Budynek gospodarczy na małej działce


Moja działka ma zaledwie 450 m² powierzchni. Czy mogę na niej wybudować niewielki budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę, jedynie na podstawie zgłoszenia?

Budynek gospodarczy można wybudować na podstawie zgłoszenia staroście (lub prezydentowi miasta na prawach powiatu), bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, jednak pod pewnymi warunkami zawartymi w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z tym przepisem pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
Przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji ustawy, to jest przed 26 września 2005 r., przepis ten mówił, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m².
Nowe brzmienie art. 29 ust. 1 pkt 2 nie jest jednoznacznie sprecyzowane w odniesieniu do wymogu określonej minimalnej powierzchni działki, a tym samym może budzić wątpliwości interpretacyjne. Należy przyjąć, że działanie ustawodawcy, polegające na rezygnacji z tego ograniczenia poprzez wykreślenie w wyniku wrześniowej nowelizacji fragmentu o treści „a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m²”, jest celowe i ma uprościć proces inwestycyjny poprzez rozszerzenie wykazu robót budowlanych zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że na podstawie zgłoszenia na każdej działce o powierzchni nieprzekraczającej 500 m² można wybudować nie więcej niż dwa obiekty wymienione w tym przepisie. Zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie więcej niż dwóch takich obiektów na działce o powierzchni do 500 m², czyli wykraczające poza te ograniczenia, będzie wymagać uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jeśli więc działka ma 450 m² powierzchni, budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m² nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – wystarczy zgłoszenie. Art. 29 ust. 1 pkt 2 dopuszcza możliwość budowy na działce o takiej powierzchni maksymalnie dwóch takich obiektów na podstawie zgłoszenia.


Trzeba zaznaczyć, że możliwość budowy obiektu lub obiektów budowlanych na działce będzie uzależniona od jej wielkości oraz istniejącego zagospodarowania. Konieczne jest bowiem uwzględnienie przepisów techniczno-budowlanych, do których zalicza się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, w tym przede wszystkim przepisów określających dopuszczalne odległości budynków od granic z działkami sąsiednimi, jak również odległości między obiektami budowlanymi. Może być tak, że wielkość działki oraz jej istniejące już zagospodarowanie z uwzględnieniem określonych przepisów techniczno-budowlanych pozwolą na budowę na tej działce tylko jednego z obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi