Czy studium może blokować budowę?


Która według starego nieobowiązującego już planu była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Nowego planu nie ma. Kiedy chciałem wystąpić o warunki zabudowy, w urzędzie powiedziano mi, że budowa jest niemożliwa, bo według ustaleń studium tereny te mają być zalesione. Czy to prawda, że studium, a nie plan miejscowy, decyduje, co i gdzie można budować?
Zgodnie z art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaś w przypadku braku planu – w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, gmina sporządza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie może stanowić podstawy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach budowlanych. Ustalenia studium są wiążące jedynie dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
A zatem ustalenia studium nie powinny stanowić podstawy do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy, jeśli są spełnione wszystkie ustawowe warunki do jej wydania, a tym bardziej nie mogą powodować odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. Dopiero uchwalenie i ogłoszenie planu miejscowego powoduje, że wchodzą w życie przepisy, które mogą ograniczać zagospodarowanie nieruchomości. Dopóki nie ma planu, określenie sposobu zagospodarowania nieruchomości następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Trzeba jednak pamiętać, iż decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana po uzgodnieniu między innymi z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych – w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Organ ten, biorąc pod uwagę politykę przestrzenną gminy wyrażoną w studium, może odmówić uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy. Wprawdzie stanowisko to nie jest wiążące dla organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy, ale niewątpliwie może mieć wpływ na rozstrzygnięcie. Nie można zatem wykluczyć, że w związku z ustaleniami studium urzędnicy będą blokować wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. W takiej sytuacji inwestor może i powinien korzystać ze środków odwoławczych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi