Czy potrzebne pozwolenie na dobudowę wiaty?


dobudować do domu wiatę lub coś w rodzaju ganku. Czy muszę zamówić projekt architekta i uzyskać pozwolenie na budowę w starostwie?

Dobudowa ganku będzie traktowana jak rozbudowa domu, potrzebne więc będą projekt i pozwolenie na budowę, a jeśli w danej miejscowości nie ma obowiązującego planu miejscowego, to konieczne będzie również uzyskanie wcześniej decyzji o warunkach zabudowy.
Nieco trudniej jest jednoznacznie stwierdzić, czy wiata dobudowana do domu będzie również wymagała pozwolenia, gdyż przepisy prawa są w tej kwestii niejednoznaczne. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione są wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki. Treść tego przepisu w zasadzie pozwala uznać, że jedynie wiaty, które nie przylegają do innych budynków (a więc są wolno stojące), nie wymagają pozwolenia na budowę. Za taką interpretacją przemawia konstrukcja gramatyczna omawianego przepisu, który wymienia dwie grupy obiektów: pierwszą – wolno stojące (budynki gospodarcze, wiaty i altany) – i drugą – dobudowane do domu (ogrody zimowe).
Ale pojawia się też pogląd, że zwolnienie dotyczy wszystkich wiat o powierzchni zabudowy do 25 m², a warunek, że mają one być wolno stojące, powinien odnosić się tylko do budynków gospodarczych.
Lepiej więc wcześniej ustalić w starostwie, jak przepis ten jest interpretowany przez miejscowy urząd, aby nie narazić się na konsekwencje wynikające z samowoli budowlanej.
Trzeba też pamiętać, że wymienione obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę podlegają obowiązkowi zgłoszenia.
Do wykonywania robót można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia starosta powiatowy nie wniesie sprzeciwu.

Podstawa prawna: art. 28 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi