Czy mieszkalny kontener wymaga pozwolenia?


Chciałbym postawić na działce o charakterze rolniczo-budowlanym (powierzchnia 0,8 ha) kontener do celów mieszkalnych, a może nawet stworzyć z kilku modułów kontenerowych większe pomieszczenie mieszkalne. Jak reguluje tę kwestię prawo budowlane? Czy postawienie zwykłego kontenera na tego typu działce wymaga zgłoszenia albo pozwolenia budowlanego? Czy ma jakieś znaczenie istnienie lub nie podbudowy fundamentowej albo powierzchnia kontenera?

Postawienie kontenera, którego planowany okres użytkowania przekracza 120 dni – bez względu na powierzchnię i trwałe połączenie z gruntem – wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.Zgodnie z art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego kontener należy zaliczyć do tymczasowych obiektów budowlanych. Przepis ten wskazuje dwie kategorie budowlanych obiektów tymczasowych:
- przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki;
- niepołączone trwale z gruntem, takie jak między innymi obiekty kontenerowe.
Tymczasowość obiektu budowlanego nie ma znaczenia dla procedury prawnej związanej z jego budową (montażem). Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane – czyli budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego – można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątki od tej zasady zostały wymienione w art. 29, który zawiera katalog (listę zamkniętą, dla której niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej) obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przepis ten przewiduje między innymi zwolnienie dla wykonania tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 120 dni od rozpoczęcia robót związanych z realizacją takich obiektów. W takich przypadkach konieczne jednak będzie dokonanie przez inwestora zgłoszenia staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu.
Pozostałe obiekty tymczasowe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
Należy podkreślić, że kontener, który nie jest budynkiem, a pełni taką funkcję użytkową, należy sytuować w odpowiednich odległościach od granicy z sąsiednią działką budowlaną, to jest zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi