Budowa przyłączy po zmianie przepisów


Nie trzeba uzyskać decyzji o pozwoleniu na budowę przyłączy, bez względu na to, czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych działek. Można je zbudować nawet bez dokonania zgłoszenia.

Zmiany te wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 28 lipca 2005 roku, która obowiązuje od 26 września ub.r.
Według wcześniejszego stanu prawnego z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę była zwolniona budowa przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych – ale tylko prowadzących do budynków. Obecnie w art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego jest mowa ogólnie o budowie przyłączy. Zwolnienie obejmuje więc również te, które mają być doprowadzone do niezabudowanej jeszcze działki budowlanej. Rozszerzenie zwolnienia jest korzystną zmianą dla inwestora.

Dwie procedury do wyboru

Inwestorowi przysługuje obecnie możliwość wyboru procedury dotyczącej budowy przyłączy:
- może dokonać zgłoszenia właściwemu organowi na podstawie art. 30 Prawa budowlanego – czyli zastosować taką procedurę jak przed nowelizacją;
- może też skorzystać z nowo wprowadzonego trybu realizacji – czyli bez zgłoszenia, przy zastosowaniu art. 29a Prawa budowlanego.

Uwaga! Wybór formalnoprawnego trybu wykonania przyłącza jest niezbywalnym prawem inwestora.

Ze zgłoszeniem

Inwestor zgłasza budowę przyłącza właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Nieliczne wyjątki w tym zakresie na rzecz kompetencji wojewody są wykazane w art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia.
Do zgłoszenia trzeba dołączyć:
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (może ono wynikać z prawa własności lub współwłasności, użytkowania wieczystego, jak również ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub prawa zobowiązaniowego);
- w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także wymagane odrębnymi przepisami pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
Starostowie z reguły wymagają przedłożenia wraz ze zgłoszeniem warunków technicznych przyłączenia wydanych przez odpowiednie przedsiębiorstwo sieciowe na wniosek inwestora lub opracowania projektowego uzgodnionego z tym przedsiębiorstwem (konieczność wykonania i uzgodnienia projektu przyłącza może zastrzec przedsiębiorstwo w warunkach przyłączenia lub w umowie o przyłączenie);
- projekt zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczoną lokalizacją projektowanego przyłącza wraz z opisem technicznym instalacji, który musi wykonać projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi na kopii aktualnej mapy zasadniczej sporządzonej do celów projektowych (a w przypadku braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali – na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Aktualizację mapy trzeba zlecić uprawnionemu geodecie. Projekt zagospodarowania działki powinien obejmować również obszar otaczający teren inwestycji. Jeśli przedsiębiorstwo wymaga sporządzenia opracowania projektowego przyłącza, projekt zagospodarowania będzie jego częścią.
Inwestor dokonuje zgłoszenia przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do wykonywania robót może przystąpić po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, tyle bowiem czasu ma starosta na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Brak sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczny ze zgodą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych objętych zgłoszeniem (zasada milczącej zgody). Nie ma przeszkód do wcześniejszego zajęcia stanowiska przez właściwy organ, na przykład w formie pisemnej informacji o niewniesieniu sprzeciwu. Odbiór tej informacji uprawnia inwestora do realizacji zgłoszonej inwestycji bez wyczekiwania na upływ 30-dniowego terminu.
Zgłoszenie, podobnie jak pozwolenie na budowę, ma dwuletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej po przyjęciu zgłoszenia może stwierdzić braki w złożonej dokumentacji. Wydaje wtedy postanowienie nakładające na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia dokumentów w określonym terminie. Niespełnienie tego obowiązku będzie skutkować zgłoszeniem sprzeciwu. Na czas pomiędzy wydaniem postanowienia a upływem wyznaczonego w nim terminu uzupełnienia dokumentacji zawiesza się bieg 30-dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu.

Uwaga! Budowa przyłączy – bez względu na to, czy jest realizowana z zastosowaniem art. 29a, czy art. 30 Prawa budowlanego – musi być prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa sieciowe, czyli z uwzględnieniem obowiązujących przepisów branżowych regulujących warunki przyłączania do odpowiednich sieci.

Bez zgłoszenia

Dodany w ostatniej nowelizacji art. 29a Prawa budowlanego ma na celu ułatwienie inwestorowi formalnoprawnej realizacji przyłączy – zezwala bowiem na ich budowę bez dokonywania zgłoszenia. Zobowiązuje jednak inwestora – w zależności od rodzaju przyłącza – do stosowania przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Jeśli inwestor zamierza wybudować przyłącze na podstawie art. 29a, musi ponadto zamówić u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podobnie zatem jak przy zastosowaniu art. 30 projektant powinien zaznaczyć na zaktualizowanej mapie lokalizację przyłącza. Przedsiębiorstwo sieciowe może zobowiązać inwestora do przedłożenia opracowania projektowego przyłącza – wtedy powyższy plan sytuacyjny będzie stanowił jego część. Art. 29a nie wskazuje na konieczność stosowania odpowiednich przepisów branżowych dotyczących realizacji przyłącza telekomunikacyjnego, czyli Prawa telekomunikacyjnego. W związku z tym trudno stwierdzić, czy można wybudować takie przyłącze bez zgłoszenia.

Formalności po zakończeniu budowy


Przyłącza – podobnie jak obiekty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę – podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą informującą o położeniu zrealizowanego przyłącza i będącą podstawą do naniesienia zmian na mapie zasadniczej oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonanie inwentaryzacji należy zlecić uprawnionemu geodecie bez względu na to, czy realizacja przyłącza nastąpiła z zastosowaniem procedury przewidzianej art. 29a, czy art. 30. Geodeta przekazuje inwentaryzację do właściwego miejscowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego nie przewidują żadnej formy zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych prowadzonych na podstawie zgłoszenia lub na podstawie art. 29a. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy domu inwestor musi dołączyć potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

Podsumowując, wymagania formalnoprawne związane z realizacją przyłączy z zastosowaniem art. 29a lub art. 30 Prawa budowlanego w praktyce niewiele się różnią. Zaletą nowego, wprowadzonego wrześniową nowelizacją przepisu jest pominięcie procedury zgłaszania budowy w starostwie, co skraca czas załatwiania formalności poprzedzających budowę.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
- ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2005 r. nr 2, poz. 6)
- rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2004 r. nr 105, poz. 1113)
- rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1751)
- ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Jakie są definicje poszczególnych przyłączy?

PRAWO BUDOWLANE kwalifikuje przyłącza jako urządzenia budowlane, czyli techniczne, związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przyłącza i instalacje są precyzyjniej zdefiniowane w przepisach branżowych, to jest w prawie energetycznym oraz w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE to odcinek przewodu od połączenia z siecią kanalizacyjną (zlokalizowaną najczęściej w pasie drogowym) do pierwszej studzienki (licząc od strony budynku) znajdującej się na terenie podłączanej nieruchomości gruntowej, a w przypadku braku studzienki do granicy tej nieruchomości. Od granicy nieruchomości lub od studzienki – patrząc w kierunku budynku – pozostały układ przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki jest już instalacją kanalizacyjną (prowadzoną na terenie nieruchomości oraz wewnątrz obiektu budowlanego).
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE to odcinek przewodu od połączenia z siecią wodociągową do zestawu wodomierza głównego. Bezpośrednio za tym wodomierzem rozpoczyna się instalacja zimnej wody prowadzona wewnątrz lub na zewnątrz i wewnątrz budynku – w zależności od umiejscowienia zestawu wodomierza głównego. Zestaw ten powinien być umieszczony w piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym i łatwo dostępnym miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem.
PRZYŁĄCZE GAZOWE to odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego umożliwiającego odcięcie dopływu gazu. Kurek ten powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości do 10 m od zasilanego budynku. W zabudowie jednorodzinnej jest dopuszczalne zainstalowanie kurka głównego w linii ogrodzenia (nawet jeśli jest dalej od budynku niż 10 m). Przewody za tym kurkiem, prowadzone na zewnątrz i wewnątrz budynku, wraz z armaturą, urządzeniami, kształtkami i innym wyposażeniem są instalacją gazową.
PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE to odcinek sieci poprowadzony napowietrznie lub kablowo, łączący instalację odbiorcy usług z siecią przedsiębiorstwa. W przypadku linii napowietrznej przyłącze może być wykonane jako napowietrzne lub kablowe, natomiast gdy obok działki przebiega kablowa sieć energetyczna, konieczne jest wykonanie przyłącza kablowego. Miejscem dostarczania energii są zaciski prądowe przewodów przy izolatorach umieszczonych na ścianie lub dachu budynku bądź w złączu (skrzynce elektrycznej) przy ogrodzeniu.
PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE do budynku to odcinek linii kablowej podziemnej, nadziemnej lub kanalizacji kablowej od złącza rozgałęźnego do jej zakończenia w budynku.
PRZYŁĄCZE CIEPLNE to odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło do jednego węzła cieplnego lub odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym (obsługującym więcej niż jeden obiekt), łączący ten węzeł z instalacją odbiorczą w obiekcie.

Co trzeba załatwić w przedsiębiorstwie sieciowym?

BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – najpierw należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia (ich ważność najczęściej wynosi dwa lata). Określają one między innymi: lokalizację wodomierza głównego, parametry techniczne przyłącza, zobowiązanie inwestora do uzgodnienia projektowanej trasy przyłącza z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym oraz szczegóły dotyczące włączenia do istniejącej sieci w zakresie nadzoru i odpłatności. Przedsiębiorstwo może zobowiązać inwestora do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przed przystąpieniem do realizacji przyłącza. Prób oraz odbioru końcowego przyłącza dokonuje upoważniony przedstawiciel przedsiębiorstwa, sporządzając odpowiedni protokół. Po wykonaniu podłączenia odbiorca usług zawiera z przedsiębiorstwem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub o odprowadzanie ścieków.
Uwaga! Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy.
BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH I GAZOWYCH też wymaga w pierwszej kolejności złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Warunki dla energii elektrycznej są ważne dwa lata i określają między innymi miejsce połączenia sieci i przyłącza, miejsce dostarczania energii, moc przyłączeniową, wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz miejsce jego zainstalowania (na przykład w skrzynce pomiarowej na zewnątrz budynku). Do warunków dołącza się projekt umowy o przyłączenie określającej między innymi termin realizacji przyłączenia i wysokość opłaty za nie. Podpisana umowa jest podstawą do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Próby i odbiór przyłącza oraz instalacji wewnętrznych są przeprowadzane przy udziale upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego, a ich wyniki są potwierdzane w protokołach.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej są ważne przez rok, określają między innymi miejsce podłączenia do sieci, parametry techniczne przyłącza, zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem (jeśli jest taka konieczność).
W umowie o przyłączenie ustala się między innymi termin realizacji przyłącza, wysokość opłaty za przyłączenie, a także przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży gazu. Po wykonaniu przyłącza przeprowadza się próbę szczelności i sporządza protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.
Uwaga! Za przyłączenie do sieci energetycznych i gazowych pobierane są opłaty zryczałtowane, ustalane w taryfach danego zakładu i wynoszące średnio 1/4 rzeczywistych kosztów budowy.

KONSEKWENCJE SAMOWOLNEJ BUDOWY
Inwestor, który buduje przyłącze, nie stosując się do żadnej z dwóch opisanych procedur (czyli na podstawie art. 29a lub art. 30) bądź lekceważąc sprzeciw wobec dokonanego zgłoszenia wniesiony przez właściwy organ, naraża się na sankcje przewidziane w art. 49b Prawa budowlanego.
W razie wykrycia samowoli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadzi postępowanie administracyjne, które może – ale nie musi – zakończyć się legalizacją samowolnie budowanego lub już wybudowanego przyłącza.
Jeśli budowa nie została zakończona, zostanie najpierw wydane postanowienie o wstrzymaniu robót. Legalizacja będzie możliwa, jeżeli inwestor:
- przedłoży odpowiednie dokumenty (te same, które są wymagane przy dokonaniu zgłoszenia) i zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu (a w przypadku braku aktualnego planu – o zgodności z ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy);
- wniesie opłatę legalizacyjną, która dla samowolnie wybudowanych przyłączy według obowiązujących obecnie przepisów wynosi 5000 zł. Niespełnienie któregoś z powyższych obowiązków skutkuje wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki. Nie warto zatem podejmować się budowy przyłączy bez zastosowania przewidzianych przepisami procedur.
Uwaga! Zgłoszenie dokonane już po rozpoczęciu robót jest prawnie nieskuteczne.

Czy instalacje wewnętrzne wymagają pozwolenia?

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Są jednak wyjątki od tej zasady. W art. 29 Prawa budowlanego wyliczono roboty zwolnione z pozwolenia na budowę, natomiast w art. 30 wskazano, które z nich wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. Z uwagi na to, iż wyliczenie ma charakter zamknięty, nie można ich interpretować rozszerzająco.
Powyższe uregulowania zwalniają inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a także z obowiązku zgłoszenia robót polegających na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych w istniejących budynkach. Natomiast roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji: kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych lub cieplnych nie są wymienione w katalogu zamieszczonym w art. 29, zatem do ich przeprowadzenia konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jeśli instalacje mają być wykonane w nowo budowanym domu, pozwolenie na jego budowę z reguły obejmuje również wykonanie instalacji.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi