Co z obiektem tymczasowym po upływie terminu?


Korzystam z wolno stojącej wiaty samochodowej wybudowanej w 1999 r. przez wspólnotę mieszkaniową, której jestem członkiem. Pozwolenie na budowę wiaty zostało wydane na okres pięciu lat. Czy można wnioskować o przedłużenie tej decyzji? Jeżeli urząd ani wspólnota nie wnioskowały o rozbiórkę, czy decyzja ta uległa automatycznie przedłużeniu?

Skoro decyzja o pozwoleniu na budowę uprawniała wyłącznie do realizacji obiektu tymczasowego na ściśle oznaczony czas, to po upływie tego okresu obiekt powinien być rozebrany.
W chwili obecnej może on być potraktowany jako samowola budowlana i nadzór budowlany może nakazać jego rozbiórkę.
Nie ma też możliwości zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a raczej jej reaktywowania. Wprawdzie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego pozwalają na zmianę decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, na wniosek strony lub z urzędu, jeśli przemawia za tym interes strony lub interes społeczny, jednak jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy decyzja funkcjonuje w obrocie prawnym i jest nadal skuteczna. Dlatego gdyby inwestor wystąpił o zmianę pozwolenia przed okresem, na jaki zostało ono udzielone, to nie wykluczone, że urząd przychyliłby się do wniosku, jeśli istnienie obiektu dałoby się pogodzić z innymi przepisami (na przykład z zapisami planu miejscowego). Po upływie okresu ważności pozwolenia jego zmiana jest niedopuszczalna. Inwestor może co najwyżej starać się o nowe pozwolenie na nowy obiekt albo dokonać nowego zgłoszenia (jeśli obiekt nie wymaga pozwolenia). Ale uwaga! Jeśli nadzór budowlany uzna obiekt za samowolę, to do czasu jego rozbiórki nie zostanie wydane nowe pozwolenie na budowę, zaś zgłoszenie może spotkać się ze sprzeciwem.

Podstawa prawna:
- art. 29, 30 i 35 ust. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnegoPopularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi