Czy można korzystać ze ściany sąsiada?


Kupiłam działkę z domem i z budynkiem sąsiada w granicy działki. Czy wolno mi wykorzystać w jakiś sposób ścianę budynku sąsiada, nie popadając w konflikt z prawem? Na przykład, czy mogę ją obsadzić bluszczem, powiesić na niej drabinę lub dostawić jakiś budynek po mojej stronie?

Ściana budynku sąsiada stanowi tylko jego własność, jeśli znajduje się wyłącznie na terenie jego działki.
Lepiej więc nie ryzykować konfliktu z sąsiadem i bez jego zgody nie korzystać ze ściany, zwłaszcza że niektóre działania, na przykład obsadzenie ściany roślinnością czy mocowanie na ścianie haków, mogą powodować szkody – zwilgocenie budynku, zniszczenie elewacji, a wtedy właściciel budynku będzie miał prawo domagać się naprawienia szkody.
Inaczej natomiast wygląda kwestia możliwości dostawienia budynku do ściany stojącej już przy granicy.
W świetle przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak zlokalizowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. W takiej sytuacji nie jest potrzebna zgoda sąsiada, jeśli budowa nie będzie powodowała ingerencji w elementy istniejącego już budynku sąsiada.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi