Budowa domu w granicy działki


Jestem właścicielką dwóch sąsiadujących działek. Jedną z nich chcę przepisać na córkę, a na drugiej zbudować dla siebie dom ze ścianą w granicy obu działek. W przyszłości córka dobudowałaby swój dom do mojego. Nie wykluczam jednak, że zrezygnuje z budowy i sprzeda swoją działkę. Czy mogę postawić budynek przy samej granicy?

W myśl obowiązujących przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
- 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
- 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Ścianę budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych można usytuować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli taką możliwość dopuszczają zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na przykład plan przewiduje zabudowę bliźniaczą lub zwartą szeregową) albo jeśli ze względu na zbyt małe rozmiary działki nie jest możliwe zachowanie trzymetrowej odległości ściany budynku bez otworów od granicy. Przepis ten ma charakter wyjątku od reguły, w związku z tym nie można go interpretować rozszerzająco. Brak możliwości zachowania trzymetrowej odległości musi być spowodowany rozmiarami działki, a nie na przykład jej ukształtowaniem. Nie otrzyma zgody na zastosowanie wyjątku od reguły inwestor, który ma działkę pozwalającą na zachowanie trzymetrowej odległości od granicy, jednak chciałby postawić budynek w innym miejscu działki ze względu na uzyskanie atrakcyjniejszego widoku czy też zmniejszenie kosztów budowy. Niemożność zachowania trzymetrowej odległości może także wynikać z konieczności zastosowania innych przepisów techniczno-budowlanych (przykładowo na działce może przebiegać gazociąg lub inna sieć i w związku z tym należy uwzględnić odpowiednie, określone odrębnymi przepisami odległości od tego typu obiektów budowlanych). Zastosowanie tego przepisu musi być więc poprzedzone dokładną analizą występujących okoliczności.


Sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią jest również dopuszczalne wtedy, gdy bezpośrednio przy tej granicy istnieje już budynek ze ścianą bez otworów albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku.
W każdej z wymienionych sytuacji wzniesienie budynku przy granicy z działką sąsiednią nie wymaga uzyskania zgody sąsiada.
Uwaga, podane wyżej minimalne odległości budynków od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie dotyczą linii rozgraniczającej działki budowlane od ulic i placów. Warunki sytuowania budynków w stosunku do tej linii są określane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w razie ich braku są ustalane w decyzjach o warunkach zabudowy.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi