wielkość budynku (na przykład wskazywać wysokość, linię zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną działki).
Jeśli plan nie precyzuje typu zabudowy ani nie wprowadza szczegółowych warunków zagospodarowania terenu, decydujące znaczenie dla możliwości budowy bliźniaka będzie miała decyzja o warunkach zabudowy i przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie obowiązujące nie sprzyjają budowie bliźniaków. Zgodnie z przepisami możliwość budowy przy granicy jest uzależniona od tego, czy na sąsiedniej działce wybudowano już dom przy granicy lub wydano pozwolenie na taką budowę. Jeżeli tak, na sąsiedniej działce również może powstać segment bliźniaczy. Gdy zaś sąsiednia granica jest niezabudowana, uzyskanie pozwolenia na budowę bliźniaka może być trudne. Wtedy właściciele sąsiadujących ze sobą działek musieliby równocześnie wystąpić z wnioskami o pozwolenie na budowę segmentów bliźniaczych. Ponadto przepisy dopuszczają budowę przy granicy na wąskich działkach, których wymiary nie pozwalają na lokalizację domu wolno stojącego.
Bliźniak można też wybudować na jednej działce, jeśli plan miejscowy nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. W przyszłości będzie można znieść współwłasność takiego budynku poprzez jego fizyczny podział, ale wymaga to przeprowadzenia stosownego postępowania administracyjnego w sprawie podziału i sporządzenia umowy notarialnej albo postępowania sądowego.
W przypadku budowy na jednej działce dwóch segmentów bliźniaka cała inwestycja musi być objęta jednym pozwoleniem na budowę, zaś warunki dostarczania mediów określone dla całej inwestycji. Lepiej jednak od razu przewidzieć, że obydwa segmenty będą miały niezależne urządzenia techniczne, tak aby w razie podziału i sprzedaży jednej części bliźniaka sąsiedzi nie byli od siebie uzależnieni i nie musieli spisywać dodatkowych umów lub ustanawiać służebności w zakresie korzystania z przyłączy.

Ile pozwoleń na budowę?

W przypadku równoczesnej realizacji dwóch segmentów bliźniaka (według jednorodnej koncepcji architektonicznej) inwestorzy mogą wspólnie występować o jedno pozwolenie na budowę, aczkolwiek bezpieczniej jest uzyskać odrębne pozwolenia. Wtedy każdy z inwestorów sam odpowiada za swoją budowę. Ewentualne przerwy czy komplikacje (na przykład wstrzymanie robót) związane z budową jednego segmentu nie rzutują na drugą. Poza tym i tak dla każdego budynku z osobna trzeba uzyskać techniczne warunki przyłączenia mediów, a w trakcie realizacji odbiory i sprawdzenia urządzeń, więc lepiej, aby dla każdego segmentu była osobna dokumentacja formalnoprawna i techniczna.

Czy segmenty mogą się różnić?

Sąsiadujące ze sobą budynki powinny mieć zbliżoną wysokość i długość, nie ma jednak wymogu, aby były to lustrzane odbicia tego samego projektu. Nie muszą też być realizowane według jednolitej koncepcji architektonicznej. W świetle obowiązujących przepisów można się dobudować do ściany budynku sąsiada na całej jej długości i wysokości. Wymiary jednego budynku wyznaczają wielkość drugiego segmentu – nowy dom nie powinien być większy.
Te same przepisy dotyczą też osób, które dobudowywują drugą połowę bliźniaka. Trzeba jednak wiedzieć, że na prace te nie jest potrzebna zgoda sąsiada (może być ona pomocna jedynie w uzyskaniu pozwolenia w nietypowych sytuacjach), chyba że przy okazji robót konieczne będzie wejście na jego teren – wtedy musimy mieć pozwolenie lub zezwolenie z urzędu. Ważne jest też, aby prace przy granicy nie powodowały szkód na nieruchomości sąsiada (na przykład osunięć gruntu lub ścian istniejącego budynku).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi